< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оподаткування консигнаційних операцій

При ввезенні товарів та розміщенні їх у режимі митного складу застосовується умовне повне звільнення від обкладання податком на додану вартість. При подальшому оформленні митної декларації у режимі імпорту ПДВ сплачується у загальному для імпорту порядку за датою подання митної декларації до оформлення. Після сплати ПДВ у підприємства-комісіонера (резидента) виникає право на податковий кредит за цим податком, як і при звичайному імпорті товарів. Винагорода консигнатора-резидента є об'єктом обкладання ПДВ, а податкові зобов'язання нараховуються за основною ставкою за правилом першої події.

До доходів посередника-консигнатора не включаються кошти і вартість майна, отримані в рамках договору консигнації, а платежі в розмірі вартості товарів на користь консигнанта не включаються до складу витрат. Однак у складі доходів і витрат посередник відображає суму винагороди і пов'язані з консигнацією витрати, які за умовами договору здійснюються за його рахунок, а також курсові різниці від перерахунку заборгованості за посередницькі послуги і фінансовий результат від продажу іноземної валюти. До витрат комісіонера (консигнатора) – резидента можуть включатися суми мита, сплачені при ввезенні товарів на умовах комісії.

Виручка від реалізації товарів, переданих від нерезидента резидентові, не є доходом, отриманим нерезидентом із джерел походження з України[1]. Якщо резиденти надають посередницькі послуги в межах звичайної діяльності, то податок з доходу нерезидентів не сплачується.

Бухгалтерський облік консигнаційних операцій

Товари, що надходять від комісіонера-нерезидента, не є власністю підприємства, а тому оприбутковуються на позабалансовий рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні", який призначено для обліку цінностей, що тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його власністю або прийняті на комісію. Для обліку товарів, прийнятих на комісію використовують субрахунок 024 "Товари, прийняті на комісію", на якому за дебетом обліковуються одержані товари у межах договорів комісії, (консигнації), поруки та інших цивільно-правових договорів, які уповноважують підприємство здійснювати продаж товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари. Аналітичний облік товарів, прийнятих на комісію (консигнацію), ведеться за видами товарів та комітентами[2]. Після продажу комісійних товарів консигнатор списує їх з цього рахунка.

Доходи від продажу комісійних товарів консигнатор відображає за кредитом рахунка 702 "Дохід від реалізації товарів". Оскільки виручку необхідно буде перерахувати консигнанту, її суму консигнатор відображає на субрахунку 704 "Вирахування з доходу". Відповідно, за дебетом відображаються суми надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів; сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів й інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунка 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Нарахована консигнатором винагорода за послуги, пов'язані з продажем товарів консигнанта, відображається за кредитом субрахунка 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг". Облік собівартості реалізованих за звітний період консигнаційних послуг відображається у консигнатора за дебетом субрахунка 903 "Собівартість реалізованих товарів і послуг".

Облік витрат, пов'язаних зі зберіганням, страхуванням та іншими витратами, пов'язаними з розміщенням товарів на митному складі, залежить від того, за чий рахунок їх передбачено здійснювати за умовами договору. Для прикладу, якщо зберігання товарів на митному складі здійснюється за рахунок посередника-консигнатора, то ці витрати зараховують до витрат на збут і відповідно відображають за дебетом рахунка 93 "Витрати на збут". Якщо ж витрати відшкодовуються нерезидентом, то вони відповідно відображаються на рахунках розрахунків з нерезидентом.

Приклад. Резидент України (резидент-консигнатор) уклав договір консигнації з резидентом Німеччини (нерезидент-консигнант) про реалізацію зі складу в Україні товарів нерезидента за винагороду. За умовами договору витрати на зберігання товарів на митному складі та інші витрати здійснюються за рахунок резидента-консигнатора. На виконання договору консигнації резидент-консигнатор укладає договори купівлі-продажу з резидентами України на продаж нерозмитнених товарів із консигнаційного складу за ціною не нижче 40 дол. США за одиницю з оплатою у гривнях за курсом НБУ на дату реалізації товарів, купує іноземну валюту і перераховує її нерезиденту. Митне оформлення товарів здійснюється за рахунок резидентів-покупців. На консигнацію прийнято 1 000 одиниць товару за мінімальною ціною реалізації 40 дол. США за одиницю. Вартість послуг за зберігання товарів на митному складі – 9 600 грн. (в т. ч. ПДВ).

Відображення в обліку операцій з продажу товарів на умовах консигнації у резидента-консигнатора наведено у табл. 8.5.

Таблиця 8.5

Відображення в обліку операцій з продажу товарів на умовах консигнації у резидента-консигнатора

з/п

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума,

дол.

Дебет

Кредит

США/

грн.

1.

Оприбутковано товари, що надійшли на консигнацію від комітента (комісіонера)-нерезидента (1000 од. товару за ціною 40 дол. США).

024

-

$ 40000

2.

Відображено вартість послуг зберігання товарів на митному складі.

93

685

8000

3.

Відображено податковий кредит з ПДВ.

641

685

1600

4.

Оплачено за зберігання товарів на митному складі.

685

311

9600

5.

Реалізовано товари за вартістю, визначеною комісіонером, та отримано за них гроші від покупців (курс НБУ -10,50 грн. за 1 дол. США).

361

703

 • 40000
 • 420000

6.

Відображено заборгованість перед нерезидентом (курс НБУ – 10,50 грн. за 1 дол. США).

704

632

 • 40000
 • 420000

7.

Списано реалізовані товари з позабалансового рахунка.

024

$40000

8.

Отримано оплату від резидента-покупця.

311

361

420000

9.

Перераховано банку гривні для купівлі 40000 дол. США.

333

311

424500

10.

Зараховано валюту на поточний рахунок (курс НБУ -10,30 грн. за 1 дол. США. курс купівлі на МБВР -10,60 за 1 дол. США).

312

333

 • 40000
 • 412000

11.

Відображено витрати від купівлі іноземної валюти (10,6-10,3) я 40000.

942

333

12000

12.

Відображено комісійну винагороду банку.

92

333

500

13.

Перераховано іноземну валюту нерезиденту.

632

312

 • 40000
 • 412000

14.

Відображено курсову різницю від перерахунку заборгованості за товари.

632

714

8000

15.

Підписано акт виконаних послуг на суму 2000 дол. США (курс НБУ – 10,50 грн. за 1 дол. США).

362

703

 • 2000
 • 21000

16.

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ.

703

641

3500

17.

Отримано комісійну винагороду.

312

362

 • 2000
 • 21000

Наступною особливістю консигнаційних операцій є відображення в обліку операцій комісії, коли комітент передає комісіонерові свої товари для їхньої реалізації нерезиденту. Суб'єкти консигнаційних операцій при експорті товарів для продажу на умовах консигнації зображені на рис. 8.6.

Суб'єкти консигнаційних операцій при продажі товарів нерезиденту

Рис. 8.6. Суб'єкти консигнаційних операцій при продажі товарів нерезиденту

Необхідно зауважити, що такі операції мають свої особливості обкладання податком на додану вартість. Згідно з Податковим кодексом, право на нульову ставку та бюджетне відшкодування в разі комісійного експорту має лише комітент (платник ПДВ). Водночас комісіонер не нараховує податкових зобов'язань із ПДВ і не оформляє податкову накладну на вартість товару, отриманого від комітента для експорту. Тобто у випадку, якщо платник (комісіонер) експортує товари за межі митної території України, отримані від іншого платника (комітента) на умовах комісії (консигнації, доручення чи інших видів договорів, які не передбачають переходу права власності на такі товари від такого іншого платника до експортера), право на отримання бюджетного відшкодування має такий інший платник податку (комітент)[3]. Однак комісійна винагорода, отримана експортером-комісіонером від комітента, обкладається ПДВ за ставкою 20% і не включається до митної вартості товарів, які експортуються. При цьому датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ буде одна з подій, що сталася раніше: або дата надходження грошових коштів (від нерезидента, якщо договором передбачено, що свою винагороду комісіонер отримує із виручки чи від комітента), або дата підписання акта наданих комісійних послуг.

При експорті вітчизняних товарів на умовах консигнації підприємство України – комітент (консигнант) повинно подати в митницю оригінал та копію контракту, товарно-транспортну накладну та попередню митну декларацію[4]. Безпосередньо реалізація товарів відображається в іншій митній декларації на основі повідомлення консигнанта про фактичну реалізацію товару або за випискою банку про надходження коштів на рахунок у банку – залежно від того, за якою з цих умов визначено у контракті момент переходу власності на товар від комітента до комісіонера. Однак при цьому з часу оформлення попередньої митної декларації до оформлення наступної не повинно пройти більше 90 днів, інакше комітент буде сплачувати пеню за кожний день перевищення цього терміну в розмірі 0,3% від суми неотриманої виручки.

Згідно з Податковим кодексом, у разі продажу товарів за договором комісії платником податку – комітентом датою отримання доходу від продажу вважається дата продажу товарів, що належать комітенту, яка зазначена у звіті комісіонера. Таким чином, доходи виникають за датою переходу права власності на товар до комісіонера, тобто за датою його повідомлення про реалізацію товару.

Передані на комісію товари відображають за дебетом субрахунка 283 "Товари на комісії", списуючи їх за кредитом субрахунка 281 "Товари на складі" за собівартістю. У товарно- транспортній накладній вказують контрактну вартість товару в іноземній валюті. Крім того, виписують податкову накладну, в якій вартість товарів зазначають у гривнях, але податок на додану вартість вказують за нульовою ставкою. Обидва примірники податкової накладної зберігаються у комітента.

Після отримання повідомлення про реалізацію товарів їх собівартість списують за дебетом субрахунка 902 "Собівартість реалізованих товарів". Вартість реалізованого товару списується в кредит рахунка 702 "Дохід від реалізації товарів". Дохід від здійснення консигнаційних операцій (різниця між ціною продажу та вартістю придбання) відображається на рахунку 791 "Результат основної діяльності".

Приклад. Підприємство "Альфа" доручає комісіонеру-підприємству "Весна" продати товари за межами України (нерезиденту) за 10 000 дол. США. Собівартість товару – 60 000 грн. Після затвердження звіту комісіонеру виплачують винагороду в сумі 3 600 грн. (в т. ч. ПДВ). На митниці сплачено мито – 950 грн. (умовно).

Таблиця 8.6

Відображення в обліку комісії на продаж товарів нерезиденту

з/п

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума,

дол.

США/

грн.

Дебет

Кредит

Обліку комітента

1.

Передано товари на комісію за собівартістю.

283

281

60000

2.

Реалізовано товари (курс НБУ – 12 грн. за 1 дол. США).

362

702

 • 10000
 • 120000

3.

На підставі повідомлення комісіонера-нерезидента списано собівартість реалізованих товарів.

902

283

60000

4.

Надійшли кошти від нерезидента (курс НБУ – 12 грн. за 1 дол. США).

312

362

 • 10000
 • 120000

5.

На підставі звіту посередника збільшено витрати:

 • – на суму сплаченого мита;
 • – на суму винагороди;
 • – на суму ПДВ.
 • 93
 • 93
 • 641
 • 377
 • 377
 • 377
 • 950
 • 3000
 • 600

6.

Перераховано комісіонеру компенсацію щодо сплаченого мита та винагороду.

377

311

4550

Облік у комісіонера

1.

Отримано товар на реалізацію.

024

120000

2.

Сплачено мито.

377

311

950

3.

Відвантажено товар не резиденту (курс НБУ – 12 грн. за дол. США).

362

702

 • 10000
 • 120000

4.

Відображено заборгованість перед комітентом.

704

685

 • 10000
 • 120000

5.

Списано товари.

024

120000

6.

Отримано оплату за відвантажені товари (курс НБУ – 12 грн. за 1 дол. США).

312

362

 • 10000
 • 120000

7.

Складено звіт, відображено комісійну винагороду та податкове зобов'язання з ПДВ.

 • 361
 • 703
 • 703
 • 641
 • 3600
 • 600

8.

Перераховано оплату комітенту.

685

312

 • 10000
 • 120000

9.

Отримано компенсацію витрат і комісійну винагороду.

 • 311
 • 311
 • 377
 • 361
 • 950
 • 3600

 • [1] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р., № 275S-V1.
 • [2] Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р., № 291.
 • [3] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р., № 2755-VI.
 • [4] Якщо товар, що ввозиться, належить до ліцензованих або на нього встановлено квоту на експорт, то необхідно подати ліцензію.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >