< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ, ШКОЛИ, ПЕДАГОГІКИ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Мета: сформувати вміння творчо використовувати здобуті знання та досвід попередніх поколінь; розвивати вміння прогнозувати розвиток освіти, педагогічної думки.

План:

 • 1. Початок відродження національної школи та освіти, системи виховання й педагогіки.
 • 2. Закон України "Про освіту".
 • 3. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI ст.).
 • 4. Національне виховання дітей і молоді.
 • 5. Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність системи освіти.

Початок відродження національної школи та освіти, системи виховання й педагогіки

16 липня 1990 р. Верховною Радою було прийнято Декларацію про державний суверенітет України, у якій підкреслюється, що Україна "...забезпечує національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій, національно-етнографічних особливостей, функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя".

Оголошення України суверенною державою поставило нові вимоги перед школою й освітою в цілому. Розвиток національної системи освіти й виховання мав забезпечувати вихід нашої держави на світовий рівень. Курс був узятий на створення нових структур управління освітою, системи її матеріального та методичного забезпечення. У 1991 р. був прийнятий Закон України "Про освіту". Того ж року указом президента України було засновано Міністерство освіти України, а в 1992 р. – Академію педагогічних наук України.

Хоча якісні зміни у шкільному процесі відбувалися надзвичайно повільно, відновлення втрачених педагогічних набутків і можливостей набирало сили.

У грудні 1992 р. був скликаний І З'їзд педагогічних працівників України для розробки плану реформи освіти.

Закон України "Про освіту"

У 1991 р. було прийнято Закон України "Про освіту" (остання редакція від 23. 03. 1996). У цьому документі було чітко визначено мету освіти, а саме: "..всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями". Також зазначалися засади, на яких грунтуватиметься освіта в Україні (гуманізм, демократія, національна свідомість, взаємоповага між націями та народами).

Статтею 6 визначалися принципи освіти:

 • • доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
 • • рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланта, всебічного розвитку;
 • • гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
 • • органічний зв'язок зі світовою та національною історією, культурою, традиціями;
 • • незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
 • • науковий, світський характер освіти;
 • • інтеграція з наукою й виробництвом;
 • • взаємозв'язок із освітою інших країн;
 • • гнучкість і прогностичність системи освіти;
 • • єдність і спадкоємність системи освіти;
 • • безперервність і різноманітність освіти;
 • • поєднання державного управління та громадського самоврядування в освіті.

Статтею 29 визначалася структура освіти (дошкільна, загальна середня, позашкільна, професійно-технічна, вища, післядипломна освіта; аспірантура, докторантура, самоосвіта), а статтею 30 – освітні (початкова загальна, базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, базова вища, повна вища освіта) та освітньо-кваліфікаційні (кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) рівні.

Стаття 51 окреслює права вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів. Зазначені категорії населення мають гарантоване державою право на:

 • • навчання для здобуття певного освітнього та освітньо- кваліфікаційного рівня;
 • • вибір закладу освіти, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;
 • • додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • • продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди із закладом освіти;
 • • одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, у тому числі за кордон;
 • • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;
 • • доступ до інформації в усіх галузях знань;
 • • участь у науково-дослідницькій, дослідницько-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • • особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, обговоренні, розв'язанні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідницької роботи, призначенні стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
 • • участь в об'єднаннях громадян;
 • • безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;
 • • забезпечення стипендіями, гуртожитками, інтернатами в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України;
 • • трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;
 • • перерву в навчанні у вищих і професійно-технічних закладах освіти;
 • • користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювань і зміцнення здоров'я;
 • • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, дій педагогічних або інших працівників, які порушують права або принижують їхню честь і гідність.
 • • статті також міститься попередження, що відволікання учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів за рахунок навчального часу на роботу та здійснення заходів, не пов'язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Стаття 52 визначає обов'язки вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів. Згідно із зазначеною статтею обов'язками вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів є: додержання законодавства, моральних, етичних норм; систематичне й глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня; додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти. Указується в статті й те, що випускники вищих закладів освіти, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу й зобов'язані відпрацювати за направленням у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України. Звертається увага, що законодавством, положеннями про заклади освіти та їхніми статутами обов'язки тих, хто навчається, можуть розширюватися.

Разом з тим закон містить права педагогічних і науково- педагогічних працівників. Вони зазначені у статті 55: педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:

 • • захист професійної честі, гідності;
 • • цільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • • індивідуальну педагогічну діяльність;
 • • участь у громадському самоврядуванні;
 • • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального й кооперативного будівництва;
 • • придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів харчування за цінами, установленими для працівників сільського господарства;
 • • одержання службового житла;
 • • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку.

Тут також, як і у статті 52, указано, що відволікання педагогічних і науково-педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

Закон визначає й обов'язки педагогічних і науково-педагогічних працівників. Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:

 • • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • • забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей дітей, учнів, студентів;
 • • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
 • • виховувати в дітей і молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій і звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного й соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовищ країни;
 • • готувати учнів і студентів до свідомого життя у взаєморозумінні, мирі, злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • • додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;
 • • захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >