< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ

ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

 • 16.1 Сутність і класифікація оборотного капіталу підприємства.
 • 16.2 Характеристика структури оборотного капіталу в процесі кругообігу.
 • 16.3 Визначення потреби в оборотному капіталі та джерела фінансування.
 • 16.4 Оцінка ефективності використання оборотного капіталу та шляхи прискорення його оборотності.

Ключові терміни

 • оборотний капітал
 • обороті кошти
 • оборотні фонди
 • норматив
 • джерела фінансування
 • показники ефективності використання

Сутність і класифікація оборотного капіталу підприємства

В процесі виробництва продукції предмети праці споживаються в повному обсязі. Одночасно, деякі кошти підприємства знаходяться в процесі кругообігу. В цілому ці елементи є складовими оборотного капіталу.

Оборотний капітал це засоби виробництва, що беруть участь тільки в одному виробничому циклі, під час якого переносять цілком свою вартість на вартість виготовленої продукції.

В економічні й літературі поряд з поняттям "оборотний капітал" використовують поняття "оборотні кошти".

Оборотні кошти – це кошти підприємства, що авансуються у створення оборотного капіталу (оборотних фондів) та капіталу обігу (фондів обігу). Оборотні кошти на підприємстві забезпечують непереривність виробничого процесу – його кругообіг.

Оборотні фонди в процесі виробництва повністю споживаються, утворюють предмети праці та змінюють свою натуральну форму і фізико-хімічні властивості.

Фонди обігу, в свою чергу, пов'язані з обслуговуванням процесу виробництва товарів, але не беруть участь у створенні вартості продукції.

Склад оборотного капіталу (оборотних коштів) наведена на рис. 16.1.

Склад оборотного капіталу

Рис. 16.1 Склад оборотного капіталу

Виробничі запаси складаються з наступних складових:

 • – матеріальні ресурси, які вже поступили на підприємство, але ще не піддавались обробці або використанню: сировина, основні і допоміжні матеріали, покупні напівфабрикати, комплектуючі вироби, паливо, тара, запасні частини;
 • – малоцінні та швидкозношувані предмети, які призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва і адміністративних потреб.

Незавершене виробництво – продукція, яка перебуває на різних стадіях процесу її виготовлення (наприклад, деталі, вузли, вироби, обробка яких незакінчена). Незавершене виробництво на підприємствах, які виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг).

Витрати майбутніх періодів – витрати, оплачені в звітному періоді, які належать до наступного облікового періоду (наперед сплачені наперед орендна плата, страховка, рекламні послуги тощо). Ці витрати відрізняються від незавершеного виробництва тим, що, будучи понесеними одночасно або протягом незначного проміжку часу, вони відносяться на собівартість виготовленої продукції не відразу, а поступово.

До фондів обігу відносять:

Готова продукція – продукція, що виготовлена на підприємстві та призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно – правовим актам, а також та продукція, яка відправлена, але ще не оплачена.

Відвантажена продукція зі складу, але не оплачена покупцями.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають як реальні гроші, які перебувають в касі підприємства, на банківських рахунках в національній чи іноземній валюті, в дорозі, так і у формі грошових документів.

Для аналізу та прийняття управлінського рішення важливе значення має класифікація оборотного капіталу.

Існує наступна класифікація оборотних коштів:

 • 1. За елементами оборотні кошти поділяються на:
  • – запаси,
  • – дебіторська заборгованість,
  • – поточні фінансові інвестиції,
  • – грошові кошти та їх еквіваленти,
  • – витрати майбутніх періодів та інші
 • 2. За характером участі в операційному циклі:
  • – оборотні фонди – оборотні засоби, які обслуговують виробничий цикл, до них відносять виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів.
  • – фонди обігу – оборотні засоби, що обслуговують фінансовий (грошовий) цикл, до них відносять: готову продукцію, грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість.
 • 3. За характером фінансових джерел:
  • – валові оборотні кошти – характеризують загальний їх обсяг, який сформований за рахунок власних і залучених коштів.
  • – чисті – оборотні кошти утворені як за рахунок власних коштів підприємства, так і його довгострокових зобов'язань.
  • – власні – оборотні кошти формуються виключно за рахунок власних коштів підприємства.

Оскільки підприємство не використовує залучені кошти для фінансування оборотного капіталу, то сума чистих і власних оборотних коштів співпадає.

 • 4. За періодом функціонування оборотних коштів:
  • – постійна частина – представляє собою незмінну частину їх розміру, яка не залежить від сезонних чи інших коливань виробництва і не пов'язана з формуванням виробничих запасів, їх цільовим призначенням.
  • – змінна частина оборотних засобів – коливається відповідно до сезонних змін обсягу виробництва і реалізації продукції, необхідністю формування в окремі періоди господарської діяльності запасів сезонного зберігання.
 • 5. За рівнем охоплення нормуванням оборотні засоби:
  • – нормовані – елементи оборотних засобів, мінімальні запаси яких можуть бути розраховані з достатнім ступенем точності. До нормованих належать виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція на складі, витрати майбутніх періодів.
  • – ненормовані – ті елементи оборотних засобів, мінімальні запаси яких буває складно визначити.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >