< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розрахунки з нерезидентами векселями в іноземній валюті

Вексель як цінний папір засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку зазначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Розрізняють простий і переказний векселі.

Простий вексель (соло) – письмовий документ, який містить просту і нічим не обумовлену обіцянку векселедавця (боржника) сплатити векселедержателю (кредитору) зазначену грошову суму у визначений строк і в обумовленому місці.

Переказний вексель (тратта) – письмовий документ, який містить простий і нічим не обумовлений наказ векселедавця платнику сплатити певну суму грошей отримувачу у визначений строк і визначеному місці.

Порядок обігу та використання векселів в Україні регулюється Законом України "Про обіг векселів в Україні"[1].

Резиденти можуть видавати та індосувати не лише переказні, але й прості векселі в іноземній і національній валюті для розрахунків з нерезидентами за зовнішньоекономічними договорами відповідно до валютного законодавства України. Умови проведення розрахунків між резидентом та нерезидентом із застосуванням векселів обов'язково відображаються у зовнішньоекономічному договорі. Прості векселі можна видавати тільки для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи чи надані послуги.

На момент видачі векселя особа, зазначена у векселі як трасат, або векселедавець простого векселя, повинна мати зобов'язання перед трасантом, або особою, за наказом якої має бути здійснено платіж. Сума цього зобов'язання повинна бути не меншою від суми платежу за векселем.

Резидент має право розраховуватися векселем, який виписаний в іноземній валюті, за умови, що:

 • – оформлено зовнішньоекономічний договір з нерезидентом (або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має силу договору), його умовами передбачено проведення розрахунків за поставлені товари, надані послуги, виконані роботи чи передані права інтелектуальної власності з використанням векселів;
 • – є підтверджуючі документи, що свідчать про фактично поставлені товари, надані послуги, виконані роботи чи передані права інтелектуальної власності.

Коли сума вартості робіт, послуг чи об'єкта інтелектуальної власності перевищує 100000 євро чи еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, що встановлений Національним банком України на день укладання договору, то необхідно мати акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, який засвідчує відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору, кон'юнктурі ринку[2]. В разі письмової відмови у видачі зазначеного акта цінової експертизи, резиденту може бути видане погодження Національного банку на проведення окремих операцій. Погодження дійсне 180 календарних днів з дати його видачі. Дата видачі погодження має передувати даті здійснення переказування коштів в іноземній валюті на користь (на рахунок) нерезидента.

Суб'єкт господарювання, який має намір оплатити пред'явлений йому до оплати вексель, повинен купити валюту на міжбанківському валютному ринку України. Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою визначено, що купівля іноземної валюти для розрахунків за нерезидентами за торговельними операціями здійснюється на підставі таких документів:

 • – заяви про купівлю іноземної валюти;
 • – договору з нерезидентом, оформленого відповідно до вимог законодавства України;
 • – акта (здавання-приймання тощо) або іншого документа, який свідчить про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи;
 • – документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором), якщо договір передбачає такі форми розрахунків[3].

Купівля валюти з метою оплати векселя, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором, дозволяється лише за наявності в реєстрах митних декларацій інформації про ввезення та випуск у вільний обіг на митній території України товарів (які відповідно до законодавства підлягають митному оформленню) або в разі пред'явлення документа, який згідно з умовами зовнішньоторговельного договору засвідчує виконання нерезидентом робіт, отримання резидентом послуг.

При розрахунках за товари векселем база оподаткування ПДВ визначається на рівні договірної вартості цих товарів, але не нижчої за звичайні ціни без урахування дисконтів або інших знижок номіналу векселя. У разі, коли за придбані товари видано процентний вексель, за яким передбачено нарахування та виплата відсотків, то базою оподаткування є договірна вартість цих товарів, але не нижче від звичайних цін, збільшена на суму відсотків, нарахованих або які мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя. При цьому покупець товарів має право на податковий кредит з ПДВ. Якщо покупець-резидент одержує імпортний товар, то сума імпортного ПДВ відображається у складі податкового кредиту за датою сплати податку за подагковими зобов'язаннями.

Приклад. Підприємство "Весна" імпортувало товари на суму 10 000 дол. США. На митниці сплачено мито 10% від вартості товару та ПДВ. В оплату заборгованості постачальнику- нерезиденту видано вексель. Офіційні курси Національного банку на дату:

 • – оприбуткування товару – 11,60 грн. /дол. США;
 • – видачі векселя – 11,5 грн. /дол. США;
 • – перерахування коштів в оплату за векселем – 12,00 грн. / дол. США.

Таблиця 9.5

Відображення в обліку операцій з імпорту товару, в оплату за який видано вексель в іноземній валюті

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція

рахунків

Сума,

дол.

США/

грн.

Дебет

Кредит

1.

Оприбутковано імпортні товари від постачальника-нерезидента.

281

632

 • 10000
 • 116000

2.

Сплачено суму мита на митниці та включено її до первісної вартості товару.

 • 377
 • 281
 • 311
 • 377
 • 7600
 • 7600

3.

Сплачено ПДВ на митниці та відображено податковий кредит з ПДВ на підставі МД ((116000 грн. + 11600 грн.) к 20%).

 • 377
 • 641
 • 311
 • 377
 • 25520
 • 25520

4.

Видано вексель в оплату заборгованості постачальнику-нерезиденту.

632

622

 • 10000
 • 115000

5.

Відображено курсову різницю на дату видачі векселя.

632

714

1000

6.

Перераховано кошти в оплату за векселем.

622

312

 • 10000
 • 120000

7.

Відображено різницю у зміні курсів на дату погашення заборгованості за векселем.

945

622

5000

 • [1] Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 05.04.2001 р., № 2374-1II.
 • [2] Постанова НБУ "Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями" від 30.12.2003 р., № 597.
 • [3] Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затверджене постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 р., №281.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >