< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Маркетинг в контексті підприємницької діяльності

Однією з особливостей маркетингової діяльності є орієнтація на ринок збуту, тобто гнучке й постійне реагування на кон'юнктуру ринку, прийняття стратегії активної дії, підприємницької ініціативи, розробки нових конкурентоспроможних ідей і їх оперативне втілення, орієнтація на досягнення довгострокового комерційного успіху.

Основні складові маркетингу з урахуванням особливостей підприємницької діяльності представлені на рис. 11.1.

Отже маркетинг в контексті підприємницької діяльності можна розглядати як систему п'яти видів діяльності: 1. підприємство має визначити, який вид продукції найкраще задовольняє попит покупця; 2. встановлюється ціна, яка б була прийнятною для покупців і водночас приносила прибуток; 3. для повідомлення покупцям про продукт треба застосовувати ефективні методи та засоби реклами; 4. продавати продукт можна власними силами або ж через посередників; 5. забезпечення наступного постачання/збуту товару.

Основні складові маркетингу підприємницької діяльності

Рис. 11.1. Основні складові маркетингу підприємницької діяльності

Ефективність підприємницької діяльності залежить від успішної реалізації принципів маркетингу (таблиця 11.1).

Таблиця 11.1. – Характеристика принципів впровадження маркетингу в підприємницьку діяльність

Принципи

Характеристика

Принцип своєчасності адекватної поведінки

Потребує від керівників підприємств мобільності в прийнятті рішень, активності і наполегливості при розробці стратегії і втілення тактики маркетингу.

Принцип цілеспрямованого формування необхідного попиту

Передбачає розробку заходів, спрямованих на забезпечення пріоритетного відношення споживачів до товарів підприємства, у порівнянні з товарами конкурентів.

Принцип соціально- етичної орієнтації маркетингу

Полягає в етичному поводженні підприємства, щодо соціуму, що означає відмова від будь-яких дій, які можуть зашкодити людині і суспільству в цілому.

Принцип комерційної

результативності

маркетингу

Випливає з об'єктивної реальності функціонування підприємницької діяльності. Забезпечення високих темпів розвитку і зростання

Принцип наукового підходу до впровадження маркетингу в підприємницьку діяльність

Відображає розуміння підприємницької діяльності як невід'ємної частини навколишнього середовища, що передбачає необхідність постійного пристосування підприємців до мінливих умов їхньої діяльності. Усі рішення, що приймаються повинні грунтуватися на результатах маркетингових досліджень середовища.

Принцип комплексного підходу до застосування елементів комплексу маркетингу

Вимагає погодженості всіх маркетингових інструментів. Так як елемент, який взятий окремо не в змозі забезпечити досягнення того ефекту підприємницької діяльності, що може бути отриманий у результаті використання комплексу маркетингу.

Дотримання приведених принципів допоможе підприємствам досягнути конкурентних позицій на існуючих ринках та надасть можливість виходу на нові, сформувати стратегію розвитку тощо.

Умови ефективного розвитку маркетингу в АПК

Сільське господарство характеризується певним рівнем ризику, який можна зменшити за допомогою побудови раціональної структури управління маркетинговою діяльністю в аграрному підприємстві. Основним змістом маркетингового підходу до даної проблеми є вивчення структури товарного ринку, рівня виробництва продукції і послуг, а також прийняття рішень про форми і методи розвитку конкурентного середовища на даному ринку.

У процесі формування організаційної бази маркетингової діяльності на підприємстві необхідно послідовно вирішити такі питання: хто і в якому обсязі повинен виконувати функції маркетингової діяльності, тобто яким має бути розподіл функцій між власними підрозділами підприємства і зовнішніми дослідниками; як маркетингова діяльність має "вписуватись" в організаційну структуру підприємства, тобто яка підпорядкованість відділу маркетингової діяльності та як він пов'язаний і взаємодіє з іншими підрозділами; якою повинна бути організація власне відділу маркетингової діяльності, тобто які структурні одиниці і з якими функціями слід створювати в рамках від ділу маркетингової діяльності.

В умовах поширення кризових явищ на сучасному етапі розвитку економіки України особливо актуальною стає проблема формування раціональної структури маркетингу в аграрних підприємствах. На практиці формування маркетингової структури базується на створенні маркетингового відділу або служби, що існуватиме на основі органічних взаємозв'язків з іншими підрозділами підприємства.

Маркетингові дослідження сільськогосподарських підприємств дозволяють розробити стратегії для окремих сегментів ринку на підставі даних про кон'юнктуру кожного окремого ринку; встановити фінансові цілі на підставі прогнозу продажної ціни товару; розробити стратегію комунікації та заходи щодо просування товару на ринки, встановити перспективні цілі та розробити стратегію розвитку аграрного підприємства. Дослідження серед вітчизняних сільськогосподарських підприємств показали, що організація маркетингової діяльності охоплює: на малих підприємствах – встановлення місця маркетингових структур в організації всього підприємства; на середніх підприємствах – організацію самих маркетингових структур на підприємстві; на великих підприємствах – організацію маркетингових служб як окремого підрозділу. Для отримання максимального ефекту від маркетингової діяльності у сільськогосподарських підприємствах рекомендується здійснити реорганізацію існуючих структурних одиниць, які виконують в підприємстві маркетингові функції, і створити нові, організація яких базувалася б на принципах орієнтації на ринок і споживача.

Маркетингова діяльність у сільськогосподарських підприємствах повинна забезпечити: надійну, достовірну і своєчасну інформацію про кон'юнктуру ринку, структуру та динаміку конкретного попиту, смаки й уподобання покупців, цінову ситуацію, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування аграрного підприємства. Така інформація має дати відповіді сільськогосподарському підприємству, яку продукцію виробляти, в якій кількості та де і кому вигідніше її реалізувати.

Система маркетингу в аграрній сфері має охоплювати такі складові частини, як заготівля, зберігання, транспортування, товарна доробка й доочищення, оптова та роздрібна торгівля. Конкуренція та інші принципи функціонування ринкових відносин зумовлюють необхідність розширення та істотного поліпшення роботи кожної складової частини системи маркетингу на основі впровадження досягнень науки й передового досвіду.

Маркетингова діяльність в сільськогосподарському підприємстві повинна розпочинатися з формулювання маркетингової стратегії, оскільки вона забезпечує обгрунтування ринкової спрямованості підприємства. При цьому слід враховувати особливості аграрного ринку.

Як свідчить практика, для сільськогосподарських підприємств притаманні служби маркетингу на основі товарно-галузевого типу.

Однак, з урахуванням різниці у розмірах ресурсів підприємств, асортименті продукції, різновиді ринків, на яких вони діють, стає очевидним, що не може бути універсальної організаційної структури, прийнятної для всіх підприємств. Дослідження показують, що в структурі управління маркетинговою службою господарств доцільні наступні функціональні підрозділи: 1. маркетингова група (група вивчення ринку), яка створюється на базі планово-економічного відділу господарств; 2. служба збуту для виконання наступних завдань – організація продажів, збір інформації про потенційних покупців, вивчення їх смаків і потреб, збір інформації про зовнішніх і внутрішніх конкурентів, первинний аналіз і систематизація зібраної інформації, організація реклами, вивчення стандартів якості і нормативно-правових документів. Крім того, необхідно враховувати, що підприємство матиме маркетингову орієнтацію тільки за умови, якщо керівних служби маркетингу стане другою за значущістю особою після керівника і йому для цього будуть делеговані необхідні повноваження.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >