< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування особистої роботи менеджера

Науково-технічний прогрес, прискорення темпів життя сучасного суспільства, інформаційні потоки здійснюють серйозні впливи на самопочуття людини. Систематичні перевантаження і, як їх наслідок, стани постійного фізичного та психічного напруження стають, на жаль, нормою життя сучасного менеджера.

У процесі керівництва певним об'єктом менеджери часто потрапляють у стресові стани – стани психофізіологічної перенапруги, які виникають при дії емоційно негативних і екстремальних чинників. Ці напружені стани можна охарактеризувати як явища інформаційного, емоційного та комунікативного стресів, що мають різні причини виникнення, але загальні негативні психологічні наслідки, зокрема, погіршення здоров'я, психологічне вигорання, втрату людиною інтересу до професійної діяльності.

Тому, однією з важливих проблем менеджменту сучасної організації є пошук шляхів захисту менеджерів різних рівнів управління від стресових та психологічно травмуючих обставин. Необхідною умовою є урахування індивідуальних психологічних особливостей людини в управлінні ΰ роботою та формування у неї умінь грамотно розпоряджатися часом як ресурсом.

Саме проблеми, пов'язані з невмінням використовувати час як ресурс, є причиною незадовільної роботи багатьох менеджерів, особливо початківців, які прагнуть виконати усі завдання самостійно, встигнути на усі наради, прийняти усіх відвідувачів, глибоко вникнути в усі питання діяльності підприємства, приїздити на роботу першими і їхати з неї останніми, можуть привести до стресових станів, оскільки така поведінка, зазвичай, веде до того, що багато справ залишаються невиконаними, багато питань – не вирішеними, а продуктивність Їхньої управлінської праці – низькою.

Вітчизняні дослідження, у ході яких визначалися основні причини перевантаження керівників вищого і середнього рівнів і причини неефективного використання робочого часу, показали наступні результати:

 • – недостатня кваліфікація управлінського персоналу – 66 %;
 • – невпорядкованість інформації – 50 %;
 • – низький рівень механізації праці в управлінні – 50 %;
 • – неорганізованість виробничих процесів – 32 %;
 • – нечіткий розподіл прав і обов'язків – 30 %;
 • – велика кількість нарад – 28%.

Втрати робочого часу найчастіше зумовлені:

 • – відсутністю цілей діяльності у процесі виконання певної роботи, з урахуванням необхідності дотримання усіх вимог до цілей;
 • – відсутністю "гарних" звичок, які сприяють економії часу;
 • – неправильною структурою витрат робочого часу, насамперед, недостатньою кількістю уваги ключовим сферам діяльності;
 • – поспіхом у роботі;
 • – імпульсивністю вчинків і дій, нетерплячістю у прийнятті рішень і у спілкуванні та взаємодії зі співробітниками;
 • – непродуманим розподілом управлінської праці в організації та недостатнім його рівнем у підрозділах;
 • – відмовою від письмової фіксації варіантів рішень;
 • – низьким ступенем делегування повноважень;
 • – неналежним облаштуванням службового приміщення і організацією робочого місця;
 • – низькою кваліфікацією секретаря (референта, помічника);
 • – невмінням працювати з інформацією, насамперед, з документами;
 • – систематичними запізненнями менеджера через затримки у дорозі;
 • – відсутністю чітких записів про час нарад, бесід, зустрічей з діловими людьми і своїми співробітниками;
 • – недостатньою особистою зібраністю і пунктуальністю;
 • – необхідністю "впрацьовування" в роботу, зумовлені відволіканням від неї навіть на короткий термін.

Методи та засоби планування особистої праці менеджера

Будь-яка діяльність повинна починатися із цілепокладання. Процес визначення менеджером цілей власної діяльності (в особистісному і професійному плані) охоплює три фази: 1. визначення цілі: чого я хочу?; 2. аналіз можливостей досягнення поставлених цілей: що я можу?; 3. уточнення і конкретне формулювання цілей: до чого я конкретно приступаю?

Для цілепокладання в управлінській діяльності менеджера можна використовувати метод "дерево цілей", який дає змогу побачити повну картину взаємозв'язків майбутніх подій, аж до одержання переліку конкретних завдань, і здобути інформацію про відносну їх важливість.

У теорії і практиці управління вказується, що при плануванні часу доцільно використовувати метод "виявлення ключових сфер", який дозволяє менеджеру вирішити, які сфери варто вважати найважливішими для себе в роботі та особистому житті. Необхідно визначити, чого менеджер хоче домогтися у кожній з виділених ключових сфер протягом тижня, місяця, року.

Полегшити щоденне планування роботи менеджеру допоможе складений ним заздалегідь список щоденних справ, з врахуванням їх пріоритетності та значимості.

Найбільш важливі справи складають близько 15% кількості всіх справ менеджера, а значимість цих справ у досягненні головної цілі складає близько 65%, просто важливі справи складають близько 20% всіх справ, але й значимість їх – 20%, менш важливі й несуттєві справи складають близько 65% загальної кількості справ менеджера, але мають незначну частку – близько 15% у загальній значимості усіх справ менеджера.

Узагальнений розподіл часу на один робочий день регламентується за допомогою розпорядку робочого дня, який будується з урахуванням розпорядку дня вищого керівництва, враховує періодичність виконання окремих робіт і здійснює їх узгодження. Треба мати на увазі, що з підвищенням рівня управління зменшується час, що витрачається на управління основною діяльністю, і росте час на адміністративну, організаційну роботу, представництво, розв'язання соціальних проблем.

Засобами планування особистої роботи менеджера є: календар, щоденник, "організатор", "тайм-менеджер", електронна записна книжка, комп'ютерні системи організації праці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >