< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі

Відмінність понять "організація праці" та "наукова організація праці" визначається не їхнім змістом, а методом, підходом до вирішення проблем, ступенем обгрунтованості конкретних рішень. Слово "наукова" означає, що вирішення практичних питань організації праці повинно опиратися не на емпіричні оцінки та досвід, а на ретельний науковий аналіз організації праці, на досягнення науки та практики, які забезпечують раціональну, ефективну організацію праці.

Науковою можна вважати таку систематичну організацію управлінської праці, яка грунтується на використанні сучасних досягнень науки та передового досвіду, прогресивних форм господарювання, застосуванні технічних засобів, які впроваджуються у трудову діяльність управлінців, створюючи тим самим умови для їхньої ефективної праці, для збереження їхнього здоров'я й працездатності, та яка дозволяє найкращим чином поєднати техніку і людей у процесі праці. Це така організація праці, основу якої складають об'єктивні закони, принципи і методи раціональної управлінської діяльності.

Головною метою наукової організації управлінської праці є підвищення її продуктивності.

Упровадження наукової організації управлінської праці спрямоване на вирішення ряду задач:

 • 1) економічних, спрямованих на виконання покладених на управлінський персонал функцій при мінімальних витратах, вирішення яких стосується не лише економії праці, але й скорочення матеріальних та фінансових затрат, пов'язаних з управлінням: підвищення продуктивності управлінської праці, зменшення витрат живої праці у сфері управління, інтенсифікація трудових процесів в апараті управління, скорочення трудомісткості управлінських операцій; найбільш ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів; звільнення керівників і спеціалістів від виконання допоміжних і технічних операцій; використання найбільш прогресивних методів і прийомів управлінської праці, скорочення або навіть повна ліквідація втрат робочого часу; створення сприятливих умов праці; удосконалення контролю виконання; підвищення рівня нормування праці.
 • 2) психофізіологічних, спрямованих на створення сприятливих умов праці, що є важливим для збереження здоров'я і працездатності управлінців: забезпечення умов для збереження здоров'я управлінських працівників, їхньої тривалої та стійкої працездатності; полегшення управлінської праці; підтримка нормального психологічного клімату у колективі;
 • 3) соціальних, спрямованих на підвищення рівня задоволеності умовами і результатами праці: забезпечення змістовності, привабливості та престижності праці з метою перетворення праці в першу життєву потребу; розвиток творчої ініціативи й більш повне використання творчого потенціалу працівників.

Обґрунтоване нормування управлінської праці дозволяє не лише знизити трудоємність робіт, але й забезпечити нормальну інтенсивність праці та повну зайнятість працівника. Тим самим вирішуються дві задачі: економічна та фізіологічна.

Основними принципами наукової організації управлінської праці є принципи: масовості, плановості, комплексності, загальної охопленості, науковості, нормативності, конкретності, зацікавленості, ефективності, системності, стабільності, спеціалізації, творчості.

Напрямками наукової організації управлінської праці є:

 • 1. Раціональний розподіл обов'язків, прав і відповідальності. Визначення оптимальної межі централізації управління.
 • 2. Організаційне закріплення процесів поділу та кооперації праці.
 • 3. Розстановка кадрів по ланках системи управління за встановленими критеріями відповідності.
 • 4. Раціональна організація робочого місця і створення оптимальних умов праці та відпочинку спрямовані на забезпечення управлінських працівників усім необхідним для продуктивної роботи та на збереження здоров'я й високої працездатності у процесі їхньої діяльності.
 • 5. Нормування управлінської праці як процес визначення об'єктивно необхідних витрат робочого часу в управлінській діяльності працівника та оптимальне використання робочого часу.
 • 6. Використання раціональних методів і засобів виконання управлінських робіт має на меті досягнення високої шості та оперативності виконання управлінських робіт при мінімальній їх трудоємності за рахунок технічного забезпечення, механізації й автоматизації управлінської праці.
 • 7. Забезпечення необхідної кваліфікації працівників, регламентування діяльності та стосунків.
 • 8. Матеріальне й моральне стимулювання управлінської праці.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >