< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості функціональних обов'язків органів влади і виконавчих суб'єктів РФ щодо організації та реалізації державної політики інформаційного протиборства

Органи влади президентського рівня:

Президент РФ керує в межах своїх конституційних повноважень органами та силами щодо забезпечення ІБ РФ; санкціонує дії із забезпечення ІБ РФ; відповідно до законодавства РФ формує, реорганізує та скасовує підлеглі йому органи та сили щодо забезпечення ІБ РФ; визначає в своїх щорічних посланнях Федеральним Зборам РФ пріоритетні напрями державної політики в області забезпечення ІБ РФ, а також заходи з реалізації Доктрини ІБ РФ.

Рада Безпеки РФ. Головою РБ РФ, відповідно до законодавства, е Президент Росії. Рада безпеки РФ була утворена відповідно до Наказу Президента від 3.06.1992 р. № 547, в якому зазначено: "Для забезпечення реалізації функцій Президента Російської Федерації з управління державою, формування внутрішньої, зовнішньої і військової політики в сфері безпеки, збереження державного суверенітету Росії, підтримання соціально- політичної стабільності в суспільстві, захисту прав і свободи громадян утворюється Рада Безпеки Російської Федерації". Звідси РБ РФ спрямовує свою роботу на: 1) виявлення, оцінку та аналізу загроз, а також моделювання тенденцій в ІБ РФ; 2) оперативно готує проекти рішень Президента РФ щодо запобігання таким загрозам; 3) розробляє пропозиції в області забезпечення ІБ РФ, а також пропозиції щодо уточнення окремих положень Доктрини;4) координує діяльність органів і сил щодо забезпечення ІБ РФ; 5) контролює реалізацію федеральними органами виконавчої влади та органами виконавчої влади суб'єктів РФ рішень Президента РФ у цій сфері.

Структура апарату Ради безпеки: 1) Секретар Ради Безпеки, два заступники, три помічники секретаря; 2) Секретаріат Ради Безпеки складається із семи управлінь державної та громадської безпеки; міжнародної безпеки; інформаційної безпеки; економічної і промислової безпеки; військового будівництва; військової інспекції; з проблем безпеки у Північнокавказькому регіоні; Відділу економіки та прес-служби).

Засідання Ради Безпеки за законом мають проводитися не рідше одного разу намісяць. Рішення РБ приймаються на його засіданні постійними членами Ради простою більшістю голосів від їхньої загальної кількості та стають чинними після затвердження головою РБ (Президентом РФ), після чого оформляються наказами Президента, а рішення, які стосуються організаційно-технічного та інформаційного забезпечення діяльності РБ, розпорядженнями Президента.

Основним документом, котрий визначає статус РБ, є Положення про Раду Безпеки Російської Федерації, затверджене Наказом Президента Росії від 02.08.1999 р. № 949 (у ред. наказів Президента РФ від 15.11. 1999 р., №1528, і від 28.12.2000 р., № 2105), котре базується на правових положеннях Конституції РФ (ст. 83, п. "ж"),Федерального закону РФ "Про безпеку" від 28.12.2010 р., № Е390-Ф3(розд. ІН), а також інших чинних пунктах багатьох Указів Президента РФ, які регламентують її діяльність тощо.

Міжвідомчі комісії Ради Безпеки: 1) з федеральної конституційної безпеки; 2) з інформаційної безпеки; 3) з економічної безпеки; 4) з міжнародної безпеки; 5) з прикордонної політики; 6) з оборонної безпеки; 7) з мобілізаційної підготовки і мобілізації; 8) з проблем оборонно-промислового комплексу; 9) із захисту прав громадян і суспільної безпеки, 10) боротьби зі злочинністю і корупцією; 11) з охорони здоров'я населення; 12) з екологічної безпеки.

Міжвідомчі та державні комісії, котрі створюються Президентом РФ і Урядом РФ, вирішують відповідно до наданих ним повноважень завдання щодо забезпечення ІБ РФ.

Департамент правових питань з безпеки Державно-правового управління Адміністрації Президента РФ. Департамент виконує дорадчу і технічну функцію та доручення президента, готує відповідні проекти документів з проблем безпеки, в тому числі й у сфері інформаційної безпеки держави.

Міжвідомча комісія із захисту державної таємниці РФ (МКЗДТ РФ), створена відповідним Указом Президента РФ D 1108 від 8.11.1995 р., є основним органом президентського рівня, котрий координує дії державних структур з питань захисту інформації. МКЗДТ РФ організовує свою роботу в межах Державної системи захисту інформації від витоку по технічних каналах (ДСЗІВТК – структура урядового рівня).

Органи влади парламентського рівня:

Палати Федеральних Зборів РФ на основі Конституції РФ за представленням Президента РФ і Уряду РФ формують законодавчу базу в області забезпечення ІБ РФ.

Комітет з безпеки Державної Думи РФ очолює Голова Комітету. Засідання проводяться у складі 22 членів Комітету.

Виконавча структура Комітету з безпеки Державної Думи РФ складається з шести підкомітетів із законодавства у сферах: 1) забезпечення національної безпеки, діяльності розвідувальних і спеціальних служб; 2) фінансування правоохоронних органів, спецслужб і соціального захисту військовослужбовців, співробітників і членів їхніх родині; 3) боротьби з транснаціональною злочинністю, тероризмом і міжнародним співробітництвом у цій сфері; 4) забезпечення суспільної безпеки і діяльності правоохоронних органів; 5) забезпечення регіональної, транспортної безпеки, діяльності єдиної системи попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 6) контролю за обігом зброї, наркотичних засобів і психотропних речовин, боротьби з нелегальною міграцією.

Комітет Ради Федерації з питань безпеки і оборони складається з Голови, першого заступника голови, трьох заступників Голови і восьми членів комітету. Зазначений Комітет має такі ж структурні підкомітети, як і Комітет з безпеки Держдуми РФ.

Кожен із підкомітетів Державної думи і Ради Федерації РФ відповідає за загальне керівництво політикою формування відповідної нормативної бази правового забезпечення організації і реалізації політики держави в інформаційно-психологічній сфері. За напрямками своєї компетенції комітети визначають основні принципи і правила взаємовідносин у сфері нормотворення, правозастосування і правової освітньо-виховної роботи серед населення.

Органи влади урядового рівня:

Уряд РФ в межах своїх повноважень і з урахуванням сформульованих в щорічних посланнях Президента РФ Федеральним Зборам РФ пріоритетних напрямів в області забезпечення ІБ РФ координує діяльність федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів РФ, а також при формуванні в установленому порядку проектів федерального бюджету на відповідні роки передбачає виділення коштів, необхідних для реалізації федеральних програм у цій області.

Адміністративний департамент Уряду (АДУ). Директор АДУ керує від імені уряду силові відомства РФ: забезпечує своєчасне проходження документів, контроль виконання розпоряджень, дотримання режиму секретності тощо. Аналог Відділу адміністративних органів при ЦК КПРС.

Комісія Уряду РФ з військово-промислових питань займається військово-промисловими проблемами, здійснює організаційно-управлінські функції в цій галузі. Зокрема, забезпечує: 1) функціонування відповідних режимів захисту та безпеки державної, службової і комерційної таємниць, корпоративної та іншої конфіденційної інформації; 2) здійснює контроль за безумовним дотриманням і виконанням відповідних державних приписів нормативних актів усіма урядовими та недержавними структурами, залученими до процесу вирішення військово-промислових питань;

3) організовує вивчення, оцінку і аналіз ефективності існуючого державного механізму реалізації політики у визначеній галузі, виявлення та усунення недоліків у системі забезпечення відповідних режимів безпеки; 4) шукає шляхи вдосконалення, розглядає пропозиції, дає їм експертну оцінку і подає уряду проекти відповідних нормативних актів, які регламентують здійснення необхідних заходів, на затвердження.

Державної системи захисту інформації від витоку по технічних каналах (ЦСЗІВТК). Положення про ДС31ВТК (як структуру урядового рівня) введене в дію ухвалою Уряду РФ від 15.09.1993 р. Е912-51. У цій ухвалі визначені: 1) структура, 2) завдання і 3) функції, а також 4) особливості організація робіт щодо захисту інформації, зокрема відомостей, котрі складають державну таємницю та інші секрети держави. Основним завданням ДСЗІВТК є: 1) проведення єдиної технічної політики; 2) організація і 3) координація робіт щодо захисту інформації в оборонній, економічній, політичній, науково-технічній та інших сферах діяльності держави.

Федеральна служба з технічного та експортного контролю (ФСТЕКРФ) є федеральним органом виконавчої влади (урядового рівня), котрий здійснює: 1) реалізацію державної політики; 2) організацію міжвідомчої координації і взаємодії; 3) спеціальні та контрольні функції в області державної безпеки; 4) загальну організацію та координацію робіт у державі щодо захисту інформації, котра обробляється технічними засобами.

Основні завдання щодо забезпечення інформаційної безпеки в межах визначеної компетенції ФСТЕК РФ реалізує в ключових системах інформаційної інфраструктури за наступними напрямами: 1) протидія технічним розвідкам і технічний захист інформації в апаратах федеральних органів державної влади та апаратах органів державної влади суб'єктів РФ; у федеральних органах виконавчої влади та органах виконавчої влади суб'єктів РФ, органах місцевого самоврядування та інших організаціях; 2) підтримання визначеного стану безпеки інформації в системах інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури, котрі здійснюють істотний вплив на безпеку держави в інформаційній сфері; 3) захист (некриптографічними методами) інформації, яка містить відомості, котрі складають державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом; 4) технічний захист інформації та протидія добуванню інформації технічними засобами розвідки; S) організація діяльності Державної системи протидії технічним розвідкам і технічного захисту інформації на федеральному, міжрегіональному, регіональному, галузевому і об'єктовому рівнях, а також керівництво вказаною державною системою; 6) захист інформації при розробці, виробництві, експлуатації та утилізації неінформаційних випромінюючих комплексів, систем і пристроїв; 7) запобігання витоку інформації обмеженого доступу по технічних каналах, несанкціонованого доступу до неї, спеціального негативного впливу на інформацію (носії інформації) в цілях її добування, знищення, спотворення і блокування доступу до неї на території РФ; 8) прогнозування розвитку сил, засобів і можливостей технічних розвідок, виявлення загроз безпеці інформації; 9) здійснення координації діяльності федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ і 10) організацій державного регулювання розміщення і використання іноземних технічних засобів спостереження та контролю в ході реалізації міжнародних договорів РФ, інших програм і проектів на території РФ, на континентальному шельфі та у винятковій економічній зоні РФ; 10) здійснення самостійного нормативно-правового регулювання діяльності у сфері: 10.1) забезпечення безпеки інформації в ключових системах інформаційної інфраструктури; 10.2) протидії технічним розвідкам; 10.3) технічного захисту інформації; 11) розміщення і використання іноземних технічних засобів спостереження і контролю в ході реалізації міжнародних договорів РФ, інших програм і проектів на території РФ, на континентальному шельфі та у винятковій економічній зоні РФ; 12) координації діяльності органів державної влади щодо підготовки розгорнених переліків відомостей, котрі підлягають засекречуванню, а також методичного керівництва цією діяльністю; 13) створення центральним апаратом ФСТЕК РФ умов для безперебійної організаційно-технічною діяльністю структури президентського рівня – Міжвідомчої комісії із захисту державної таємниці.

ФСТЕК РФ у своїй діяльності керується Конституцією Росії, федеральними конституційними законами, федеральними законами, нормативними актами, виданими Президентом та урядом РФ, міжнародними договорами РФ, наказами і директивами міністра оборони Росії в частині, що стосується ФСТЕК РФ, чинним Положенням про ФСТЕК РФ, а також іншими нормативними правовими актами РФ, котрі визначають різні аспекти компетенції ФСТЕКРФ.

Нормативні правові акти і методичні документи, видані з питань діяльності ФСТЕК Росії, обов'язкові для виконання апаратами федеральних органів державної влади та органів державної влади суб'єктів РФ, федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування і організаціями. ФСТЕК Росії здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування і організаціями.

Виконавчі суб'єкти:

Федеральні органи виконавчої влади забезпечують виконання законодавства РФ, рішень Президента РФ і Уряду РФ в області забезпечення ІБ РФ; у межах своєї компетенції розробляють нормативні правові акти в цій області та представляють їх в установленому порядку Президентові РФ і в Уряд РФ.

Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації взаємодіють з федеральними органами виконавчої влади з питань виконання законодавства РФ, рішень Президента РФ і Уряду РФ в області забезпечення ІБ РФ, а також з питань реалізації федеральних програм у цій області; спільно з органами місцевого самоврядування здійснюють заходи щодо залучення громадян, організацій та громадських об'єднань до сприяння у вирішенні проблем забезпечення ІБ РФ; вносять до федеральних органів виконавчої влади пропозиції щодо вдосконалення системи забезпечення ІБ РФ.

Органи місцевого самоврядування забезпечують дотримання законодавства РФ в області забезпечення ІБ РФ.

Органи судової влади здійснюють правосуддя у справах про злочини, пов'язані з посяганнями на законні інтереси особи, суспільства і держави в інформаційній сфері, та забезпечують судовий захист громадян і громадських об'єднань, чиї права були порушені у зв'язку з діяльністю щодо забезпечення ІБ РФ.

До складу системи забезпечення ІБРФ можуть входити підсистеми (системи), орієнтовані на вирішення локальних завдань у даній сфері.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >