< Попер   ЗМІСТ   Наст >

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ ПРОЦЕСАМИ

Суть та значення маркетингу

У сучасній економічній теорії та практиці розвинутих країн світу вже звичним стало поняття маркетинг (від англ, market – ринок, продаж, торгівля). Все більш зрозумілим та широко вживаним воно стає є і в Україні. При цьому, якщо раніше це явище економічного життя було виключенням, то тепер його розвиток – головна умова виходу підприємств із кризи, досягнення поставлених ринкових цілей.

Ефективне використання маркетингу на підприємствах України потребує насамперед правильного розуміння його суті. Адже самих визначень маркетингу сучасна західна і вітчизняна література пропонує понад 2500. Це пояснюється різними методологічними підходами вчених-економістів до характеристики маркетингу.

Найбільш узагальнюючим є концептуальний підхід, за яким маркетинг – це спрямування ділового мислення, інтегрована, орієнтована на споживача і кінцевий результат діяльність підприємства, філософія ділової активності (бізнесу) в умовах ринкових відносин і конкуренції; оснований на знанні, передбаченні та врахуванні вимог ринку і побажань споживачів комплекс науково обгрунтованих уявлень про управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства в умовах ринкових відносин.

Більш конкретним є Функціональний підхід до розуміння маркетингу. Він зумовлює його визначення з погляду виконуваних фірмою маркетингових функцій.

Товарний підхід до розуміння маркетингу полягає в тому, щоб розглядати товар з погляду його ринкових проблем та етапів життєвого циклу.

Системно-поведінковий підхід репрезентує маркетинг з погляду проблем, пов'язаних зі змінами у маркетинговій системі і передбачуваними характеристикою і наслідками таких змін.

Інститунійний підхід полягає у розумінні маркетингу як системи з багатьма елементами, що взаємодіють один з одним і з елементами зовнішніх систем.

Національний підхід передбачає розгляд тих особливостей маркетингу, які виникають через національні традиції, історично сформовані методи і форми торгівлі, ставлення до підприємницької активності в окремих країнах.

Управлінський підхід до маркетингу передбачає його розуміння з погляду процесу керування підприємством, яка функціонує в конкретних економічних умовах. За даним підходом маркетинг – це провідна галузь господарського управління всією сукупністю видів діяльності, пов'язаної з перетворенням купівельної спроможності споживачів у ефективний попит на вироби чи послуги, їх доведенням до покупця для забезпечення прибутку чи досягнення інших цілей.

Маркетинг – це поняття, що виражає пріоритетний підхід суб'єктів сучасного бізнесу. Саме слово "маркетинг" з'явилося у США в процесі пошуку місцевими фермерами ринку збуту для своєї продукції, тобто йшлося про оволодіння ринком. Хронологія розвитку маркетингу свідчать про те, що його перші елементи (ціна, збут, реклама) з'явилися ще в середині 17 сторіччя. Бурхливий розвиток маркетингу припадає на 50-60-ті роки 20 сторіччя.

Існуючі визначення маркетингу зводяться до того, що останній актуальний для будь-якої сфери людської діяльності, а головною його метою є налагодження сталих відносин між підприємством і споживачем та максимізація рівня задоволення потреб споживачів.

За визначенням Американської асоціації маркетингу (АМА) маркетинг – це процес управління та втілення задуму, ціноутворення, просування та реалізація ідей, товарів та послуг через обмін, що задовольняє цілі окремих осіб та організацій.

Один із основоположників маркетингу Ф. Котлер вважає, що маркетинг – це соціальний та управлінський процес, за допомогою якого окремі особи та групи осіб задовольняють свої нужди та потреби шляхом створення товарів і споживацьких цінностей та взаємообміну ними.

Ламбен Жан-Жак дає наступне визначення маркетингу – це одночасно філософія бізнесу й активний процес. Як філософія бізнесу дана наука пропонує систему мислення та ідеологічну основу підприємницької діяльності. Як активний процес маркетинг виконує низку завдань, що виникають при функціонуванні підприємства в ринкових умовах, і розглядається як основа для досягнення цілей підприємства.

На думку вітчизняних науковців маркетинг – це: -творча управлінська діяльність, спрямована на задоволення потреб споживачів та отримання бажаного результату для підприємства на основі врахування ринкових умов функціонування суб'єктів та можливостей самого підприємства щодо розроблення нової продукції, організації виробництва, забезпечення ефективного товароруху від виробника до кінцевого споживача;

  • – комплексна інформаційно-аналітична система, призначена для виявлення змін у зовнішньому середовищі і прийнятті на цій основі сучасних управлінських рішень попереджуючого характеру, які забезпечать підприємству ефективний розвиток в нових умовах;
  • – система поглядів на сучасне суспільство й розвиток суспільного виробництва; система взаємодії економіки та політики; система управління виробничою і збутовою діяльністю підприємств; спосіб забезпечення їх розвитку і процвітання; динамічне економічне учення, що швидко розвивається; філософія сучасного бізнесу, націленого на задоволення потреб людини і збереження добробуту суспільства, природного і культурного середовища;
  • – вид людської діяльності, спрямований на задоволення нужд і потреб за допомогою обміну.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >