< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Виявлення передового педагогічного досвіду

Хорошому керівнику потрібно вміти слухати не менше, ніж вміти говорити

Лі Якокка

На всіх етапах розвитку освіти питанню передового педагогічного досвіду приділялася велика увага. В педагогічній практиці визначено чіткі рекомендації щодо порядку вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду на всіх рівнях: освітні установи – районні, міські відділи освіти, їх методичні кабінетиобласні управління освіти, їх методичні служби – педагогічні вищі навчальні заклади – методичні установи Міністерства освіти і науки України, науково-дослідні інститути. Відділи освіти, методичні служби спільно з керівниками освітніх закладів зобов'язані відшукувати, готувати, ґрунтовно вивчати передовий досвід, виявляти нове, раціональне в роботі окремих учителів, вихователів і сприяти впровадженню його результатів у педагогічну практику.

У випадку якщо виявлений керівництвом навчального закладу передовий досвід учителя, вихователя за своїм значенням становитиме цінність і за межами навчального закладу, адміністрація повідомляє про це міський відділ освіти, методичний кабінет і рекомендує досвід для виявлення та узагальнення на районному, а в подальшому, можливо, й на обласному й всеукраїнському рівнях.

Крім того, керівники навчальних закладів повинні забезпечувати поширення та використання передового досвіду окремих педагогічних працівників, колективів, рекомендованого районними відділами, обласними управліннями освіти, Міністерством освіти і науки України. Отже, планується поширення свого досвіду вгору та використання чужих надбань у себе. У кожному навчальному закладі повинна бути чітко систематизована, узагальнена картотека передового педагогічного досвіду.

На практиці розрізняють три рівні передового педагогічного досвіду:

  • 1. Науковий рівень. Досвід суперечить існуючій усталеній практиці. Він виявляється у принципово нових закономірностях в організації навчально-виховного процесу й вимагає зміни навчальних програм, підручників. Цей досвід можна характеризувати як новаторський. Новаторство – рушійна сила прогресу. Педагог-новатор – це людина, що пропонує нову ідею, втілення якої потребує принципово нового підходу (досвід Ш. Амонашвілі з оцінювання знань, умінь, навичок, рівня розвитку дітей без застосування бальної системи; перспективне навчання с. Лисенкової, коли наступна тема курсу готується в змісті попередньої, а тому учні легше її засвоюють, що економить час і підвищує якість навчання, виховання і розвитку учнів тощо).
  • 2. Методичний рівень. Розкриття технології досвіду конкретної методичної ідеї, яка передбачає внесення в педагогічну теорію суттєво нового – методу, прийому, засобу навчання, принципово нового типу посібників (липецький метод коментованого письма, опорні сигнали В. Шаталова, опорні схеми с. Лисенкової тощо). Цей рівень не вимагає перебудови навчальних планів, програм, підручників.
  • 3. Практичний рівень. Досягнення педагогічної майстерності, тобто бездоганного, гнучкого, доцільного застосування вже відомого в педагогіці й методиці. Новизна в цьому разі проявляється в деталях (вдало підібрані приклади, оригінально складена система завдань, чітко налагоджена система контролю за рівнем навчальних досягнень учнів на всіх етапах уроку; система роботи з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання; оптимальне використання форм і методів у процесі реалізації ідей розвиваючого навчання тощо). Майстерність, накопичуючись кількісно, може дати нову якість, тобто сформувати вчителя- майстра, потенційного носія передового педагогічного досвіду. Як правило, саме на цьому рівні узагальнюють досвід керівники шкіл.

Працюючи з учителями – носіями передового педагогічного досвіду, слід постійно пам'ятати, що вони, "викликаючи вогонь на себе", отримують значне додаткове навантаження, і практично без заохочень. Тому необхідно продумувати систему моральних і, бажано, матеріальних пільг педагогам, досвід яких узагальнюється.

Пошук передового досвіду може мати цілеспрямований і випадковий характер. Цілеспрямований пошук передового досвіду здійснюється за наперед визначеним планом методичними службами навчального закладу; випадковий пов'язаний зі спостереженням за роботою вчителів під час відвідування уроків, позакласних заходів, занять гуртків, факультативів тощо або з виступом учителя в процесі обміну досвідом на методичному засіданні, вивченням шкільної документації, проведенням атестації, вивченням матеріалів, представлених на педагогічну виставку тощо.

Керівники шкіл у пошуках передового досвіду не повинні покладатися тільки на випадок, коли раптово виявлять у роботі того чи іншого вчителя щось видатне, оригінальне, корисне. Вивчення передового досвіду піддається організації і спланованому пошуку. Перш за все, й директор, і завуч складають орієнтовні питання, які варто вивчити, доводять їх до відома вчителів, стимулюючи їх творчий пошук у певних напрямках.

Вивчаючи роботу вчителів керівники шкіл виявляють позитивні й "тіньові" сторони в роботі, дають поради, вказівки, наводять приклади. Кожен керівник має більш-менш визначене еталонне уявлення про ті чи інші прийоми роботи й намагається їх передати своїм колегам. Це, безперечно, один із засобів розповсюдження передового досвіду, бо й директор, і завуч у своїх рекомендаціях спираються на узагальнений передовий досвід і багаторічні спостереження. Але такі дії недостатні. Мова йде про спеціальне вивчення діяльності вчителів, що досягли серйозних успіхів у праці, виявленні специфічних особливостей їх прийомів з метою розповсюдження. З чого все розпочинається?

Шляхом особистих спостережень і аналізу результатів керівники школи встановлюють, що у того чй іншого вчителя є певні видатні досягнення. Як вони їх досягли? Починається процес вивчення. Ступінь кваліфікації керівників проявляється, перш за все, в умінні знайти "родзинку" в методах роботи вчителя, якраз те, що оживляє, здавалося б, відомий прийом, робить його дієвим і результативним. Наступний крок – виявлення елементів цього прийому, ніби розчленування його на складові частини й визначення вагомості цих елементів, знаходження основної, "вирішальної" ланки. Потім керівник школи встановлює, чи можливо відтворити цей досвід, тобто передати іншим, чи він цілком залежить від особистості вчителя: його артистичності, темпераменту, складу. Період вивчення досвіду вкрай важкий і відповідальний.

Якщо керівник школи робитиме висновки лише за результатами, без ретельного аналізу педагогічного процесу, то заздалегідь можна передбачити неефективність такого вивчення, а інколи й небезпеку, оскільки досвід буде передаватися "взагалі", поверхово, без розкриття його суті. Ще К. Ушинський відзначав, що досвід не передається буквально, а передається ідея, закладена в досвіди. Ось цю "ідею" і необхідно знайти керівникові школи в процесі вивчення успішної роботи конкретного вчителя.

Найпоширенішим на практиці є виявлення передового досвіду під час відвідування навчальних занять. При цьому спостерігається та аналізується система уроків учителя з певної теми, здійснюється епізодичне відвідування уроків учителя в різних класах. В ході відвідування звертається увага на відповідність змісту роботи вчителя поставленим завданням, врахування індивідуальних особливостей учнів і те, якою мірою методи та прийоми, що використовуються вчителем, викликають інтерес, зацікавленість дітей, сприяють мотивації навчання, розвитку розумової активності учнів, наскільки ефективно використовує вчитель засоби навчання тощо. Для ефективного виявлення передового досвіду вчителя відвідування його уроків здійснюється в різних класах.

Доцільно двічі протягом року – орієнтовно в другій і четвертій чвертях – вивчати систему уроків учителя, а в кінці навчального року, здійснюючи перевірку рівня навчальних досягнень учнів, проаналізувати ефективність його роботи.

Адміністрація школи повинна також звернути увагу на ведення вчителем шкільної документації, його участь у громадському житті школи, в роботі Методичних служб школи й району, вивчити взаємостосунки з колегами, учнями, їхніми батьками тощо.

Якщо в результаті відвідування уроків, ознайомлення з іншими аспектами роботи досвід учителя відповідає вищеназваним критеріям передового педагогічного досвіду, на засіданні методичної ради школи приймається рішення про вивчення передового досвіду вчителя з певної навчально- методичної проблеми, видається відповідний наказ по школі й складається план роботи з вивчення та упровадження в практику роботи вчителів цього досвіду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >