< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль і оцінка знань студентів

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою та включає:

 • • поточне опитування;
 • • виконання письмових модульних контрольних робіт;
 • • виконання індивідуальних і колективних завдань;
 • • підсумковий контроль.

За результатами роботи протягом семестру студент отримує оцінку за 100-бальною системою, що розраховується як накопичення оцінок за кожен із двох модулів у семестрі та оцінки за іспит за такою формулою:

ПО=ЗМ1+ЗМ2+КПМ, де:

 • • ПО – підсумкова оцінка (максимально – 100 балів);
 • • ЗМІ – змістовий модуль 1 (максимально – 30 балів);
 • • ЗМ2 – змістовий модуль 2 (максимально – 30 балів);
 • • КМП – комплексний підсумковий модуль – іспит (максимально – 40 балів).

Мінімальна сумарна кількість балів (ПО), за якої ставиться оцінка в залікову книжку й відомість про вивчення дисципліни – 60 балів.

Для оцінювання всієї роботи з дисципліни "Історія педагогіки" потрібні:

• знання:

нормативних і законодавчих документів про розвиток освіти;

загальних основ теорії історії розвитку освіти в різних країнах світу;

історико-педагогічних проблем, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи нинішнім етапом розвитку освіти в Україні та інших країнах світу;

основних положень праць видатних педагогів-просвітителів з питань виховання, навчання та освіти;

• уміння:

виділяти те нове, що сприяло прогресу педагогічної теорії в різні проміжки історичного часу;

характеризувати та аналізувати окремі педагогічні теорії, світогляд їх творців, залежність педагогіки та школи від процесу суспільного розвитку;

творчо використовувати у практичній діяльності надбання попередніх поколінь;

застосовувати на практиці теоретичні погляди теоретиків історії педагогіки;

упроваджувати в навчальну й виховну діяльність концептуальні засади теорії формальної та матеріальної освіти;

прогнозувати й передбачати основні шляхи подальшого розвитку системи освіти.

Критерії оцінювання:

• 90-100 балів – 5 (відмінно) – високий рівень (знання та вміння виявляються яскраво, постійно).

Студент(ка) вільно володіє знаннями з еволюції розвитку педагогічних ідей у працях відомих вітчизняних і зарубіжних учених щодо формування професійно-педагогічної компетентності; розуміє сутність, визначає функції, структуру та особливості формування й розвитку професійно-педагогічної компетентності керівника навчального закладу; досконало володіє вміннями здійснювати порівняльний аналіз формування професійно-педагогічної компетентності керівника навчального закладу в системі освіти України та зарубіжних країн, вільно визначає рівні сформованості професійно-педагогічної компетентності колег і шляхи її психолого-педагогічної корекції у професійній діяльності; постійно використовує досягнення педагогічної науки та практики в навчальних ситуаціях, виявляє творчий підхід до розв'язання проблемних ситуацій.

• 85–89 – 4 (дуже добре) – достатньо високий рівень (знання та вміння виявляються досить яскраво, майже постійно).

Студент(ка) володіє знаннями з еволюції розвитку педагогічних ідей у працях значної кількості вітчизняних і зарубіжних учених щодо формування й розвитку професійно-педагогічної етики; розуміє сутність, визначає функції, структуру та особливості формування й розвитку професійно-педагогічної компетентності керівника навчального закладу; уміє здійснювати порівняльний аналіз формування етичної компетентності керівника навчального закладу в системі освіти України та окремих зарубіжних країн; може визначити рівні сформованості етичної компетентності колег з незначними ускладненнями, сформулювати шляхи її психолого-педагогічної корекції у професійній діяльності; постійно використовує досягнення педагогічної науки та практики в навчальних ситуаціях, виявляє творчий підхід до розв'язання проблемних ситуацій.

• 75-84 – 4 (добре) – середній рівень (знання та вміння виявляються в більшості ситуацій).

Студентка) загалом володіє знаннями еволюції розвитку педагогічних ідей у працях окремих вітчизняних і зарубіжних учених; більшою мірою розуміє сутність, визначає окремі функції, структуру та особливості формування й розвитку етичної компетентності керівника навчального закладу; загалом володіє вміннями здійснювати порівняльний аналіз формування етичної компетентності керівника навчального закладу в системі освіти України та лише окремих (2–3) зарубіжних країн; може визначити рівні сформованості професійно-педагогічної компетентності колег лише загалом і при цьому допускає певну кількість незначних помилок, узагалі може сформулювати шляхи її психолого-педагогічної корекції в професійній діяльності; не завжди використовує досягнення педагогічної науки та практики в навчальних ситуаціях, не завжди виявляє творчий підхід до розв'язання проблемних ситуацій.

• 65-74 – 3 (задовільно) – задовільний рівень (знання та вміння виявляються непогано, але зі значною кількістю недоліків).

Студент(ка) загалом володіє знаннями еволюції розвитку педагогічних ідей у працях вітчизняних і зарубіжних учених щодо формування й розвитку професійно-педагогічної компетентності; більшою мірою розуміє сутність, визначає функції, структуру та особливості розвитку етичної компетентності керівника навчального закладу; володіє вміннями здійснювати порівняльний аналіз формування етичної компетентності керівника навчального закладу в системі освіти України, проте не вміє порівнювати вітчизняний досвід з досвідом зарубіжних країн, може визначити рівні сформованості професійно-педагогічної компетентності колег з незначними ускладненнями, сформулювати шляхи її психолого-педагогічної корекції в професійній діяльності, але лише частково використовує досягнення педагогічної науки та практики в навчальних ситуаціях, діє частіше за аналогією, шаблоном у розв'язанні проблемних ситуацій.

• 60-64 – 3 (задовільно) – достатній рівень (знання та вміння виявляються з помітним дефіцитом).

Студент(ка) слабо володіє знаннями еволюції розвитку педагогічних ідей у працях вітчизняних і зарубіжних учених щодо формування й розвитку професійно-педагогічної компетентності; недостатньо розуміє сутність, не може визначити функції, структуру та особливості формування й розвитку професійно- педагогічної компетентності керівника навчального закладу; володіє недостатньою кількістю вмінь, щоб здійснювати порівняльний аналіз формування етичної компетентності керівника навчального закладу в системі освіти України, може визначити рівні сформованості етичної компетентності колег з незначними ускладненнями, проте не може сформулювати шляхи її психолого- педагогічної корекції в професійній діяльності, лише частково використовує досягнення педагогічної науки та практики в навчальних ситуаціях, не виявляє творчий підхід до розв'язання проблемних ситуацій, постійно діє лише за аналогією, шаблоном.

 • • 35-59 – 2 (незадовільно) – недостатній рівень. Потрібно попрацювати перед тим, як перескласти.
 • • 1–34 – 2 (незадовільно) – недостатній рівень. Необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс.

Завдання на закріплення лекційного матеріалу

Після аналізу матеріалів лекції дайте відповіді на запитання:

 • • Що вивчає наука "Історія педагогіки"?
 • • Для чого необхідно вивчати історію педагогіки?
 • • Яка мета навчальної дисципліни "Історія педагогіки"?
 • • Які завдання дисципліни?
 • • Яке значення має дисципліна "Історія педагогіки" у професійному зростанні майбутнього педагога?
 • • Назвіть дослідників минулого та сучасних, що вивчають основні етапи розвитку освіти.
 • • Назвіть авторів посібників і підручників з історії педагогіки.

Завдання для самостійної роботи студентів

Попрацюйте з довідниковою літературою й дайте означення основним поняттям навчальної дисципліни: авторська концепція, державна та приватна освіта, гуманістична та авторитарна педагогіка, народна педагогіка, педагогічна парадигма, педагогічна система, педагогічна теорія, педагогічна концепція, педагогічні погляди, педагогічні інновації, педагогічні реформи, педагогічні традиції, еволюція виховання, сімейне виховання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >