< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Формування первісної вартості товарів у бухгалтерському обліку

Товари є одним із видів запасів підприємства. До первісної вартості запасів, придбаних за плату, включаються (п. п. 8, 9 П(С)БО 9) (рис. 5.3):

Складові первісної вартості товарів, що імпортуються

Рис. 5.3. Складові первісної вартості товарів, що імпортуються

При формуванні первісної вартості імпортних товарів потрібно пам'ятати про те, що існує чітка відмінність між фактурною вартістю товару та його митною вартістю. Обидві ці величини вказано у митній декларації.

До первісної вартості імпортних товарів включається фактурна вартість, а митна вартість використовується для нарахування податків та зборів, розрахунку сум штрафних санкцій та інших стягнень.

До транспортно-заготівельних витрат при імпортуванні запасів можуть бути віднесені витрати на оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи й транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів.

Суму ТЗВ, відповідно до прийнятої на підприємстві облікової політики, можна відображати в обліку двома способами:

 • – включати до собівартості придбаних запасів;
 • – показувати загальною сумою на окремому субрахунку рахунків обліку запасів.

Включати ТЗВ до первісної вартості запасів доцільно в момент, коли можна достовірно визначити суму таких витрат, безпосередньо пов'язану із придбанням запасів. В інших випадках суми ТЗВ краще узагальнювати за окремими групами запасів на окремому субрахунку і щомісяця розподіляти між вартістю запасів за станом на кінець звітного місяця та вартістю запасів, які вибули у звітному місяці.

До первісної вартості запасів можна також включити інші витрати:

 • – суми недостач і втрат у межах установлених норм природних втрат;
 • – витрати на отримання різних дозвільних документів на ввезення запасів в Україну;
 • – вартість послуг із сертифікації запасів;
 • – плату за зберігання запасів у зоні митного контролю;
 • – витрати на відрядження, пов'язані з придбанням і доставкою запасів;
 • – плату за послуги митних брокерів тощо.

Не включаються до первісної вартості запасів, а відносяться до витрат періоду, в якому їх здійснено (п. 14 П(С)БО 9): – проценти за користування позиками;

 • – витрати на утримання відділів постачання;
 • – курсові різниці за розрахунками з іноземними постачальниками;
 • – витрати, пов'язані з придбанням інвалюти для розрахунків за отримані запаси;
 • – суми наднормативних втрат і недостач;
 • – витрати на збут;
 • – адміністративні та інші витрати, не пов'язані безпосередньо з придбанням і доставкою запасів та доведенням їх до стану, в якому вони придатні до використання із запланованою метою.

Фактурна (контрактна) вартість – це ціна товару, який переміщується через митний кордон України. Ціна товару вказується в рахунку-фактурі.

Первинними документами для бухгалтерських записів при імпорті товарів є такі документи:

 • – зовнішньоекономічний договір (контракт);
 • – митна декларація;
 • – транспортні накладні: міжнародна автомобільна накладна (CMR); залізнична накладна (Rail Waybill); авіаційна вантажна накладна (AIR Waybill); коносамент (Bill of Lading); акт приймання матеріалів; акт виконаних послуг;
 • – рахунок (invoice) – документ для оплати відвантажених товарів;
 • – страхові поліси тощо.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >