< Попер   ЗМІСТ   Наст >

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА МЕХАНІЗОВАНИХ РОБОТАХ (МОБІЛЬНИХ І СТАЦІОНАРНИХ)

Нормоутворюючі фактори та основні положення нормування механізованих польових робіт

Більшість сільськогосподарських робіт у рослинництві, як відомо, виконується за допомогою машин і механізмів Зрозуміло що ефективність їх використання визначається, зокрема і рівнем нормування праці зайнятих на них виконавців. У свою чергу конкретна величина норм праці зумовлена рядом причин, або нормоутворюючих факторів. Урахування цих факторів на польових механізованих роботах здійснюється шляхом диференціації норм виробітку на одні й ті самі види польових робіт.

Під нормоутворюючими факторами слід розуміти умови виробництва, які прямо або опосередковано впливають на норму праці. Нормоутворюючі фактори залежно від характеру впливу на норму виробітку, продуктивність праці умовно поділяються на постійні, перемінні та організаційні.

Постійні фактори безпосередньо впливають на величину норм праці, проте самі вони відносно постійні (тривалі) й практично не змінюються в часі. До них відносять довжину гону, рельєф, висоту над рівнем моря, конфігурацію ділянок, наявність перешкод на полях у вигляді ліній електропередач, ярів, окремо стоячих дерев, кам'янистість грунту й т.д. Залежно від зазначених факторів всі норми виробітку на польових механізованих роботах диференціюються на декілька груп. Крім того, нормативи праці залежать від механічного складу грунту, через що норми праці на трудових операціях по обробітку грунту теж диференціюються на декілька груп. Кількісні параметри всіх зазначених постійних факторів ураховуються завдяки паспортизації полів та пасовищ.

Перемінні фактори впливають безпосередньо на норми праці на механізованих польових роботах, але ступінь впливу цих факторів змінюється з року в рік. За своєю однорідністю ці фактори утворюють декілька груп:

  • технічна група факторів, до неї відносяться тяглові й енергетичні характеристики-показники комбайнів та інших сільськогосподарських машин, конструктивні особливості цих машин, зокрема швидкість руху, ширина захвату, пропускна здатність, місткість бункерів, насіннєвих ящиків, резервуарів тощо. У міру оновлення машинно-тракторного парку параметри машин також змінюються;
  • технологічна група факторів визначається особливостями агротехнології виробництва й агротехнічними вимогами. Серед них глибина обробітку ірунту, норми висіву насіння і внесення добрив, ширина міжрядь, способи виконання робіт та ін. Зміна технології виробництва передбачає перегляд норм праці, що застосовуються;
  • біологічна група факторів зумовлені біологічними особливостями розвитку сільськогосподарських культур та свійських тварин. У цьому відношенні норми праці залежать від урожайності культур, соломистості хлібів, їх полеглості, густоти рослин, забур'яненості полів, продуктивності тварин тощо.

Ці фактори найбільше змінюються з року в рік і потребують особливої уваги економічних служб сільськогосподарських підприємств.

Організаційні фактори включають у себе організацію матеріально- технічного постачання трудових процесів, схеми руху агрегатів, рівень оснащеності й обслуговування робочих місць, узгодженість робіт у часі й просторі, ступінь дотримання дисципліни й оплати праці, добросовісність виконавців тощо. Через неможливість об'єктивної кількісної оцінки перераховані фактори при розрахунку норм виробітку до уваги не беруться. Технічно обгрунтовані норми праці зорієнтовані на оптимальний їх рівень при даних умовах виробництва.

Наведені групи нормоутворюючих факторів по різному впливають на рівень норм виробітку, однак, у кінцевому рахунку, визначають робочу ширину захвату й припустиму швидкість руху агрегатів, а це, у свою чергу, впливає на тривалість роботи машини протягом зміни.

На механізованих польових та інших роботах норми праці можна встановлювати двояким способом за допомогою раніше розроблених нормативів праці на окремі елементи трудових операцій і на основі визначення погодинної продуктивності агрегатів чи виконавців. Помноживши погодинну продуктивність на розрахункову кількість годин основного часу, визначають змінну норму виробітку.

При розрахунку норм виробітку за нормативами необхідно передбачати конкретні умови (довжину гону, рельєф, конфігурацію поля і т.ін.), що досягається паспортизацією полів і пасовищ. У другому випадку проводяться хронографічні спостереження, розробляються на їх основі обірунтовані нормативи на окремі елементи трудових операцій і в подальшому аналітичними розрахунками визначаються норми виробітку Одночасно розраховують витрати палива, електроенергії, інших матеріалів на фізичну одиницю роботи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >