< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансові ресурси в реалізації інновацій

Останнім часом в Україні спостерігається активна діяльність з дослідження інноватики та поширення знань щодо інновацій. Одним із важливих заходів щодо реалізації інноваційної діяльності є забезпечення належного рівня фінансування та інвестування наукової та інноваційної сфери. Як відомо, для досягнення помітного впливу на розвиток економіки, рівень такого фінансування повинен перевищувати 0,9 % ВВП. За таких умов створюється "критичне" значення за якого інновації починають відігравати не тільки соціокультурну і пізнавальну функцію, а ще й економічну. За даними Світового економічного форуму "The Global Competitivenes Report", Україна посідає 78 місце серед країн Західної Європи за критерієм інвестування фінансових ресурсів у НДіР, що лежать в основі розвитку та повноцінної реалізації інноваційної діяльності. Лідерами даного рейтингу є Швейцарія, Фінляндія та Швеція. Рівень фінансування наукових досліджень і розробок у цих країнах становить 2,67%-3,86% ВВП. Для порівняння в Україні наукоємність ВВП в середньому коливається від 1,16%-1,31%.

Важливим питанням, що потребує вирішення, є визначення джерел та методів формування необхідного обсягу фінансових ресурсів.

Фінансування науково-технічної діяльності у всьому світі є прерогативою держави. Держава свідомо бере на себе зобов'язання щодо фінансування НДіР, оскільки, на цьому капіталомісткому і неприбутковому етапі інноваційного процесу для приватного сектору відсутні вагомі стимули інвестування власного капіталу. Це пояснюється довготривалістю і непередбачуваністю процесу наукового пошуку, а також складністю комерціалізації результатів науково- технічної діяльності.

Однак, за відсутності в необхідному обсязі державних коштів, важливим завданням стає стимулювання недержавних інвестицій у інноваційний процес. Приклади розвинених країн свідчать, що поза бюджетом в США фінансується 73% НДІР, в Німеччині – 70 %, в Японії і Великобританії – 62%, у Франції та Італії – 57%. Слід відмітити, що зацікавленість бізнес-сектору у інвестуванні значно підвищується по мірі наближення наукових розробок до стадії їх втілення у форму придатну для використання у виробничій діяльності.

Впровадження інновацій сприяє покращенню багатьох позицій в діяльності підприємства, що проявляється в посиленні їх конкурентоспроможності, зростанні прибутковості, розширені ринкового сегменту, тощо.

Головною передумовою ефективного розвитку інноваційної діяльності є її відповідне фінансово-кредитне забезпечення, яке повинне оптимально поєднати усю сукупність фінансово-кредитних методів та інструментів щодо пошуку, мобілізації і використання грошових коштів при наявності також трудових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів.

Підприємства можуть залучати фінансові кошти шляхом: державного фінансування; використання інвестицій приватного капіталу; фінансування за рахунок власних джерел.

Одним із способів мобілізації різних джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств і оптимального розподілу фінансових ризиків між учасниками інвестиційного проекту може стати так зване проектне фінансування, коли використовується весь спектр джерел і методів фінансування інвестиційних проектів (власних коштів підприємств, державних коштів, банківських кредитів, емісій акцій, внесків в акціонерний капітал, облігаційних позик, франчайзингу, лізингу тощо), а ризики, пов'язані з реалізацією інвестиційних проектів, розподіляються між всіма учасниками.

Головним джерелом фінансування інновацій є власні кошти підприємств (прибуток, амортизаційні відрахування). Водночас, вибірковий аналіз динаміки обсягів власного капіталу підприємств України за останні кілька років засвідчив, що всі підприємства відчувають нестачу власних коштів для забезпечення навіть поточної господарської діяльності. Тому ресурсну базу підприємств-інноваторів не можна вважати головним джерелом фінансового забезпечення їх інноваційної діяльності.

З огляду на це, необхідна активізація діяльності комерційних банків щодо інвестування ними фінансових ресурсів в інноваційні проекти. Проте банківський сектор сьогодні більше цікавить великі проекти зі швидкою окупністю і низькою ставкою рефінансування. Одним із складових елементів підтримки інновацій є інноваційні фонди: фонд фундаментальних досліджень; фонд прикладних досліджень і розробок; патентні фонди; доброчинні фонди; галузеві фонди розвитку виробництва, науки і техніки; фонди розвитку виробництва; фонди банків та інноваційних інститутів; фонди приватних осіб.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >