< Попер   ЗМІСТ   Наст >

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

З моменту набуття незалежності в Україні сформовано нове національне законодавство, що регулює суспільні відносини у в інформаційній сфері, в тому числі й ЗІБ держави. Законодавчі норми у цій сфері істотно впливають на нормативно-правове регулювання відносин між суспільством, його членами і державою, між фізичними та юридичними особами тощо. Тобто на сучасному етапі інформаційні відносини виступають, з одного боку, змістовним наповненням будь-яких відносин у житті країни, суспільства та громадян, з іншого – тими підвалинами, на яких формується законодавство в інших сферах їх існування.

У свою чергу, для створення сучасної та ефективної системи ЗІБ істотного значення набуває наявність відповідної нормативно-правової бази, без якої неможливо охопити усі сфери життєдіяльності суспільства в рамках єдиного правового поля, розробити загальнонаціональну концепцію розвитку держави й ефективно реалізовувати політику національної безпеки в інформаційній сфері.

Законність функціонування є однією з головних вимог до системи ЗІБ. Ця законність повинна базуватися на сукупності законів і підзаконних нормативних актів, які спрямовані на створення необхідних умов для захисту національних інтересів в інформаційній та інших сферах життя країни.

В Україні за час її незалежності сформовано необхідні законодавчі основи системи ЗІБ, зокрема було прийнято великий масив нормативно- правових актів, де визначені основні повноваження державних органів в інформаційній сфері. Акти національного законодавства, які визначають правовий статус державних органів, організацій і громадян, встановлюють у т.ч. повноваження державних органів щодо ЗІБ України.

З огляду на викладене, нормативну базу забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері доцільно розглядати з урахуванням існуючої ієрархії нормативних актів. На найвищому рівні знаходяться норми Конституції України, які закріплюють концептуальні положення національної безпеки України, а також Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України та Закону України "Про основи національної безпеки України". Ці документи враховують основні положення міжнародних договорів і угод, ратифікованих Україною, які стосуються її національної безпеки в усіх сферах, у т.ч. й інформаційній.

На другому рівні знаходяться закони конститутивного напрямку, в яких визначаються важливі положення щодо забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері ("Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", "Про інформацію", "Про державну таємницю", "Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної інформації", "Про Національну програму інформатизації", "Про Концепцію Національної програми інформатизації", "Про радіочастотний ресурс", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах", "Про захист суспільної моралі" тощо).

На третьому рівні – закони України інституційного рівня, де закріплені основні завдання та форми діяльності державних органів у процесі забезпечення національної безпеки в інформаційній та інших сферах життєдіяльності особи, суспільства та держави (зокрема, "Про оборону України", "Про Збройні Сили України", "Про Службу безпеки України", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації", "Про прокуратуру", "Про міліцію", "Про правовий режим воєнного стану", "Про правовий режим надзвичайного стану" тощо).

У структурі нормативно-правової бази забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері особливе місце посідають укази та розпорядження Президента України та постанови й декрети Кабінету Міністрів України. Такі підзаконні нормативні акти видаються з метою конкретизації та підвищення якості вирішення завдань ЗІБ, визначених на законодавчому рівні.

Міністерства й відомства України в межах визначеної законами компетенції та відповідальності згідно з нормами чинного законодавства про національну безпеку України, а також відповідно до рішень Президента та Кабінету Міністрів України розробляють відомчі накази, інструкції, положення, спрямовані на реалізацію програм захисту життєво важливих інтересів людини, суспільства, держави в інформаційній сфері.

Важливу роль у системі законодавства України з питань національної безпеки в інформаційній сфері відіграють акти нормативного і директивного характеру місцевих органів влади – рішення з питань забезпечення національної безпеки (про боротьбу з наслідками стихійних лих, техногенних аварій і катастроф, про підтримання громадського порядку тощо), які є обов'язковими для виконання всіма підприємствами, установами й організаціями, а також посадовими особами і громадянами на підпорядкованій території.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >