< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Предмет, завдання курсу "Адміністрування наркоконтролю в Україні" та його поняття

"Адміністрування наркоконтролю в Україні" є однією із спеціальних дисциплін, які вивчаються у вищих навчальних закладах, що готують фахівців юридичного профілю для МВС України та СБ України.

Цільове призначення курсу – підготувати випускників вищих навчальних закладів юридичного профілю до практичного застосування основних положень правових основ адміністрування наркоконтролю в Україні, дати їм комплекс знань, умінь та навичок, необхідних для профільного використання службових обов'язків пов'язаних з проведенням заходів контролю та протидії незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Основні завдання курсу "Адміністрування наркоконтролю в Україні" полягають у:

  • – формуванні і підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр", наданні поглиблених, розширених та оновлених професійних знань, умінь, навичок з питань правового-регулювання адміністрування наркоконтролю в Україні;
  • – вмінні правильно орієнтуватись у чинному законодавстві, що регламентує адміністрування наркоконтролю в Україні;
  • – оволодінні навичками роботи з нормативними матеріалами, формам і методам їх роботи в даній сфері та навичками на законодавчій основі вирішувати типові питання забезпечення правових основ адміністрування наркоконтролю в Україні;
  • – особливостях процесуального статусу міліції щодо здійснення заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері наркоконтролю;
  • – уміння організації практичної ефективної роботи контролюючих та правоохоронних органів в цій сфері;
  • – використанні допомоги різних громадських формувань, громадських організацій та з населенням у сфері адміністрування наркоконтролю;
  • – відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність організації й тактики контролюючих та правоохоронних органів міліції у сфері адміністрування наркоконтролю та протидії незаконному обігу наркотиків, а також положення нормативно-правових актів, що регулюють адміністративно-юрисдикційну діяльність органів адміністрування наркоконтролю;
  • – ознайомленні з повноваженнями органів адміністрування наркоконтролю; формами й методами та принципами у цій сфері;
  • – змістом і правовим регулюванням окремих видів діяльності в сфері адміністрування наркоконтролю;
  • – організацією і тактикою попередження та припинення правопорушень органами адміністрування наркоконтролю.

Засвоєння питань курсу "Адміністрування наркоконтролю в Україні" неможливе без вивчення чинного законодавства України, а саме: Конституції України, законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень КМ України та інших відомчих нормативних актів, які регулюють правові основи наркоконтролю в Україні. Окрему увагу приділено галузевим нормативно-правовим актам МОЗ України, ДСКН України, МВС України, позитивному досвіду адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних та контролюючих органів, тенденціям реформування процесуального порядку притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил обігу наркотиків.

Система курсу визначається її змістом як спеціальної дисципліни, що вивчає адміністративно-правове регулювання адміністрування наркоконтролю в Україні. Ці відносини виникають під час діяльності правоохоронних та контролюючих органів щодо боротьби з правопорушеннями у сфері наркоконтролю та протидії незаконному обігу наркотиків. Вони поділяються на дві групи:

1) відносини характерні для адміністративно-правового регулювання наркоконтролю, 2) відносини щодо організації заходів контролю та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

В змісті курсу визначено особливості адміністративного законодавства України у сфері адміністрування наркоконтролю, правових основ, сутності та особливостей адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції, ліцензування та умови здійснення окремих видів діяльності; висвітлюються заходи забезпечення наркоконтролю та протидії незаконному обігу наркотиків та особливості здійснення наркоконтролю. Також розкрито правовий статус органів наркоконтролю та їх юрисдикційні повноваження.

Стосовно поняття адміністрування наркоконтролю, то в сучасній адміністративно-правовій доктрині все активніше використовується та запроваджуються терміни "публічна адміністрація", "публічне адміністрування", "адміністрування", "адміністрування обігу наркотиків".

Більшість сучасних вітчизняних вчених-адміністративістів віддають перевагу терміну "публічна адміністрація", який акумулює у собі дві складові – "публічна" (спільна, доступна для всіх, яка служить всім, поєднує у собі державну (національну) та самоврядну (територіальну)) та "адміністрація" (служить для... із вказівкою на підпорядкованість політичній владі та служіння публічним інтересам як головне завдання в діяльності) й адекватно відтворює реальний зміст і сутність виконавчої організуючо-сервісної діяльності публічної влади (В. Б. Авер'янов).

Науковці термін "адміністрування" дуже часто розглядають через поняття "державне управління". У сучасних підручниках поняття "державне управління" розуміють як певного роду соціальну діяльність у широкому та вузькому значеннях. У вузькому значенні державне управління – це адміністративна, виконавчо-розпорядча діяльність держави. З цих позицій державне управління вивчається адміністративним правом. У широкому розумінні – це організуюча, впорядковуюча діяльність держави, державне регулювання різноманітних суспільних відносин шляхом діяльності усіх гілок державної влади – законодавчої, виконавчої, судової, їх органів і посадових осіб.

Під адмініструванням наркоконтролю можна розуміти діяльність державних органів, технологічний процес підготовки, прийняття і здійснення управлінських рішень у сукупності методів і засобів, за допомогою яких систематичний і спеціалізований вплив органів управління на підвідомчі їм органи та об'єкти на основі адміністративної відповідальності за виконання рішень. Іншими словами адміністрування наркоконтролю пов'язане із виконавчою гілкою влади і розглядається як професійна діяльність державних службовців, яка включає всі види діяльності, спрямовані на реалізацію рішень уряду; вивчення, розробку та впровадження напрямів урядової політики в сфері обігу наркотиків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >