< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система засобів маркетингу та його структура. Види маркетингу

Система засобів маркетингу – це сукупність прийомів і методів, конкретний інструментарій, який використовується підприємством для досягнення поставленої мети, вирішення відповідних завдань. До неї належать прийоми та методи планування продукції, визначення цін, використання товарних знаків, виробничих марок, фірмової упаковки, розподілу, встановлення особистих контактів, рекламування, стимулювання збуту, поліпшення обслуговування клієнтів, аналізу маркетингової діяльності та ін.

З кінця 50-х pp. система засобів маркетингу визначається як "маркетингова суміш" (комплекс маркетингу, marketing-mix). У кінці 70-х pp. можливі елементи цього комплексу були об'єднані в чотири групи (концепція "4Р"), в тому числі product (товар), place (місце), promotion (просування) і price (щна).

Одним з головних елементів комплексу є товар. Тут основними інструментами маркетингової діяльності підприємства є його якість, різноманітність, зовнішній вигляд, властивості, товарні знаки, упаковка, габарити, сервіс, гарантії, можливості повернення покупцем та ін. Головним у створенні товару є знаходження і реалізація переваг для споживачів у широкому діапазоні – від упаковки до екологічної безпеки. В ідеалі товар підприємства має бути унікальним на ринку.

Ціноутворення полягає у підходах та методах визначення прейскурантних цін, знижок, умов платежів та кредитування покупців, управління ними.

Розподіл – це насамперед вибір раціональних каналів збуту продукції підприємства. Саме вони мають зв'язувати підприємство з ринком, надавати можливість реалізації його продукції.

Просування має на меті створення інформаційного взаємозв'язку підприємства зі своїм цільовим ринком. Тут головними інструментами маркетингу є реклама, пропаганда, стимулювання збуту та персональний продаж.

В останні роки ця концепція доповнюється ще кількома "Р": people (люди), personal selling (персональний продаж), paskage (упаковка). Найважливішою складовою маркетингового комплексу є люди. З погляду маркетингу їх можна розділити на три категорії: персонал фірми, роздрібні (оптові) торговці та споживачі (покупці).

Успіх будь-якого підприємства, величина прибутків чи обсяг ринку, на який воно поширює свій вплив, прямо залежать від професіоналізму та кваліфікації його персоналу.

Роздрібні (оптові) торговці – це підприємці окремого самостійного різновиду бізнесу з власними намірами і цілями. Від їхньої діяльності, особливо тоді, коли саме на них орієнтується організація, залежить її успіх. Тому треба знати, як працює торгівля, чим зайняті конкретно її працівники.

Споживачі – це основний об'єкт уваги у стратегії і тактиці маркетингу, це суб'єкти цільового ринку підприємства. Саме тому необхідне детальне вивчення їхніх доходів, способу життя, звичок, цінностей, симпатій і антипатій, приналежностей, схильностей тощо.

Види маркетингу. Тривалий період розвитку маркетингу, особливості й умови його використання в різних країнах, галузях та організаціях зумовили появу різноманітних його видів.

Так, продуктовий (товарний) маркетинг має на меті використання продукту чи послуги як основного інструмента виробничої діяльності, а тому тут основна увага надається поліпшенню їхніх характеристик і якостей.

Маркетинг споживача стверджує, що споживач, по-перше, завжди правий, по-друге, він віддає перевагу товарам з більш високими якісними показниками, але намагається придбати не стільки сам товар як річ, скільки ту споживну вартість, яка в ньому втілена. У зв'язку з цим головна задача маркетингу – вивчення споживача, його побажань, пріоритетів, а також умов і факторів їх формування.

Змішаний маркетинг використовує підходи та інструментарій обох попередніх видів маркетингу. Його структура визначається метою і завданнями підприємництва, впливом факторів навколишнього середовища.

Залежно від сфери маркетингової діяльності розрізняють маркетинг товарів споживчого попиту (споживчий) і виробничо- технічного призначення (промисловий). За періодом, на який розробляється маркетингова політика підприємства, розрізняють стратегічний та оперативний маркетинг.

За видами попиту розрізняють маркетинг: – конверсійний – сприяє створенню активного попиту за негативного його значення; – стимулюючий – сприяє створенню і розвитку попиту за нульового значення останнього; – ремаркетинг – запобігає спаданню попиту; – синхромаркетинг – згладжує сезонні коливання попиту; – розвиваючий – перетворює потенційний попит на реальний; – підгримуючий – зберігає баланс між попитом і пропонуванням за наявності повноцінного попиту; – демаркетинг – стримує небажане у ряді випадків зростання попиту; – тактичний ("короткозорий") – визначає і реалізує тактику підприємства в умовах невизначеності попиту; – протидіючий – зменшує небажаний з соціально-етичного погляду попит; -індивідуальний – забезпечує попит на унікальні (марочні) товари.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >