< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Блок 2. Визначення поняття корпорація у довід ликових виданнях Большая советская энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: slovari.yandex.ru

Корпорація – у правовій термінології США і низки інших країн це поняття, зазвичай, означає юридичну особу, організацію. Терміном корпорація користуються щоразу, коли хочуть підкреслити, що організація розглядається як єдине ціле і може виступати учасником цивільного обігу.

Яндекс.Словари > Юридический словарь, 2006 [Електроннийресурс].Режим доступу jurisprudence. academic, ru/3233

Корпорація (від латин, corporatio – об'єднання) – сукупність осіб, що об'єдналися для досягнення загальних цілей, здійснення спільної діяльності і утворюють самостійний суб'єкт права – юридична особа.

Таким чином, об'єднання суб'єктів та їх спільна діяльність здійснюються на юридичних підставах.

Водночас просто зібрані в корпорацію люди ще не є командою. Команда – це група людей, що характеризується високим ступенем незалежності і переслідує певні цілі. Група визначає конкретну мету і способи її досягнення. Корпорація (організація, інститут), яка хоче бути успішною, має спиратися на команди професіоналів і формувати командний імідж.

Блок 3. Визначення поняття команда фахівцями у галузі бізнес-моделювання

Команда – це невелика кількість людей із взаємодоповнюючими навичками, людей, які зібрані для спільного вирішення завдань з метою підвищення продуктивності і, відповідно, до підходів, за допомогою яких вони підтримують взаємну відповідальність.

Армстронг М.. Основи менеджменту / М. Армстронг. – Ростов-н/Д.: ФеніксВ, 1998.- 512 с.

Команда – це невелика кількість людей (найчастіше 5-7, рідше – 15-20), які поділяють цілі, цінності і загальні підходи до реалізації спільної діяльності і взаємовизначають належність свою і партнерів до певної групи. Крім того, члени команди мають взаємодоповнюючі навички, беруть відповідальність за кінцеві результати, здатні виконувати будь-які внутрішньогрупові ролі.

Tannenbaum S. Team Building and its Influence on Team Effectiveness: an Examination of Conceptual and Empirical Developments / S. Tannenbaum, R. Beard, E. Salas // Theory and Research in Industrial Organizational Psychology.Elsevier Science Publishers, 1992

Команда – це невелика група людей, що можуть взаємодоповнювати та взаємозамінювати один одного у процесі досягнення поставлених цілей. Організація команди будується на продуманому позиціонуванні учасників, що мають загальне бачення ситуації та стратегічних цілей і володіють відпрацьованими процедурами взаємодії. Команда проходить еволюцію від робочої групи (Working Group), яка створюється для виконання певного виду діяльності, до команди вищої якості (High Performance Team).

Катценбах Дж., Смит Д. Командный подход: создание высокоэффективной организации / Дж. Катценбах, Д. Смит. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 376 с.

Робоча команда – це взаємозалежна група людей, які спільно відповідають перед організацією за конкретні результати.

Sandstorm Е. Work Terms: Applications and Effectiveness / E. Sandstorm, KP. De Meuse, D. Futrell.American Psychologist, 1990. – Ns 45(2).P.120-133.

Отже, команда – це група людей, котрі характеризуються високим ступенем незалежності і йдуть до спільної мети. А ефективна команда – працююча команда, яка отримує результат більший, ніж проста сума зусиль кожного її учасника окремо. Команда створюється на основі трьох ключових ідей:

  • 1. Члени команди об'єднані спільними намірами, завданнями і цілями.
  • 2. Члени команди залежать один від одного (кожному з членів команди необхідна взаємодія з іншими для досягнення власної мети).
  • 3. Члени команди згодні з тим, що для досягнення своєї мети вони повинні ефективно працювати разом.

Так, створення корпорації (організації, інституту тощо) – це лише юридична умова для розбудови успішної команди. Імідж інституту або корпорації формується в результаті ефективної командної роботи. Поняття імідж корпорації, імідж компанії – окремі прояви поняття імідж організації.

Вміння працювати в команді, щодня формуючи свій власний та корпоративний імідж, – якість успішної людини.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >