< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Державна національна програма "Освіта " (Україна XXI ст.)

Була розроблена в 1993 р. Мета – визначення стратегії розвитку освіти в Україні на найближчі роки та перспективу на XXI ст., створення життєздатної системи безперервного навчання й виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації. Пріоритетність, демократизація, гуманізація, гуманітаризація, відкритість, безперервність, багатоукладність і варіативність освіти, її національна спрямованість і нероздільність навчання й виховання проголошувалися принципами реалізації програми.

Програмою визначалися стратегічні завдання реформування освіти, а саме: відродження й розбудова національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян України, формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного й морального здоров'я; виведення освіти в Україні на рівень розвинених країн світу шляхом докорінного реформування її концептуальних, структурних, організаційних засад; подолання монопольного становища держави в освітній сфері, глибока демократизація освіти.

Пріоритетними напрямами реформування освіти було визначено такі: розбудова національної системи освіти з урахуванням кардинальних змін у всіх сферах суспільного життя України; забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної готовності всіх громадян до здобуття освіти; досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних дисциплін і надання можливостей кожному постійно вдосконалювати освіту, оволодівати новими професіями; забезпечення в кожному навчальному закладі відповідних умов для навчання й виховання фізично та психічно здорової особи; запобігання пияцтву, наркоманії, насильству.

Програмою було також визначено основні шляхи реформування освіти: створення атмосфери загальнодержавного, усенародного сприяння освіті; подолання девальвації загальнолюдських гуманістичних цінностей і національного нігілізму; забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, технологій.

Шляхи реформування виховання: необхідність реформування змісту виховання, наповнення його культурно-історичними надбаннями українського народу; упровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання; розвиток різноманітних дитячих і молодіжних об'єднань за інтересами; організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу; активний обмін надбаннями духовної культури між усіма народами, які населяють Україну.

Ланки системи освіти: дошкільне виховання (поєднує сімейне й родинне); загальна середня освіта: початкова (перший – третій класи), основна (п'ятий – дев'ятий), повна (дев'ятий – одинадцятий класи); позашкільне навчання й виховання; професійна освіта; вища освіта; післядипломна освіта (післядипломна підготовка, аспірантура, докторантура, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів).

Були розроблені регіональні програми практичної реалізації Державної національної програми "Освіта" (Україна XXI ст.), зокрема для Києва та Київської обл. Київська міська регіональна програма практичної реалізації Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI ст.") ґрунтується на: принципах освітньої політики, яка декларована у відповідних законах України; концептуальних положеннях програми "Освіта"; реальних соціально-економічних умовах і можливостях Києва як столичного міста. При розробці програми було всебічно вивчено й ураховано громадську думку та освітні запити киян, існуючу матеріально-технічну базу та наявний кадровий педагогічний потенціал, перспективи їхнього необхідного розвитку. Структурно регіональна програма побудована як система заходів з реалізації Державної національної програми відповідно до визначеної в ній структури та шляхів. Регіональна програма була складена з урахуванням уже існуючих загальноміських програм, традиційних спільних планів з іншими організаціями та установами Києва. Вона передбачала можливі корективи при розробці річних планів роботи і залишала за районами та навчально-виховними закладами міста право на їхні доповнення й корекцію практичних заходів відповідно до місцевих умов і пріоритетів освіти. • цілому ж київська міська регіональна програма повністю відповідала принципам і стратегічним завданням, що визначені в Державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI ст."). Київська міська програма практичної реалізації державної національної програми "Освіта" (Україна XXI ст.) була надрукована окремою брошурою й розіслана в усі навчальні заклади Києва. Київська обласна програма також відповідає Державній національній програмі "Освіта" (Україна XXI ст.) і надрукована в газеті "Витоки" у серпні 1994 р.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >