< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вимоги до проведення і запису видів контролю у класному журналі

Об'єктами контролю у процесі початкового навчання є предметні компетентності: знання про предмети і явища навколишнього світу, взаємозв'язки й відношення між ними; вміння і навички застосовувати засвоєні знання; досвід творчої діяльності; ціннісні ставлення.

Контроль й оцінювання в процесі навчання молодших школярів є одним із важливих засобів мотивації і стимулювання їх навчально-пізнавальної діяльності. Так, оцінка у поєднанні з іншими мотивами учіння сприяє розкриттю перспектив успіху дитини, створює і підтримує позитивний емоційний настрій, викликає бажання вчитися, сприяє формуванню адекватної самооцінки.

У журналі вчитель фіксує такі види контролю: поточний, періодичний, тематичний, ведення зошитів, проведення навчальних екскурсій.

Поточний контроль здійснюється на всіх макроетапах поурочного опрацювання теми. Результати поточної перевірки оцінюються вербально (у 1-2 кл. – І семестр) або в балах (у 2 кл. (II семестр) – 4 кл.). Облік поточного оцінювання ведеться у класному журналі.

Періодичний контроль (наприклад, із мови навчання: аудіювання, читання, діалог, монолог, усний переказ, усний твір, письмовий переказ, контрольна робота з математики тощо) спрямовується на перевірку й оцінювання сформованості загальнопредметних умінь і навичок, якими оволодівають учні в процесі вивчення окремих предметів. Цей вид контролю здійснюється фронтально або індивідуально.

Якщо учень був відсутній під час написання контрольної роботи (диктанту, мовної теми, письмового переказу, контрольної роботи з математики), що позначається в журналі з датою, то цю роботу він не переписує. Учитель напроти його прізвища в цей день ставить "н" і оцінює його навчальні досягнення за поточними балами.

Тематичний контроль здійснюється після опрацювання програмової теми. Якщо тема велика за обсягом, її розподіляють на логічно завершені частини. Невеликі програмові теми об'єднують з однією або кількома наступними.

Кількість тематичних перевірок визначається залежно від кількості годин навчального предмета на тиждень і логічної завершеності теми (орієнтовно: 1 година на тиждень2 тематичних оцінювання за семестр; 2-3 години на тиждень – 2-4 тематичних оцінювання).

Тематичне оцінювання з трудового навчання і предметів художньо-естетичного й фізкультурно-оздоровчого напрямів проводиться не менше двох разів на семестр.

У журналі тематична оцінка позначається: Тем. бал (тематичний бал). Тематичний бал виставляється на основі оцінки за контрольну роботу з теми з урахуванням поточного оцінювання в його динаміці (зростання чи спадання).

Звертаємо увагу на те, що бали виставляються в одну колонку журналу без зазначення дати.

Підсумкові контрольні роботи з навчальних предметів можуть проводитися відповідно до розпорядження директора загальноосвітнього навчального закладу чи органу управління освітою під час інспектування загальноосвітнього навчального закладу. Фіксуються вони у журналі під датою фактичного дня проведення з наступним коригуванням календарно-тематичного плану. Результати цих робіт ураховуються під час виставлення підсумкових балів за семестр, але вони не є визначальними.

При складанні календарно-тематичних планів з української мови, математики необхідно передбачити 1-2 уроки після контрольних робіт для проведення аналізу виконання контрольних робіт, повторення, узагальнення з теми тощо. Після цих уроків записується тематичний бал.

Державна підсумкова атестація здійснюється в 4-х класах відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (затверджене наказом МОН України № 94 від 18.02.2008 р. і зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 151/14842 від 27.02.2008 р.).

У початковій школі Державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів:

  • – у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою – з української мови (мова і читання) і математики;
  • – у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин – з мови навчання (мова і читання), з державної мови (мова і читання) і математики.

Бали за державну підсумкову атестацію з цих навчальних предметів виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 329 від 13.04.2011 р.

Підсумкові контрольні роботи проводяться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці.

У журналі ця робота записується на лівій сторінці журналу в колонці під датою, на правій – "Підсумкова контрольна робота. ДПА".

Підсумкові контрольні роботи виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, спортивних змаганнях, переїздах в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть бути присутніми у визначений час для написання підсумкових контрольних робіт. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються учням за результатами семестрового оцінювання.

Додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться.

Такі види контролю, як діалог, усний переказ, усний твір, аудіювання, тематична перевірка знань із природознавства тощо в журналі необхідно записувати без дати у визначеній колонці, оцінюючи всіх учнів класу.

Учитель організовує роботу так, щоб учень мав можливість на наступних уроках або під час індивідуальних занять надолужити пропущений навчальний матеріал й одержати відповідний бал.

У 1-му класі бали за навчальні досягнення учнів учитель не виставляє; у 2-му класі – у І семестрі результати роботи вчитель оголошує вербально (проводячи адаптаційну роботу щодо поступового введення бальної системи оцінювання), у II семестрі оцінювання ведеться згідно з "Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи" й бали фіксуються в журналі, зошитах, щоденниках; у 3-4-х класах – за 12-бальною системою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >