< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стратегії маркетингу

Стратегія маркетингу – це алгоритм дій щодо розробки та реалізації маркетингу на підприємстві. В свою чергу, маркетингова стратегія як один з інструментів стратегічного маркетингу являє собою сукупність дій підприємства, або окремих його підрозділів щодо управління збутовою діяльністю з метою максимізації операційного прибутку в довгостроковому періоді.

Сутність маркетингової стратегії проявляється через функції, які вона виконує: інформаційна, захисна, стимулююча, соціальна, розподільча.

В економічній теорії існують різні підходи до класифікації маркетингових стратегій. Найпоширенішою є класифікація С.С. Гаркавенка за наступними ознаками:

 • 1. Глобальні маркетингові стратегії: інтернаціоналізації, диверсифікації, сегментування, глобалізації, кооперації;
 • 2. Базові стратегії: стратегія цінового лідерства, диференціації, фокусування (концентрації);
 • 3. Стратегії росту: інтенсивного росту, інтегративного росту, диверсифікації;
 • 4. Маркетингові конкурентні стратегії: ринкового лідера, челеджерів, послідовників, нішера;
 • 5. Функціональні маркетингові стратегії: товарна, цінова, розподілу, просування;
 • 6. Залежно від конкурентоспроможності фірми та привабливості ринку: розвитку, підтримання, "збирання врожаю", ринкової ніші;
 • 7. Залежно від виду диференціації: товарної диференціації, сервісної диференціації, іміджевої диференціації, кадрової диференціації;
 • 8. Залежно від життєвого циклу товару: стратегії на стадії впровадження товару на ринок, на стадії росту, на стадії насичення ринку, на стадії спаду;
 • 9. Залежно від методу обрання цільового ринку: товарної спеціалізації, сегментної спеціалізації, односегментної концентрації, вибіркової спеціалізації, повного охоплення;
 • 10. Залежно від ступеня сегментування ринку: недиференційованого маркетингу, диференційованого маркетингу, концентрованого маркетингу;
 • 11. За станом ринкового попиту: конверсійного маркетингу, розвиваючого маркетингу, стимулюючого маркетингу, синхромаркетингу, підтримуючого маркетингу, ремаркетингу, демаркетингу.

Крім того, маркетингові стратегії поділяють на:

 • – стратегію виживання – виключно захисна стратегія, яка застосовується в умовах глибокої кризи економічної діяльності підприємства, коли господарство перебуває на межі банкрутства. Передбачає перебудову маркетингового комплексу господарства;
 • – стратегію стабілізації – використовується за умов швидкого або несподіваного падіння базових показників підприємства, чи за умов, коли розвиток підприємства має коливальний характер. Ця стратегія передбачає вирівнювання показників з їхнім наступним підвищенням і перехід до стратегії росту;
 • – стратегію росту, яка передбачає ріст обсягів продажу, прибутку, капіталу та інших показників підприємства.

Важливе місце серед маркетингових стратегій займають цінові стратегії.

У загальному вигляді встановлення стратегії маркетингу складається з чотирьох основних етапів:

 • 1. аналіз співвідношень "споживач-товар";
 • 2. визначення загальної маркетингової стратегії на окремих сегментах ринку;
 • 3. створення стратегій "marketing-mix" (своєрідного маркетингового "стратегічного набору");
 • 4. виконання та контроль.

Приклади маркетингових стратегій:

 • 1. Розвиток ринку (орієнтація на нові цільові групи споживачів): географічне розширення; продаж продукції з доповненнями (на базі неспорідненої диверсифікації); розробка нових товарів; розробка продукції на замовлення; стратегія глобалізації тощо.
 • 2. Стратегія проникнення: розробка модифікацій конкурентної продукції; адаптація товарів під специфічні потреби споживачів; розробка системної концепції товару; створення асортименту товарів (послуг) з гнучкими конкурентними цінами; впровадження нових технологій просування для зміцнення конкурентної позиції; концентрація на цільових ринках через звуження асортименту тощо.
 • 3. Збереження частки ринку: акцентування на великі обсяги продукції при стабільних цінах з підвищенням її якості; збільшення доходів за рахунок надання додаткових послуг; відмова від інновацій; збільшення обсягів продажу при одночасному зниженні цін.
 • 4. Стратегії розвитку/скорочення підсистеми маркетингу у підприємстві.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >