< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансове забезпечення інноваційного розвитку галузі рослинництва

Процес фінансового забезпечення інноваційної діяльності включає такі підпроцеси:

  • 1. формування оптимального за критеріями максимальної ефективності, часової актуальності та мінімального ризику інноваційного портфелю;
  • 2. виявлення усіх доступних підприємству джерел фінансування інвестиційного забезпечення інноваційних процесів;
  • 3. оцінка витрат у розрізі кожного із виявлених джерел фінансування;
  • 4. кількісне оцінювання економічного ефекту, ефективності та ризику сукупності інновацій, профінансованих за рахунок визначених на попередніх етапах джерел. Саме у розрізі цих етапів необхідно здійснювати алгоритмізацію процесу фінансування інновацій на підприємствах галузі рослинництва.

Інноваційний розвиток підприємства передбачає покращення результативних показників його діяльності. Результати господарювання формуються на кожному з етапів діяльності суб'єкта підприємництва, трансформуючись потім у загальногосподарські показники результативності, що відображають рівень конкурентоспроможності. Для того, щоб визначити перспективну результативність упровадження конкретної інновації слід спочатку кількісно оцінити можливі значення показників діяльності, які мають покращитися, а потім визначити, як це позначиться на загальногосподарських результатах. У таблиці 8.1. відображено

індикатори результативності основних видів інновацій підприємств галузі рослинництва. Визначивши значення цих показників для інновацій, які планується упроваджувати, стає можливим обчислення, по-перше, загального прибутку, що отримуватиме підприємство, та, по- друге, – додаткового ефекту від відповідного інноваційного продукту або технології.

Таблиця 8.1. – Індикатори результативності основних видів інновацій підприємств галузі рослинництва

Етап господарського процесу

Вид інновацій

Основні індикатори результативності

Ресурсне та

матеріально-технічне

забезпечення

Ресурсозберігаюча техніка та технології

Продуктивність праці, якість продукції та грунту, врожайність, виробничі витрати

Біопрепарати

Якість продукції та ґрунту, врожайність

Біотехнології в селекції (нові сорти, гібриди)

Якість продукції, врожайність

Обробіток грунту

Інноваційно нові системи обробітку грунту

Якість грунту, рівень врожайності

Догляд за посівами

Ресурсозберігаюча техніка, система точного землеробства

Виробничі витрати, рівень врожайності

Збирання врожаю

Ресурсозберігаюча

техніка

Виробничі витрати, рівень врожайності

Збут, управління, фінанси

Організаційні інновації

Трансакційні витрати, обсяг реалізації, ціна

Очікуваний прибуток від інноваційної діяльності слід розраховувати, виходячи із потенційно можливих рівнів показників- індикаторів результативності інноваційної діяльності.

Основні функції учасників процесу організації фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємств галузі рослинництва відображено у таблиці 8.2.

Таблиця 8.2. – Функції основних суб'єктів процесу фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємства галузі рослинництва

Суб'єкт

Основні функції

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Виявлення та законодавчо-нормативне закріплення напрямів інноваційного розвитку галузі рослинництва

Розробка державних програм з питань інноваційного розвитку галузі рослинництва

Національна академія аграрних наук України

Організація та проведення наукової діяльності у межах інноваційного забезпечення виробників галузі рослинництва

Виявлення напрямів інноваційного розвитку підприємств галузі рослинництва

Науково-дослідні інститути і установи (інноваційний блок)

Здійснення наукової діяльності у межах забезпечення інноваційного розвитку підприємств галузі рослинництва

Фінансово-кредитні установи (фінансовий блок

Встановлення та закріплення контактів із фінансовими організаціями

Виявлення усіх потенційних джерел фінансування інноваційних продуктів та технологій

Оптимізація джерел фінансового забезпечення упровадження інновацій підприємствами галузі рослинництва

Інформаційно- консультаційні формування (інформаційний блок)

Формування бази даних про перелік споживачів та розробників інновацій у сфері рослинництва

Обслуговування апаратно-програмного комплексу, в якому функціонує база даних

Юридично-правові інститути і установи (юридичний аутсорсинг)

Оформлення та/або контроль кредитних договорів та угод; угод з іншими (у т.ч. лізинговими) фінансовими агентами

Юридичне консультування щодо патентування, ліцензування інновацій

Спеціаліст з питань

інтелектуальної

власності

Оформлення патентів, ліцензій інновацій; консультування щодо зазначених питань

Державне управління статистики

Збір первинної інформації про потреби підприємств галузі рослинництва в інноваційних продуктах та технологіях

Передумовою забезпечення залучення фінансових ресурсів підприємствами галузі рослинництва з метою їх інноваційного розвитку є мотивація зовнішніх інвесторів та кредиторів до процесу інвестування. Це можливо здійснити лише за умови адекватної оцінки ефективності інноваційних змін, яке передбачає визначення джерел позитивних ефектів у вигляді конкретних показників господарської діяльності суб'єктів підприємництва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >