< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Діяльність місцевих державних адміністрацій

Місцеві державні адміністрації – це ланка виконавчої влади в областях, районах, містах Києві та Севастополі. У межах своїх повноважень вони здійснюють виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізують повноваження, делеговані їм відповідними радами. Місцеві державні адміністрації перебувають у системі подвійного підпорядкування. Вони в цілому підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня та відповідним радам (обласним та районним) щодо повноважень, делегованих їм цими радами.

Правову основу діяльності місцевих державних адміністрацій становить Конституція України, Закон України Про місцеві державні адміністрації, інші закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим – також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим Окремими законами України визначається здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі.

Місцеві державні адміністрації є єдиноначальними органами загальної компетенції, що уособлюються головами місцевих державних адміністрацій. Уряд на своєму засіданні розглядає кандидатури на посади голів місцевих державних адміністрацій і приймає рішення про їх подання Президенту України. У разі відхилення Президентом поданої кандидатури вноситься на розгляд нова кандидатура. Голови місцевих державних адміністрацій під час здійснення своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня, а також відповідним органам місцевого самоврядування (радам) у частині повноважень, делегованих їм цими радами, щорічно звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень. Вони одноособово приймають рішення шляхом розпорядження і несуть за них відповідальність згідно із законодавством, мають право вносити на розгляд відповідних рад питання, пов'язані з виконанням делегованих повноважень та інші пропозиції. Голови обласних державних адміністрацій мають право дорадчого голосу на засіданнях обласних рад, а голови районних державних адміністрацій – на засіданнях районних рад. Відповідно до Конституції України (ст. 118) обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрацій не можуть бути народними депутатами України або мати інший представницький мандат, не мають права поєднувати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або іншої організації, що має на меті одержання прибутку.

Для обговорення найважливіших питань діяльності місцевих державних адміністрацій з метою прийняття відповідних рішень головами адміністрацій та для координації діяльності всіх місцевих органів виконавчої влади створюються комісії державних місцевих адміністрацій. Голови формують склад місцевих адміністрацій та в межах бюджетних коштів, виділених на утримання адміністрацій, формують їх структуру, призначають за згодою Прем'єр-міністра України перших заступників та за погодженням з відповідним віце- прем'єр-міністром заступників.

Структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій є насамперед галузеві й функціональні управління (наприклад, управління економіки, управління охорони здоров'я тощо).

Примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також типові положення про них затверджує Кабінет Міністрів України.

Місцеві державні адміністрації, реалізуючи надані їм повноваження, здійснюють управління дорученими галузями (сферами) суспільного життя і несуть відповідальність за стан справ у цих галузях. Об'єктами управління з боку місцевих .державних адміністрацій є заклади освіти, культури, охорони здоров'я, які перебувають у їх підпорядкуванні; радіо, телебачення, друковані засоби інформації, засновниками яких є дані адміністрації; об'єкти, які забезпечують діяльність державних підприємств, установ і організацій та перебувають на місцевому бюджеті; інвестиційні фонди, засновниками яких є ці адміністрації; інші об'єкти управління згідно з чинним законодавством.

З метою забезпечення реалізації завдань місцевих державних адміністрацій їх голови, в межах своєї компетенції, видають розпорядження і несуть за них відповідальність відповідно до чинного законодавства. Згідно зі статтею 6 Закону України Про місцеві державні адміністрації розпорядження голови місцевої державної адміністрації є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма організаціями, органами, підприємствами, установами, посадовими особами та громадянами. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції і лише після цього вступають у силу, а акти, що стосуються прав та обов'язків громадян, вступають у силу не раніше ніж з моменту обнародування.

Конституцією України (ст. 133) встановлено спеціальний статус міст Києва і Севастополя, а міські державні адміністрації, що в них утворюються, за обсягом своїх повноважень прирівнюються до статусу обласних державних адміністрацій. Київська міська та районні державні адміністрації паралельно виконують функції державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, а голови цих державних адміністрацій призначаються на посади і звільняються з посад Президентом України.

Певні особливості діяльності, порівняно з аналогічними органами виконавчої влади, що функціонують в областях, притаманні районним державним адміністраціям в Автономній Республіці Крим. Так, пропозиції щодо призначення на посаду або звільнення з посади голови районної державної адміністрації в АР Крим вносяться на розгляд Кабінету Міністрів головою Ради міністрів АР Крим у порядку, встановленому Законом України Про місцеві державні адміністрації. Призначення першого заступника, та заступників голови, а також керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації в АР Крим здійснюється головою відповідної райдержадміністрації за погодженням з відповідними посадовиш особами Ради міністрів АР Крим у порядку, встановленому Законом України Про місцеві державні адміністрації.

Основними завданнями місцевих державних адміністрацій є реалізація державної політики на місцевому рівні, забезпечення сталого розвитку відповідного регіону, координації діяльності органів виконавчої влади на його території, ефективної взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.

Визначення змістовної складової управлінської діяльності місцевих державних адміністрацій вимагає розгляду їх повноважень.

Повноваження органу виконавчої влади – це закріплені за ним права і обов'язки. Обсяг повноважень, закріплених за кожним органом виконавчої влади відповідно до покладених на нього завдань і функцій виражає їх компетенцію.

Повноваження місцевих державних адміністрацій визначені статтею 119 Конституції України та Законом України Про місцеві державні адміністрації і поділяються на власні і делеговані.

Власні повноваження місцевих державних адміністрацій за змістом і ступенем охоплення об'єктів управління у свою чергу класифікуються на загальні (як органу загальної компетенції) і спеціальні (галузеві), які стосуються певної сфери суспільного життя.

До компетенції місцевих державних адміністрацій входить забезпечення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; законності, правопорядку, додержання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних програм соціально- економічного і культурного розвитку, програм охорони довкілля, програм національно-культурного розвитку меншин; підготовки і виконання відповідних бюджетів; управління, переданими в законному порядку об'єктами державної власності; здійснення державного контролю в межах, визначених законодавством; взаємодії з органами місцевого самоврядування та реалізації інших наданих державою повноважень.

Законодавством визначено такі основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій, а саме в галузях:

 • – економічного та соціального розвитку – розробка програм соціально-економічного розвитку і забезпечення їх виконання;
 • – бюджету і фінансів – складання проекту відповідного бюджету і забезпечення його виконання;
 • – управління майном, приватизації та підприємництва – здійснення на відповідній території управління об'єктами, що перебувають у переданій до сфери управління державної адміністрації власності;
 • – містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку – організація експертизи містобудівної документації, забезпечення обслуговування населення підприємствами вказаних галузей;
 • – використання та охорони земель, природних ресурсів і довкілля -розробка і забезпечення виконання програм у сфері екології;
 • – науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді, соціального забезпечення та соціального захисту – реалізація державної політики в цих сферах;
 • – зайнятості населення, праці та заробітної плати – реалізація державних гарантій у сфері праці;
 • – міжнародних та зовнішньоекономічних відносин – забезпечення сприяння розвитку міжнародного співробітництва;
 • – оборонної роботи – забезпечення законодавства про військовий обов'язок.

Делеговані повноваження місцевих державних адміністрацій – це повноваження, що їх набувають адміністрації шляхом передачі їм для виконання від інших суб'єктів за власним рішенням останніх або на підставі закону.

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами, а також повноваження органів виконавчої влади вищого рівня, делеговані їм у межах, визначених законами, Кабінетом Міністрів України. Передача місцевим державним адміністраціям повноважень інших органів супроводжується, передачею їм відповідних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.

Для реалізації наданих повноважень Законом України Про місцеві державні адміністрації закріплені такі права місцевих державних адміністрацій:

 • – проведення перевірок стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування за напрямами, визначеними статтею 16 цього Закону;
 • – залучення вчених, спеціалістів, представників громадськості до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що входять до компетенції місцевих державних адміністрацій;
 • – одержання відповідної статистичної інформації та інших даних від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності;
 • – видання згідно з чинним законодавством обов'язкових для виконання розпоряджень керівникам підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і громадянам з контрольованих питань, порушення питання про їх відповідальність у встановленому законом порядку;
 • – прийняття актів з питань, віднесених до компетенції місцевих державних адміністрацій;
 • – подання Президенту, Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня пропозицій з питань удосконалення чинного законодавства і практики його реалізації у сфері державного управління;
 • – укладення угод і договорів відповідно до законодавства;
 • – здійснення інших функцій і повноважень відповідно до чинного законодавства.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >