< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Російські фахівці виділяють проголошені чотири основні складові національних інтересів РФ в інформаційній сфері:

Перша складова включає завдання: 1) дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина в галузі отримання інформації і користування нею; 2) забезпечення духовного оновлення Росії; 3) збереження та зміцнення етичних цінностей суспільства, традицій російського патріотизму і гуманізму, культурного та наукового потенціалу російської держави.

На думку доктриналістів РФ, для реалізації зазначених завдань потрібно: 1) підвищити ефективність використання інформаційної інфраструктури на користь суспільного розвитку, консолідації російського суспільства, духовного відродження багатонаціонального народу РФ; 2) удосконалити систему формування, збереження та раціонального використання інформаційних ресурсів, складових основи науково-технічного і духовного потенціалу РФ; 3) забезпечити конституційні права і свободи людини та громадянина, вільно здійснювати пошук, отримувати, передавати, проводити і поширювати інформацію будь-яким законним способом, отримувати достовірну інформацію про стан навколишнього середовища; 4) забезпечити конституційні права і свободи людини та громадянина на особисту і сімейну таємницю, таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень, на захист своєї честі та свого доброго імені; 5) зміцнити механізми правового регулювання відносин в області охорони інтелектуальної власності, створити умови для дотримання встановлених федеральним законодавством обмежень на доступ до конфіденційної інформації; 6) гарантувати свободу масової інформації та заборону цензури; 7) не допускати пропаганду і агітацію, які сприяють розпалюванню соціальної, расової, національної або релігійної ненависті та ворожнечі; 8) забезпечити заборону на збір, придбання, добування, зберігання, використання і розповсюдження інформації про приватне життя особи без її згоди та іншої інформації, доступ до якої обмежений федеральним законодавством.

Друга складова визначає завдання: 1) інформаційного забезпечення державної політики РФ, пов'язане із доведенням до російської та міжнародної громадськості достовірної інформації про саму державну політику РФ, її офіційну позицію щодо соціально значущих подій у російському і міжнародному житті; 2) забезпечення доступу громадян до відкритих державних інформаційних ресурсів.

Вирішення цього завдання, на думку російських фахівців, можливе шляхом: 1) зміцнення державних ресурсів масової інформації; 2) розширення їх можливостей щодо своєчасного доведення достовірної інформації до російських та іноземних громадян; 3) інтенсифікації формування відкритих державних інформаційних ресурсів; 4) підвищення ефективність їх господарського використання.

Третя складова передбачає завдання, спрямовані на: 1) розвиток сучасних інформаційних технологій, російської індустрії інформації (засобів інформатизації, телекомунікації і зв'язку); 2) забезпечення потреб внутрішнього ринку продукцією російського виробництва і вихід цієї продукції на світовий інформаційно-технологічний ринок, а також 3) забезпечення накопичення, збереження та ефективне використання російських інформаційних ресурсів. Вважається, що у сучасних умовах на цій основі можна вирішувати проблеми створення наукоємних технологій, технологічного переозброєння промисловості, примноження досягнень російської науки та техніки. Росія має зайняти гідне місце серед світових лідерів мікроелектронного і комп'ютерного виробництва.

Російські фахівці вважають, що для реалізації цього завдання потрібно: 1) розвивати та удосконалювати інфраструктуру єдиного інформаційного простору РФ; 2) заохочувати російську індустрію інформаційних послуг; 3) підвищувати ефективність використання державних інформаційних ресурсів; 4) сприяти виробництву в РФ конкурентоздатних засобів і систем інформатизації, телекомунікації та зв'язку; 5) розширювати участь Росії в міжнародній кооперації виробників цих засобів і систем; 6) забезпечити державну підтримку російських фундаментальних і прикладних досліджень, розробок у сферах інформатизації, телекомунікації та зв'язку.

Четверта складова включає завдання: 1) захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу; 2) забезпечення безпеки інформаційних і телекомунікаційних систем, як вже розгорнених, так й створюваних на території Росії.

Російські фахівці зазначають, що для досягнення позитивних результатів від реалізації цих завдань можливе шляхом: 1) підвищення безпеки інформаційних систем, зокрема мереж зв'язку, перш за все безпеку первинних мереж зв'язку та інформаційних систем федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів РФ, фінансово-кредитної і банківської сфер, сфери господарської діяльності, а також систем і засобів інформатизації озброєння та військової техніки, систем управління військами та зброєю, екологічно небезпечними, економічно важливими виробництвами; 2) інтенсифікації розвитку російського виробництва апаратних і програмних засобів захисту процесів переробки інформації та методів контролю за їх ефективністю ;3) забезпечення захисту відомостей, котрі складають державну таємницю; 4) розширення міжнародне співробітництво РФ в області розвитку і безпечного використання інформаційних ресурсів; 5) протидії загрозі розв'язування протиборства в інформаційній сфері

Інформаційна безпека Російської Федерації визначається російськими фахівцями як стан захищеності її національних інтересів в інформаційній сфері, збалансованих сукупністю інтересів особи, суспільства і держави.

Інтереси держави в інформаційній сфері, на думку росіян, полягають у створенні умов для гармонійного розвитку російської інформаційної інфраструктури, реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина в області отримання інформації і користування нею в цілях забезпечення непорушності конституційного ладу, суверенітету і територіальної цілісності Росії, політичної, економічної та соціальної стабільності, в безумовному забезпеченні законності та правопорядку, розвитку рівноправної і взаємовигідної міжнародної співпраці.

Інтереси суспільства в інформаційній сфері – у забезпеченні інтересів особи в цій сфері, зміцненні демократії, створенні правової соціальної держави, досягненні та підтриманні суспільної злагоди, духовного оновлення Росії.

Інтереси особи в інформаційній сфері – у реалізації конституційних прав людини та громадянина на доступ до інформації, її використанні на користь здійснення не забороненої законом діяльності, фізичного, духовного та інтелектуального розвитку, а також у захисті процесів переробки інформації, котра забезпечує особисту безпеку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >