< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Заходи щодо поліпшення екологічного стану техногенно забруднених земель

Аналіз існуючих даних, що характеризують забруднення земельних ресурсів, свідчить: на значній частині території країни (72- 75 %) екологічну ситуацію у теперішній час можна вважати задовільною. Це, на жаль, не пов'язано з чіткою державною політикою щодо збереження земельних ресурсів, організацією постійного контролю за їх станом, впровадженням відповідних заходів. Все перелічене майже відсутнє. Головна причина деякого поліпшення екологічної ситуації пов'язана як не парадоксально з погіршенням економічного становища, зупинкою багатьох промислових підприємств, різким зменшенням обсягів використання добрив і пестицидів. Але в той же час є значні площі забруднених земель, на яких екологічну ситуацію можна кваліфікувати як катастрофічну. Це в першу чергу території з радіоактивним забрудненням, землі навколо діючих великих промислових підприємств, теплоелектростанцій, сільськогосподарські угіддя і сади з надмірним пестицидним навантаженням. Тому в залежності від ступеня техногенного забруднення слід вживати відповідних заходів з підтримання або відтворення екологічної стійкості земельних ресурсів. Доцільно розділити ці заходи на три типи:

  • 1) профілактичні;
  • 2) оперативні;
  • 3) перспективні.

Профілактичні заходи запобігають розвитку процесів техногенного забруднення земель. Заходи технічного характеру спрямовані на вдосконалення очисних споруд на промислових підприємствах, модернізацію знарядь по внесенню мінеральних добрив і пестицидів. Заходи технологічного плану спрямовані на суворе дотримання екологічних вимог до промислового чи сільськогосподарського виробництва. Ці заходи найбільш доцільні на територіях із сприятливою, задовільною і передкризовою екологічною ситуацією.

Оперативні заходи необхідні у випадках термінового реагування на різке погіршення екологічного стану земель внаслідок порушення технологічної дисципліни на промислових підприємствах, у сільськогосподарському виробництві або в разі виникнення аварійних ситуацій. Взагалі такі заходи повинні вживатися на територіях із кризовою екологічною ситуацією з метою недопущення подальшого погіршення стану земель.

Оперативні заходи у свою чергу можуть бути розділені на ті, що застосовуються переважно на сільськогосподарських угіддях, і ті, що повинні вживатися на землях іншого призначення, хоча цей розподіл досить умовний. На сільськогосподарських угіддях у разі різкого погіршення їх екологічного стану слід збільшити дози внесення гною, обов'язково застосовувати кальцієвмісні сполуки, здійснити переорієнтацію характеру використання рослинницької продукції, призначення її для харчових цілей на технічні тощо.

На землях несільськогосподарського призначення з відповідним видом імпактного забруднення необхідно використовувати радіопротектори, кадьційвмісні сполуки, цеоліти, адсорбенти різних видів походження, фітомеліоранти тощо.

Особливу увагу слід звернути на грунти, які зазнали впливу різного роду аварій і містять у собі величезні кількості радіонуклідів, важких металів, нафтопродуктів і інших токсичних речовин. У тому разі, коли це стосується сільськогосподарських угідь, найпершим оперативним заходом є виведення цих земель з категорії "сільськогосподарського призначення" до зон відчуження. У подальшому ці землі підлягають або консервації без застосування заходів з деконтамінації або, коли це виправдано, із застосуванням заходів по детоксикації. На землях іншого призначення терміново вживають різноманітні заходи від детоксикації земель до евакуації населення і тварин з забрудненої території.

Перспективні заходи спрямовані на створення умов екологічної рівноваги у природному середовищі, а відтак і екологічної стабільності земель. По-перше, це зміцнення служби контролю за діяльністю атомних електростанцій, підприємств важкої індустрії, хімічних заводів тощо. Ця служба повинна мати право зупиняти роботу тих підприємств, діяльність яких створює загрозу навколишньому природному середовищу. Створення державного науково-технічного центру по розробці найсучасніших систем очисних споруд для підприємств, діяльність яких супроводжується викидами у повітря значних обсягів токсичних речовин. Вирішення питань, пов'язаних з проблемою комунальних відходів,. тобто впровадження сучасних технологій їх утилізації. Розробка суворих екологічних вимог до застосування нових неадаптованих до умов України видів іноземних пестицидів. Вдосконалення правового забезпечення охорони земельних ресурсів від техногенного забруднення.

Рухаючись від оцінки екологічного стану ґрунтів, тобто статистичної характеристики, через організацію контролю за ним, до заходів по охороні, підтримці і відтворенню екологічної стійкості земель, ми маємо можливість створення ефективної системи управління екологічним станом земельних ресурсів України. Саме диференційований підхід щодо меліорації техногенно забруднених грунтів дозволяє раціонально витрачати кошти і досягати максимального природоохоронного ефекту.

Дієвими способами детоксикації грунтів при техногенному забрудненні є їх окультурення (оптимізація мінерального живлення, високий агротехнічний рівень землеробства, раціональне розміщення сільськогосподарських культур Тощо), а також впровадження стійких проти забруднення сортів культурних рослин.

Особливої уваги вимагає проблема, пов'язана із забрудненням грунтового покриву України радіонуклідами. Велика їх кількість надходить в Грунт разом з агрохімікатами, з атмосфери. Водночас внаслідок ерозії інтенсивно відбуваються грунторуйнівні процеси, що знижують не тільки потенційну родючість грунтів, а й їх буферність, зокрема здатність зв'язувати в недоступні сполуки радіонукліди. Звідси витікає, що боротьба з цим видом забруднення має бути різноплановою. На першому етапі освоєння сильно уражених радіонуклідами земель цілком виключають вирощування овочевих культур, а в польові сівозміни вводять переважно технічні й зернові культури або вирощують насіння будь-яких видів культур.

Під озимі і технічні культури Грунт орють плугами з передплужниками. Перед цим поверхнево вносять до 4-5 т/га вапна, що знижує надходження радіонуклідів у рослини. Ще ефективніші результати, коли вапно поєднується з торфом (60 т/га), фосфорними і калійними добривами – по 180 кг/га діючої речовини. Торф, гній (30- 40 т/га) і, особливо, лігнін інтенсивно зв'язують рухомі форми радіонуклідів. Ґрунти забруднених пасовищ і луків вперше оброблюють плугами з передплужниками на глибину 18-20 см, а потім до 10 см. Залужують травосумішками злакових трав. Перед оранкою обов'язково вносять вапно (3 т/га) і мінеральні добрива (азот, калій).

Для запобігання горизонтальної і вертикальної міграції радіонуклідів у грунтові й поверхневі води проводять протирадіонуклідну меліорацію земель і ландшафту в цілому, яка включає такі заходи: створення спеціальних лісосмуг, що сприяють перехопленню і очищенню поверхневого стоку; організація системи валів, гребель і колодязів з метою повного перехоплення і очищення поверхневого стоку від радіонуклідів з наступною дезактивацією фільтруючих елементів і похованням забрудненого твердого стоку; закладання нуклідо-вбирних прошарків в елювіальному та ілювіальному горизонтах; проведення передпосівного обробітку грунту і утворення на весь вегетаційний період внутрішньоґрунтових стоковбирних ємностей і стокоперехоплюючого нанорельєфу.

На перезволожених грунтах додатково виконують дренажне кротування і закладають взаємопов'язаний поздовжній і горизонтальний дренажі. В районах недостатнього зволоження проводять снігозатримання з одночасним стоковбирним кротуванням і наступним влаштуванням на схилах стоковбирних трав'яних смуг. Таким шляхом запобігають проявленню ерозійних явищ і забрудненню поверхневих вод радіонуклідами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >