< Попер   ЗМІСТ

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

А

Автобіографія – де документ, у якому особа, яка складає його, надає опис свого життя і діяльності.

Акт – це службовий документ, складений групою осіб або спеціально уповноваженою особою для засвідчення встановлених нею фактів, пов'язаних з діяльністю організації або окремих працівників.

Атестація – це підтвердження державою здатності закладу до проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів освіти.

В

Витяг із наказу (розпорядження) – це засвідчена копія частини тексту відповідного розпорядчого документа.

Витяг із протоколу – точна копія частини тексту з оригіналу протоколу, яка стосується певного питання порядку денного.

Відкриті уроки – це спеціально підготовлені уроки, які проводять як учителі-методисти, старші вчителі, так і молоді вчителі.

Вказівки – правові акти керівників єдиноначальних органів державного управління інформаційно-методичного характеру, пов'язані з виконанням наказів, інструкцій та інших актів вищих органів управління.

Внутрішньошкільний контроль – це глибоке, всесторонне вивчення та аналіз навчально-виховного процесу загальноосвітньому навчальному закладі та координація на основі цього всіх відносин у колективі.

Впровадження – найбільш важливий і найменш вивчений етап у системі поширення передового досвіду.

Д

Делегування повноважень – це передача завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання.

Держава – основний інструмент політичної системи суспільства, що здійснює управління системою освіти.

Державна освітня політика – це планомірно організована діяльність і відповідно цілісна, комплексна система заходів державних інституцій щодо цілеспрямованого управління освітньою галуззю з метою її оптимізації, повноцінного функціонування і розвитку, це концентроване вираження ідеологічних і соціальних принципів, що визначають ставлення держави до функціонування і розвитку галузі, її роль у суспільстві.

Державне управління освітою – особливий вид професійної

діяльності, спрямований на систему освіти з метою забезпечення її життєдіяльності, динамічного розвитку у зв'язку із зміною обставин.

Довідка – це службовий документ, який містить узагальнену інформацію з певного аспекту діяльності навчального закладу.

Документ – це діловий папір, що закріплює інформацію про факти, події, явища об'єктивної дійсності й розумової діяльності людей.

Документування в закладі освіти – це кількісна і якісна характеристика стану навчально-виховного процесу, його змістовного й кадрового забезпечення, фінансово- господарських операцій тощо, виражена словами, тобто мовними засобами.

Доповідна записка – документ, адресований керівнику навчального закладу або органу управління, який містить інформацію про ситуацію, що склалася, про наявні факти, явища, виконану роботу з висновками й пропозиціями автора.

Доручення – документ про надання права конкретній особі на певні дії від імені підприємства чи окремого громадянина.

З

Заключний контроль – це вид внутрішньошкільного контролю, який здійснюється для зворотного зв'язку після закінчення роботи, наприклад, вкінці року.

Знаряддя управлінської праці (засоби управління) – усе, що сприяє здійсненню операцій з управлінською інформацією: оргтехніка, обчислювальна техніка, що забезпечують механізацію і автоматизацію управління, канцелярські приналежності, офісні меблі, а також органи людського тіла.

І

Інспектування – це система державного контролю за станом виконання закладами й установами освіти постанов, директив і вказівок уряду в галузі освіти, навчальних планів і програм, інструкцій та указів і розпоряджень керівних органів з одночасною практичною допомогою тим, кого контролюють, вжиттям заходів щодо запобігання й усунення недоліків.

Інструкція – нормативно-правовий акт, що розробляється у межах компетенції керівника на виконання законів, положень, інших нормативних актів вищого керівництва, або збірка правил, які регламентують діяльність навчального закладу з окремих питань чи діяльність окремих посадових осіб.

К

Керівник – працівник органу освіти, що володіє правом приймати рішення, тим самим впливаючи на функціонування і розвиток керівного об'єкта.

Класний журнал – державний документ встановленого зразка, ведення якого є обов'язковим для кожного вчителя і класного керівника згідно встановлених норм.

Класно-узагальнюючий контроль – це вид внутрішньошкільного контролю, який передбачає вивчення впливу різних учителів на учнів одного класу.

Комплексно-узагальнюючий контроль – це вид внутрішньошкільного контролю, який передбачає отримання інформації про організацію вивчення ряду навчальних предметів в одному або декількох класах.

Контракт – це правовий документ, який засвідчує певну домовленість між партнерами (організацією чи установою і працівником) про засади спільної виробничої і творчої діяльності.

Контроль – це процес, що забезпечує досягнення цілей навчального закладу.

Л

Ліцензування – це підтвердження права школи здійснювати діяльність по наданню послуг для отримання загальної середньої освіти на рівні державних стандартів.

М

Малокомплектна школа – це загальноосвітній навчальний заклад із малим контингентом учнів, малою наповнюваністю класів, обмеженим освітнім середовищем.

Масовий педагогічний досвід – це досвід, який є характерним для широкого загалу педагогічних працівників.

Методи управління школою – це способи й шляхи діяльності адміністрації з планування, організації, регулювання і контролю за роботою вчителя й учнів з метою досягнення найкращих результатів навчально-виховного процесу.

Методична робота в школі – це цілісна, заснована на досягненнях науки й передового педагогічного досвіду й на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації до професійної майстерності кожного вчителя і вихователя (включаючи і заходи щодо керування професійною самоосвітою і самовихованням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, школи в цілому, а зрештою на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку конкретних школярів.

Методичний фестиваль – це колективна форма пропаганди передового педагогічного досвіду, це разовий багатоплановий захід, сценарій якого залежить від мети проведення, рівня підготовленості педагогічних і методичних працівників.

Методичні об'єднання учителів – це об'єднання вчителів як одного предмета, так і декількох, котре націлене на конкретне переосмислення загально-дидактичних, загально- педагогічних положень стосовно конкретного уроку або виховного заходу.

Механізми державного управління – засоби, важелі, стимули, методи, за допомогою яких суб'єкти управління освітою впливають на освітянську сферу з метою досягнення поставлених цілей.

Мікрогрупа – це колективна форма методичної роботи, до складу якої входять люди, об'єднані виключно на добровільній основі, й критерієм такого об'єднання є їх психологічна сумісність, інтерес до однієї педагогічної проблеми.

Н

Навчально-матеріальна база навчального закладу – це комплекс матеріальних і технічних засобів, призначених для забезпечення підготовки учнів відповідно до державних освітніх стандартів, навчальних планів і програм, а також для виконання наукових досліджень.

Наказ – це розпорядчий документ, який видає керівник на правах одноосібності й у межах своєї компетенції.

Нарада при директорові – це форма реалізації управлінських рішень, змістом якої є спільна робота учасників управлінської діяльності.

Науково-педагогічні конференції і педагогічні читання – своєрідна форма підбиття підсумків роботи колективу школи, окремих педагогів над актуальними методичними проблемами, виявлення й узагальнення кращого практичного досвіду.

Недостатній педагогічний досвід – це досвід помилковий або застарілий, досвід роботи молодих учителів.

Номенклатура справ – це обов'язковий для кожної установи систематизований і проіндексований список назв справ із зазначенням строків їхнього зберігання, який складають для створення єдиної системи формування справ, забезпечення їхнього обліку, швидкого пошуку документа за його змістом і видом, відбору документів на державне зберігання у процесі діловодства.

О

Об'єкт управління – те, що піддається впливу. З-поміж об'єктів управління розрізняють істот і неістот.

Оглядовий контроль – це вид внутрішньошкільного контролю, який передбачає ознайомлення за короткий період зі станом справ у навчальному закладі (з професійним рівнем учителів, з роботою над загальноосвітньою проблемою та ін.) він використовується на початку й в кінці навчального року.

Організаційна структура управління – це сукупність організаційно впорядкованих відносин і зв'язків між ланками та рівнями керівництва.

Організаційні відносини – це взаємини між учасниками педагогічного процесу, які виникли у зв'язку з розподілом повноважень у спільній діяльності.

Організація – це діяльність керівників шкіл, яка спрямована на формування і регулювання структури взаємодій і відносин; необхідна для виконання прийнятих планів й управлінських рішень.

Особова картка – це затверджена форма облікового документа, яку заповнює спеціаліст служби персоналу на підставі опитування особи, яку приймають на роботу (постійну, тимчасову або сезонну), й документів: паспорта, трудової книжки, диплома, посвідчення, прав на керування транспортними засобами тощо.

Особова справа (досьє) – це відбір різних документів, які характеризують біографічні, ділові й особисті якості працівника.

Особова справа учня – номенклатурний документ установленного зразка, куди поряд із анкетними даними вносяться підсумкові оцінки успішності учня за роки навчання.

П

Педагогічна рада – постійно діючий колегіальний орган управління загальноосвітнім навчальним закладом.

Педагогічна рада школи – це рада професіоналів, покликана вирішувати питання, безпосередньо пов'язані з організацією навчально-виховного процесу, визначенням шляхів його удосконалення.

Педагогічне прогнозування – це інформаційний процес отримання і використання випереджальної інформації про розвиток відповідних педагогічних і пов'язаних із ним об'єктів з метою оптимізації навчально-виховної діяльності.

Педагогічний аналіз – це функція управління школою, спрямовану на вивчення стану, тенденцій розвитку, об'єктивну оцінку результатів педагогічного процесу й вироблення на цій основі рекомендацій щодо впорядкування системи або переводу її у більш якісний стан.

Педагог-новатор – це людина, що пропонує нову ідею, втілення якої потребує принципово нового підходу

Передовий досвід – це відтворювані методи, прийоми й способи навчання та виховання, практично здійснені в діяльності окремих вчителів і так, щоб забезпечити високі результати без додаткових витрат часу (тобто тільки час роботи).

Передовий педагогічний досвід – це досвід, який забезпечує високу результативність як на основі сумлінного виконання обов'язків, так і новаторства.

Піклувальна рада – це орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої ради підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи навчального закладу.

Планування – це опис діяльності педагогічної системи, програма її функціонування.

Повноваження – це обмежене право використовувати ресурси організації і спрямовувати зусилля підлеглих на виконання певних завдань.

Положення – нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації і діяльності навчального закладу, структурних підрозділів організації, тимчасових комісій, груп тощо.

Попередній контроль – це вид внутрішньошкільного контролю, який спрямований на попередження можливих помилок учителя в підготовці й проведенні уроку, виховного заходу, занять гуртка, вивченні окремих тем, розділів навчальної програми.

Постанова – це документ, який фіксує рішення колегіальних органів управління (Кабінет Міністрів України, державні комітети, місцеві державні адміністрації, ради місцевого самоврядування, комісії тощо).

Постійно діючи й епізодичні семінари – це колективні форми методичні робота, які спрямовані на вдосконалення методичної майстерності як досвідчених, так і молодих учителів, які мають недостатній досвід роботи, на вдосконалення організаторських умінь керівників шкіл.

Поточне планування – це вид планування, яке визначає програму діяльності окремих підрозділів і виконавців на певні терміни упродовж навчального року.

Поточний (оперативний) контроль – це вид внутрішньошкільного контролю, який здійснюється безпосередньо в процесі діяльності для запобігання відхилень від встановлених планів, нормативів, положень, програм, оперативного усунення недоліків.

Предмет управлінської праці – люди й вироблена ними інформація, що виникає і циркулює між людьми в процесі конкретної виробничої діяльності. Збір, передача й обробка інформації складають значну частину витрат часу керівників.

Предметно-узагальнюючий контроль – це вид внутрішньошкільного контролю, який застосовується у тих випадках, коли вивчається стан і якість викладання окремого предмета в одному класі, або у паралельних класах, або в цілому по школі.

Принципи управління – це основні правила, положення, відповідно до яких формуються, функціонують і розвиваються системи управління.

Прогнозування – це виявлення об'єктивних тенденцій, стану і розвитку закладу в майбутньому, а також альтернативних шляхів розвитку і кроків їх здійснення.

Продукт управлінської праці – інформація у формі рішень, розпоряджень й інших документів, необхідних для функціонування системи управління та її розвитку.

Протокол – документ колегіальних органів, в якому фіксують місце, час і проведення засідань, нарад, зборів, конференцій тощо, склад присутніх, зміст заслуханих доповідей, виступів й ухвали (постанови) з питань обговорення.

Процес – сукупність послідовних дій для досягнення певних результатів; запропонована послідовність дій, що логічно зв'язується одна з одною для того, щоб забезпечити досягнення поставленої мети; це діяльність, що перетворить "вхід" у "вихід".

Процес управління – неперервна послідовність керівних дій, що здійснює суб'єкт управління, в результаті яких формується і змінюється об'єкт управління, встановлюються мета діяльності, визначаються способи її досягнення, відбувається розподіл обов'язків між її учасниками й інтеграція їх зусиль.

Р

Резюме – документ, який містить короткі відомості про щось або біографічного плану.

Розподіл праці (функціональних обов'язків) – розподіл завдань серед підлеглих (структурних підрозділів) з урахуванням спеціалізації, досвіду, результативності тощо.

Розпорядження – це службовий документ, який видає керівник навчального закладу переважно з оперативних питань повсякденної господарської діяльності або адміністративної роботи.

Рольова гра – це форма методичної роботи, у якому бере участь група педагогів, причому кожний імітує діяльність або учителя на уроці, або учнів, або завуча, або інспектора, а результатом цього процесу повинні стати нові методичні навички й прийоми, що збагачують усіх учасників.

С

Система – ціле, що складається з об'єктів, взаємозв'язок і взаємодія яких породжує нові (системні) якості, не властиві жодному об'єкту окремо чи їхній арифметичній сумі. Об'єкти, що входять у систему називаються елементами.

Система освіти – це сукупність навчальних і навчально- виховних закладів, які відповідно до законів забезпечують загальну середню і вищу освіти, здобуття спеціальності або кваліфікації, підготовку або перепідготовку кадрів для економіки й культури.

Система управління – це упорядкована сукупність взаємозв'язаних елементів, які відрізняються функціональними цілями, діють автономно, але спрямовані на досягнення загальної мети.

Службове (ділове) листування – узагальнена назва різних за змістом документів (службовий лист, телеграма, телефонограма, електронне повідомлення тощо), що використовують як інструмент оперативного інформаційного обміну між організаціями.

Статут – документ, яким визначають порядок створення загальноосвітнього навчального закладу й основні засади його функціонування.

Стратегічне планування – це процес створення і підтримки відповідності між цілями школи, її потенційними можливостями й навколишнім середовищем.

Структура – це внутрішня організація цілісної системи, яка є специфічним способом взаємозв'язку, взаємодії, взаємодоповнення компонентів, які її утворюють.

Структура управління – це упорядкована сукупність стійко пов'язаних між собою елементів, що забезпечують функціонування і розвиток організації як єдиного організму.

Суб'єкт управління – той хто виконує управлінські функції і приймає рішення, організує їхню реалізацію, здійснює контроль за їх виконанням.

Т

Тематичний контроль – це контроль за розв'язанням окремих педагогічних проблем.

Тематично-узагальнюючий контроль – це вид внутрішньошкільного контролю, який використовується для вивчення роботи різних учителів у різних класах, але з окремих напрямів навчально-виховної роботи.

Теорія управління – система знань про закономірності, принципи й правила управління.

Тижні педагогічної майстерності – це своєрідний звіт досвідчених вчителів, вчителів-методистів, старших вчителів про свою роботу.

Трудова книжка – основний документ, який підтверджує загальний, безперервний і спеціальний стаж роботи.

Трудовий контракт (договір) – документ, який фіксує погодження сторін про установлені трудові правові відносини й регулює їх.

У

Управління – це процес впливу на діяльність окремого працівника, групи чи організації з метою досягнення максимальних результатів (акцент на такому елементі управлінської діяльності, як "вплив", і на його цільовій спрямованості).

Управління школою можна визначити як особливу діяльність, у якій її суб'єкт, за допомогою вирішення управлінських завдань, забезпечує організованість спільної діяльності учнів, педагогів, батьків, обслуговуючого персоналу та її спрямованість на досягнення освітніх цілей і цілей розвитку школи.

Управлінська діяльність – цілеспрямована взаємодія суб'єктів й об'єктів, яка забезпечує становлення, стабілізацію й оптимальне функціонування та обов'язковий розвиток школи.

Управлінський (службовий) контроль – це одна з функцій управління, без якої не можуть бути реалізовані в повному обсязі всі інші функції. Контроль забезпечує правильну оцінку реальної ситуації і тим самим створює умови для внесення коректив у заплановані показники.

Ухвала – Правовий акт, який приймають місцеві ради, держадміністрації, виконавчі комітети.

Ф

Фронтальний контроль – це вид внутрішньошкільного контролю, який використовується для перевірки в повному обсязі всієї системи роботи вчителя, групи вчителів.

Функції управління – це відношення між керівною, керованою системою і керованим об'єктом, що потребують від керуючої системи виконання визначеної дії для забезпечення цілеспрямованості й організованості процесів, якими керують.

X

Характеристика офіційний документ, у якому сформульовано громадську думку про працівника як члена колективу й висловлено в офіційній формі за підписами представника адміністрації і колективу.

 
< Попер   ЗМІСТ