< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація робочих місць. Умови праці управлінського працівника і його працездатність

Умови праці управлінського працівника – це сукупність взаємопов'язаних факторів конкретної управлінської праці, обумовлених рівнем розвитку продуктивних сил суспільства, які визначають стан виробничого середовища і впливають на здоров'я та працездатність людини.

Усю сукупність різноманітних факторів, що характеризують умови праці, об'єднують у чотири групи:

 • – санітарно-гігієнічні, які характеризують стан зовнішнього середовища,
 • – психофізіологічні, що зумовлені змістом управлінської праці й відображають певну нервово-психологічну напругу працівника,
 • – естетичні, які характеризують зовнішнє оформлення робочих місць і створюють певний емоційно-психологічний стан працівника,
 • – соціальні, які зумовлені психологічним мікрокліматом у колективі.

Працездатність управлінського працівника визначається його здатністю виконувати певну управлінську роботу протягом заданого часу і залежить від чинників як суб'єктивного, так і об'єктивного характеру (стану здоров'я, статі, рівня кваліфікації, умов праці тощо).

На працездатність працівника, залежно від того, яку категорію управлінців він представляє та в якій галузі діяльності організації працює, в основному, у більшій чи меншій мірі, впливають: нервове напруження, робоче положення, тобто положення тіла людини і його органів відносно засобів праці, монотонність роботи, температура, вологість повітря, забруднення повітря, виробничий шум, освітленість у робочій зоні, режим праці тощо.

Окрім того, працездатність кожної людини піддається коливанням, що відбуваються у рамках природного ритму. Пік працездатності протягом дня у різних людей може наставати у різний час робочого дня і тривати різні проміжки часу. Однак, середньостатистичні коливання працездатності людини протягом доби зазвичай описують з допомогою "Графіка коливання працездатності". Згідно даних цього графіка, працездатність людини змінюється протягом робочого дня і може бути як у першій, так і в другій половині дня поділена на три фази: впрацьовування, підвищення продуктивності, спаду продуктивності. Після обідньої перерви організм знову проходить новий цикл. Однак, тривалість фази продуктивності зменшується до 2-3 годин, а абсолютні значення піку продуктивності зменшуються.

Створення сприятливих умов праці, які б забезпечили високу працездатність і збереження здоров'я управлінських працівників с одним з основних завдань менеджменту організації.

Організація робочого місця менеджера

Робоче місце менеджера – це зона його трудової діяльності, оснащена необхідними засобами праці.

Робоча зона – частина простору робочого місця менеджера, обмежена крайніми точками досяжності його рук і ніг зі зсувом на один-два кроки від умовного центру робочого місця.

Разом з тим, деякі дослідники стверджують, що робоче місце працівника – це певна частина виробничої площі, дільниці або служби, закріплена за окремим працівником і оснащена всім необхідним для виконання виробничого завдання, а робоча зона – це простір на стаціонарному робочому місці в горизонтальній або вертикальній площинах, в межах якого працівник без переміщення може виконувати роботу.

У цьому випадку робоче місце менеджера – це кабінет або частина загального приміщення, в якому відбувається його трудова діяльність і яке обладнане відповідно до змісту виконуваних робіт необхідними знаряддями праці.

Однак, менеджер сучасної організації не повинен постійно працювати за столом у своєму кабінеті. Окремі види управлінських робіт він може виконувати будь-де, навіть в автомобілі. Тому перше визначення робочого місця менеджера видається більш правильним саме стосовно менеджера, а не будь-якого іншого управлінського працівника організації.

Робочі місця менеджерів класифікують за наступними ознаками:

 • 1) рівень управління (робоче місце ТОП-менеджера, менеджера середнього та нижнього рівня управління);
 • 2) рівень механізації робочого місця (немеханізоване (багато операцій виконуються вручну), механізоване, напівавтоматизоване, автоматизоване);
 • 3) основна робоча поза (сидяче, стояче, з перемінною позою);
 • 4) місце розміщення (у приміщенні, на відкритому повітрі ін.);
 • 5) стабільність розміщення (пересувні, стаціонарні);
 • 6) ступінь спеціалізації (універсальні, спеціалізовані, спеціальні);
 • 7) умови праці (з поганими або з оптимальними);
 • 8) кількість виконавців (індивідуальні та колективні).

Якщо робоче місце розуміти як частину приміщення, то тоді поняття "організація робочих місць менеджерів" мас охоплювати: облаштування й планування службових приміщень та розміщення в них робочих місць менеджерів; планування окремих робочих місць менеджерів; оснащення робочих місць менеджерів необхідними меблями та сучасними технічними засобами переробки інформації.

Використання раціональних методів і засобів виконання управлінських робіт має на меті досягнення високої якості та оперативності виконання управлінських робіт при мінімальній їх трудоємності за рахунок технічного забезпечення, механізації й автоматизації управлінської праці. Автоматизація управлінської праці полягає у передорученні багатьох її процесів машинам.

Механізація й автоматизація управлінської праці реалізується шляхом упровадження сучасних електронно-обчислювальних систем, розробки скономіко-математичних методів і моделей, використання на їхній основі АСУ або за допомогою технічних засобів управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >