< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Сучасне суспільство вирізняється високим рівнем споживання різноманітних товарів, яке забезпечують високоефективні виробничі технології. Підвищення рівня ефективності суспільного виробництва призвело до зміни цілей виробництва – від задоволення основних масових потреб людства, спрямованих на виживання суспільства, спостерігається поступовий перехід до ідеології задоволення більш вишуканих, елітарних потреб, які досить швидко змінюються. Така ідеологія споживання має глобальний характер завдяки сучасним засобам комунікації. Продукт, спроектований в одній країні, виробляється в іншій, де менша собівартість, а споживається у багатьох країнах світу. При такій ідеології виникають високі вимоги щодо своєчасного виготовлення конкурентоспроможної продукції, динамічного забезпечення виробництва, доставки товарів до місця їх споживання. Ці вимоги сьогодні реалізуються через систему керування потоковими процесами як потоками матеріальних, енергетичних, інформаційних, транспортних, фінансових та інших ресурсів у їх єдності та взаємозалежності. Задоволення світових споживчих потреб призводить до зміни ідеології виробництва – від ідеології масового виробництва "усім і більше" дефіцитного ринку виробництво переходить до ідеології малосерійного, гнучкого виробництва "потрібне в певний час і в певному місці", коли виробництву необхідно пристосовуватись до задоволення швидкоплинних потреб на перенасиченому ринку.

Необхідність у задоволенні широких потреб споживача призводить до розвитку та організації транспортних потоків як носіїв матеріального товарного забезпечення. Колишні прямі зв'язки між виробниками та системою розподілу через торгівлю не спроможні своєчасно забезпечити широкий номенклатурний попит на товари та послуги. Це, у свою чергу, призводить до стрімкого розвитку розподільчих дистриб'юторських послуг, спеціалізованих розподільчих терміналів, оптових складів, на яких накопичується широка номенклатура певного виду товарів, які потім доставляються до торговельних точок по всьому світу. Науковим підгрунтям раціональної організації, управління і техніко-технологічного забезпечення матеріальних потокових процесів є логістика. У 80-ті роки, із появою масової комп'ютерної техніки, логістика – це процес планування, створення і контролю, з погляду зниження витрат і рівнів запасів матеріальних ресурсів, потоку у процесі управління запасами готової продукції, та супутньою інформацією від точки створення до точки споживання з метою повного задоволення запитів покупців. Подальша глобалізація економіки призводить до стабільного, постійного зростання ринку логістичних послуг.

Для функціонування матеріальних потоків необхідне потужне інформаційне забезпечення щодо виробників певних товарів, умов їх отримання, переміщення, фінансування тощо. У час інформаційних технологій обсяги інформації зростають нелінійно і сягають обсягів, які менеджер переробити (проаналізувати) не в змозі. Крім того, зростає динаміка технологічних і економічних процесів, а час для аналізу скорочується. Тому на черзі автоматизованої обробки інформації постає задача її автоматизованого аналізу. Переваги автоматизованої обробки: легке розповсюдження в електронному вигляді; точність за рахунок зменшення суб'єктивних помилок, оперативність, зручність повторного використання, здатність автоматизованих систем до навчання. Крім існуючого статистичного, порівняльного аналізу, автоматизовані системи здатні виконувати більш якісний поглиблений та інтелектуальний аналіз, тому що вибір рішення у гнучкій технології – це не пошук кращої статистики, а розрахунок оптимального динамічного процесу, де необхідне використання динамічного потокового моделювання. Імітаційне моделювання дає у двічі точніші результати, порівняно зі статистичним моделями, та у 5-10 разів точніше за ручне прогнозування.

Основна тенденція у розвитку інформаційних технологій є перехід до цифрових методів передачі, обробки та зберігання інформації, коли будь-який інформаційний продукт виступає як цифровий документ. Ця тенденція проглядається у широкому впровадженні автоматизованих засобів збору та введення інформації у цифровому форматі, накопиченню інформації у вигляді баз даних, організації передачі, доступу до інформації баз через електронні комунікаційні канали. На основі цієї інформації спостерігається перехід до цифрових технологій у всіх напрямах документообігу, у тому числі заміні паперових перевізних документів електронними. Інтеграція інформаційних потоків і комунікаційного забезпечення у транспортуванні товарів отримала узагальнену назву – телематика. Транспорт є провідною рушійною силою світової економіки у впровадженні передових інформаційних технологій. Найбільше поширення на транспорті знаходять такі напрями, як упровадження автоматизованих систем керування автотранспортними підприємствами, використання засобів моніторингу транспорту, електронної логістики, систем керування дорожнім рухом. Окремі напрями, як, наприклад, автоматизовані системи управління автотранспортними підприємствами, широко використовуються впродовж десятки років, інші, як, наприклад, інформаційні системи оперативного диспетчерування та моніторингу транспорту, активно впроваджуються на автопідприємствах сьогодні, а, наприклад, інформаційні технології електронної логістики тільки починають робити перші кроки. Проте загальна світова тенденція щодо впровадження інформаційних технологій на транспорті дуже позитивна.

Вивчення дисципліни дозволить фахівцям з транспорту та транспортних технологій оволодіти інструментами, необхідними для якісного управління транспортними процесами на основі статистичного прогнозування, імітаційного моделювання з використанням сучасних комп'ютеризованих систем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >