< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Об'єктивні основи виникнення, сутність, предмет, об'єкт та засоби організації праці менеджера

З метою забезпечення виконання встановлених перед працівниками організації конкретних завдань, необхідно відповідним чином організувати працю людей, зокрема: визначити функції кожного працівника; розробити форми кооперації праці; визначити робочі місця; указати методи виконання роботи тощо.

Кожен трудовий колектив потребує постійного удосконалення організації праці всіх категорій персоналу, яка дозволяє виявляти та використовувати резерви підвищення ефективності виробництва, збільшення доходності підприємства, а, значить, і досягати більш високого рівня добробуту працівників. Характер організації праці в колективі визнається мірою прогресивності техніки й технології, що застосовуються, а також рівнем кваліфікації працівників.

Організація УП, як складова організації праці взагалі, лежить в основі організації УД.

Організація УП розглядається як: – система використання живої праці у сфері управління, що забезпечує його функціонування з метою досягнення корисного ефекту трудової діяльності; – сукупність заходів, які забезпечують необхідну пропорційність і раціональність у розстановці управлінських працівників, поділ, кооперацію, методи нормування й стимулювання праці, організацію робочих місць, їхнє обслуговування та умови праці для здійснення місії та досягнення цілей організації; – порядок, правила службової поведінки, які спрямовані на виконання поточних га перспективних завдань керівниками, фахівцями та іншими працівниками управління відповідно до діючих посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи.

Сутність організації управлінської праці полягає у раціональному поєднанні трудових зусиль усіх категорій працівників управління задля досягнення цілей організації. їхня організована спільна праця є запорукою ефективності управлінських процесів, економії коштів на утримання управлінців, узгодженої діяльності управлінської й виробничої систем організації, що сприяє підвищенню продуктивності діяльності організації загалом.

Метою організації управлінської праці є визначення місця й ролі кожного працівника в системі управління та структурного підрозділу в апараті управління, порядку взаємозв'язків між ними, норм взаємовідносин усередині апарату управління, форм впливу на діяльність об'єкта управління, способів контактів із навколишнім середовищем, з метою координації спільних зусиль управлінців у процесі виконання ними функцій менеджменту та забезпечення їхніх погоджених дій, спрямованих на досягнення конкретних запланованих результатів.

Об'єктом організації УП є управлінський процес.

Організація праці будь-якого управлінця має здійснюватися згідно певних принципів: делегування повноважень, спеціалізації, паралельності, пропорційності, ритмічності.

Організація УП, як цілісна система, складається із сукупності елементів, які знаходяться у певному зв'язку один з іншим, а саме:

  • – поділ та кооперація УП у межах керуючої системи в цілому й кожної її ланки (відділу, сектора, бюро) зокрема;
  • – підбір і розстановка управлінських кадрів, забезпечення необхідного кваліфікаційного рівня працівників у відповідності з їх здібностями, рівнем підготовки і покладеними на них посадовими обов'язками;
  • – організація окремих процесів праці з управління, що передбачає визначення характеру, кількості і послідовності управлінських операцій, встановлення найбільш раціональних систем, розробку оптимальних методів і прийомів їхнього виконання, підбір відповідних технічних засобів, визначення оптимальних умов протікання конкретних процесів управління в часі і просторі з метою досягнення високої якості та оперативного виконання управлінських робіт при мінімальній їхній трудоємності; – установлення між працівниками раціональних управлінських відносин; – механізація й автоматизація УП; – раціональна організація та оснащення робочих місць; – створення сприятливих (оптимальних) умов праці і відпочинку; – нормування УП.

Процес організації праці в менеджменті утворюють три послідовні етапи:

  • 1. Прогноз очікуваного результату на основі аналізу об'єктивних факторів.
  • 2. Вироблення регламенту службової поведінки й нормативів на засоби праці.
  • 3. Виконання завдань.

У сучасних українських організаціях існують великі резерви підвищення ефективності управлінської праці. Реалізувати ці резерви без удосконалення організації праці управлінського персоналу неможливо. Удосконалення організації управлінської праці є чинником підвищення ефективності роботи апарату управління і, водночас, необхідною умовою раціоналізації всієї системи управління підприємством.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >