< Попер   ЗМІСТ

Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність системи освіти

За роки незалежності України сформовано основне законодавче поле освітянської галузі, розроблено нормативно-правову базу для становлення й розвитку національної системи освіти. Цілеспрямовано та послідовно формується державна політика в галузі освіти.

Правове регулювання діяльності національної системи освіти грунтується на Конституції України та Законі України "Про освіту" (1991). Прийнято закони прямої дії – "Про дошкільну освіту" (2001), "Про загальну середню освіту" (1999), "Про позашкільну освіту" (2000), "Про професійно-технічну освіту" (1998), "Про вищу освіту" (2014) і низку підзаконних актів з питань загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та післядипломної освіти.

Закон "Про загальну середню освіту" передбачав поступовий перехід (починаючи з 2001 р.) на 12-річну повну середню освіту, 4-річну початкову освіту, вступ до школи з 6-7 років, диференційовану старшу школу, організацію навчального року за чвертями, півріччями, семестрами.

Значний вклад у розбудову національної освіти внесли укази Президента України, постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Продовжується подальше реформування управління галуззю та інших складових національної системи освіти. Міністерством освіти і науки України спільно з

Академією педагогічних наук України продовжується робота над стандартизацією змісту освіти, здійснюються системні зміни, спрямовані на гуманізацію та демократизацію освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня. Оновлюються й розробляються нові нормативно-правові акти в галузі дошкільної, вищої та післядипломної освіти. Ведеться робота над удосконаленням нормативної бази з питань ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів.

Подальший розвиток національної системи освіти вимагає прийняття на загальнодержавному рівні єдиного стратегічного документа, який би визначав тривалі пріоритети державної політики не лише в освіті, а й у всіх інших сферах життя суспільства, з якими взаємопов'язана діяльність установ і закладів освіти. Ця проблема має бути розв'язана з прийняттям Національної доктрини розвитку освіти.

Робота над розробкою Національної доктрини розвитку освіти розпочалася на початку 2001 р. 7-8 жовтня відбувся II Всеукраїнський з'їзд працівників освіти.

 
< Попер   ЗМІСТ