< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Використання інформаційних технологій у маркетингу

Сьогодні неможливо вирішувати задачі з великою кількістю кореляційних параметрів класичними способами без використання інформаційних технологій, телекомунікаційних систем, спеціалізованих програмних продуктів аналізу, моделювання, прогнозування. Важливою передумовою для впровадження нових інформаційних технологій та організації маркетингових інформаційних систем є вдосконалення організації управління маркетингом, високі вимоги до якості цього процесу. На підприємствах, організаціях, фірмах та акціонерних товариствах утворюються маркетингові служби, які різні за структурою та розподілом функцій між спеціалістами, що базуються на використанні обчислювальної техніки, нових інформаційно- комунікаційних технологій.

Інформаційні технології – сукупність методів і програмно-технічних засобів, що об'єднані у технологічний ланцюжок; забезпечують збір, обробку, зберігання, розподіл та відображення інформації з метою зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, а також підвищення їх надійності та оперативності. Інформаційні технології базуються та залежать від технічного, програмного, інформаційного, методичного і організаційного забезпечення. До складу технічного забезпечення входять: персональні комп'ютери, оргтехніка, лінії зв'язку, мережеве устаткування. Вигляд інформаційних технологій, що залежить від технічної оснащеності (ручний, автоматизований, віддалений), впливає на збір, обробку та передачу інформації. Основними властивостями інформаційних технологій є доцільність, наявність компонентів і структури, взаємодія з зовнішнім середовищем, цілісність, розвиток у часі. Метою інформаційних технологій є створення з інформаційного ресурсу якісного інформаційного продукту, що задовольняє вимоги користувачів. У якості засобів інформаційних технологій застосовуються математичні методи і моделі рішення задач, алгоритми обробки даних, інструментальні засоби моделювання бізнес-процесів, даних, проектування інформаційних систем, розробки програм, програмні продукти, різні інформаційні ресурси, технічні засоби обробки даних.

Управління маркетинговою діяльністю пов'язане з виконанням значної кількості обчислювальних операцій, формалізацією переважної кількості задач з управління маркетингом, використанням економіко-математичних методів і моделей для розв'язання слабоструктурованих задач, прогнозуванням та оптимізацією важливих показників, розглядом значної кількості варіантів і вибором найдоцільнішого з них. Цьому сприяє масовість, типовість і повторюваність розв'язання значної кількості задач з маркетингу та процедур оброблення даних.

Існують декілька напрямів використання обчислювальної техніки в маркетингу, що відповідають основним ознакам нових інформаційних технологій. До них належить організація автоматизованих робочих місць (АРМ) персоналу управління, які організуються на рівні керівників (комерційний директор, керівник відділу маркетингу), спеціалістів (маркетологи, збувальники, виробничий персонал), технічних робітників (комірники, збирачі інформації, архіватори). Основними концепціями побудови АРМ є децентралізоване оброблення даних, об'єднання їх в мережу, створення персональних баз даних і баз знань, інтелектуалізація АРМ.

Маркетингова діяльність реалізується в процесі взаємодії з різними службами підприємства (конструкторсько-технологічні та проектні відділи, виробничі підрозділи, відділ збуту, склади тощо), а також із зовнішніми структурами (філії, магазини, торгові агенти тощо). В системах обробки даних виникає необхідність колективного використання інформаційних ресурсів шляхом організації локальних мереж і розподіленої бази даних. Це виключає дублювання даних, дає змогу оперативно використовувати інформацію, яка формується на АРМ різних спеціалістів, сполучає переваги індивідуальної роботи на комп'ютерах з можливістю ефективного використання значних обсягів інформації, що циркулюють на об'єкті. При цьому організуються багаторівневі розподілені системи обробки інформації, в яких кожний рівень обробляє відповідну інформацію.

Сучасні інформаційні технології, організація баз і банків даних забезпечують прямий і зворотний обмін інформацією та доступ користувачів до неї на всіх стадіях управління. Особливо це є важливим на стадії прийняття рішень оцінювання альтернативних варіантів, коли маркетолог може зробити новий розрахунок за іншою методикою або виявити потреби у додаткових даних і повернутися до стадії збирання даних.

Найбільш типові управлінські задачі, що потребують інформаційної підтримки, надано на рисунку 12.2.

Основними програмними додатками, що використовують маркетологи у своєї діяльності, є:

 • – текстові редактори, призначені для роботи з документами або текстами, що дозволяють створювати, форматувати, редагувати тексти при складанні користувачами різних документів. Текстовий редактор є базовим програмним продуктом для організації діловодства у електронному офісі в маркетингу;
 • – табличні процесори (електронні таблиці), слугують для обробки даних, що організовані табличним способом;
 • – системи управління базами даних, призначені для автоматизації процедур створення, зберігання, ведення даних. Для ефективної роботи з маркетингової діяльності використовується внутрішня інформація, організована у вигляді баз даних з бухгалтерського балансу, фінансових звітів підприємства, виробничих планів, технічної специфікації.

Задачі управління маркетингом, що потребують інформаційної підтримки

Рис. 12.2. Задачі управління маркетингом, що потребують інформаційної підтримки

Вибір текстового редактора, табличного процесора та системи управління базами даних залежить від операційного середовища і моделі персонального комп'ютера, яким укомплектоване робоче місце маркетолога на підприємстві. Останнім часом фірмами, що розробляють програмні продукти, пропонуються спеціальні інтегровані пакети прикладних програм, що взаємодіють на базі загального інтерфейсу. Крім текстового редактора, табличного процесора і системи управління баз даних інтегрований пакет прикладних програм містить:

 • – програму контролю і координації діяльності маркетологів електронного офісу, у якій вся управлінська діяльність описується як сукупність процесів, кожний з яких має терміни виконання і прізвища відповідальних виконавців;
 • – програму демонстраційної графіки для проведення презентацій маркетингової діяльності підприємства, що дозволяє створювати слайди для проведення конференцій, реклами;
 • – графічний редактор для обробки графічної інформації і підготовки ілюстрацій з наступним світовим друком з метою створення прайс-листівок, рекламних проспектів;
 • – системне сітьове програмне забезпечення для організації і управління маркетинговою системою підприємства.

Додатково програмне забезпечення може містити:

 • – пакети мультимедійних систем, що містять інструментальні засоби управління сценарієм відеофільму з маркетингової діяльності підприємства; створення груп об'єктів, що включаються у фільм; маніпуляції растрових зображень; генерації анімаційних зображень; імпорту файлів різних форматів; додавання тексту; створення найпростіших програм на об'єктно-орієнтованій мові;
 • – комунікаційні програми для підключення до корпоративної, регіональної і глобальної мережі з метою отримання інформації про стан ринку, передачі рекламних проспектів;
 • – програми перекладу тексту з одної мови на іншу, що є вкрай актуальним для організації зовнішньоекономічних зв'язків підприємства;
 • – пакети прикладних програм організації документообігу, які надають маркетологам засоби швидкого доступу до потрібних документів, можливість побудови зв'язків між різною інформацією та ефективні механізми пошуку даних

У залежності від технологій, що використовуються, програмні засоби можна поділити на категорії:

 • – засоби підготовки документів на основі мови гіпертексту;
 • – програмні продукти на основі стандарту SGML (Standard Generalized Markup Language), що представляє собою сукупність правил для опису структури будь-якого документу;
 • – програми, що перетворюють документи з будь-якого додатку у формат для переносу, завдяки чому з'являється можливість читати, друкувати та розповсюджувати документи без додатків, за допомогою яких вони створені;
 • – системи, що дають можливість зібрати інформацію з різних файлів, записану у вільній формі, об'єднати її в єдину структуру.

Найбільш розповсюдженими є програмні продукти фірми Microsoft. Крім того, у практичній діяльності використовують програмні продукти "1С", "LanDocs", "eDOCS", "OPTIMA-WorkFlow", "CORPORATE BUSINESS", "UMS Does", "DocUnity", "DocsVision", "ЕСКАДО" тощо.

Значні обсяги інформації, нагальна потреба оперативних розрахунків, пошуку та надання маркетологам відповідної інформації для прийняття рішень зумовлюють необхідність використання засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >