< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рамкова програма партнерства

Уряду України – ООН на 2012-2016pp. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : un.org.ua/images/stories/Ukraine-UN_Partnership_Framework_FINAL_UA.pdf

Фахівцями Національної академії Національної гвардії України – Л. Пилипейченко, Т. Лісічкіною – було розроблено інституційну еталонну імідж-модель (бачення) інститутів сектору безпеки України. Згідно з цією моделлю громадськість воліла б бачити інститут сектору безпеки наділеним такими рисами:

 • • реальна здатність захистити і забезпечити верховенство закону і права;
 • • принципи діяльності правоохоронців – тільки демократичні;
 • • один із основних принципів діяльності – повага до людини та її прав;
 • • спрямованість на захист прав і свобод кожної людини;
 • • відсутність корупції;
 • • чіткість та ідеальний порядок у діяльності;
 • • відповідальність за результати діяльності;
 • • вміння встановлювати контакт із пересічними громадянами;
 • • вміння спілкуватися із ЗМІ;
 • • вміння здійснювати міжнародне співробітництво, забезпечуючи позитивний імідж України в очах світової співдружності;
 • • вміння запобігти конфліктним ситуаціям та нейтралізувати конфлікт, що вже виник.

Для формування іміджу ІСБ актуальними є ще ряд складових: корпоративна індивідуальність, корпоративна ідентичність, корпоративний імідж, корпоративні цінності.

Корпоративна індивідуальність – цінності, судження і норми поведінки, що розділяються в ІСБ і визначають сутність індивідуальної корпоративної культури. Корпоративна індивідуальність це те, що ІСБ є насправді, аналог особистості, індивідуальності людини.

Корпоративна ідентичність – це те, що ІСБ повідомляє про себе, про свою індивідуальність. Все, що ІСБ говорить, робить і створює, формує його ідентичність. Це – дії з забезпечення безпеки, формальні та неформальні комунікації, політика ІСБ, вчинки його персоналу.

Корпоративний імідж – це сприйняття ІСБ громадянським суспільством. Корпоративний імідж виникає в результаті сприйняття громадськістю комплексу комунікаційних повідомлень, що генеруються організацією. Корпоративний імідж може базуватися на віруваннях, так само, як і на фактах.

Цілі ІСБ – результати, яких прагне досягти організація і на досягнення яких спрямована її діяльність.

Корпоративні цінності – це набір гласних і негласних правил, за допомогою яких співробітники визначають пріоритети, формують систему поведінки і правила, завдяки яким можна досягти успіху. Цінності визначають відмінності та індивідуальність ІСБ, формулюють його ключову перевагу.

Корпоративна цінність формулює відповідь на питання "Які ми?", актуалізує ІСБ як бренд зі своєю ідеологією і репутацією, вибудовує внутрішньокорпоративні відносини, формує довіру в потрібному ключі.

КОРИСНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 3 ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО ІМІДЖУ

 • • Работа в команде // Сайт центра креативных идей и разработок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: x-creative.com/unmain/work.htm.
 • • Михеев В. Современная команда менеджмента проекта // В. Михеев // quality.eup.ru – Вероятно, самый старый в рунете сайт о менеджменте качества/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: quality.eup.ru/DOCUM3/team.htm.
 • • Шестопаль Е. Проблема компетентности персонала или какая обучающая программа нужна сотрудникам? // Е. Шестопаль // Сайт центра "ProfiT" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: profit.co.ua/index.php?id=202.
 • • Проектные команды – пять стратегий единения // Портал ДамОтвет.ру [Електронний ресурс]. – Режим доступу: business.damotvet.ru/team-building/78386.htm.
 • • Нестик Т.А. Доверие в команде: преимущества, риски, методы развития // Т. А. Нестик // Портал iTeam – Технологии корпоративного управления. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: itcam.ru/publicat ions/human/section_87/article_2686.
 • • Евграшина M. 10 способов разрушить доверие в команде // М. Евграшина // The Improved Methods – блог о методах улучшения командной работы. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: heam.ru/publications/human/section 87/article 2686.

Корпоративна культура ІСБ – це комплекс поділюваних співробітниками ІСБ думок, еталонів поведінки, символів, відносин і способів діяльності, які обумовлюють індивідуальність ІСБ. Корпоративна культура – значуща умова успішної діяльності ІСБ, його розвитку. До значущих характеристик корпоративної культури відносяться:

 • 1. Спосіб мислення і спосіб дії, який більшою або меншою мірою поділяють всі співробітники ІСБ. Цей спосіб дії "повинен бути засвоєний і хоча б частково прийнято новачками, щоб нові члени колективу стали "своїми" (Е. Джекс).
 • 2. Комплекс переконань і очікувань, що поділяється співробітниками ІСБ. "Ці переконання і очікування формують норми, які значною мірою визначають поведінку в організації окремих особистостей і груп" (X. Шварц, С. Девіс).
 • 3. Система відносин, дій і артефактів, "яка витримує іспит часом і формує у членів даного культурного суспільства досить унікальну загальну для них психологію" (П. Вейл).
 • 4. "Один із способів здійснення організаційної діяльності за допомогою використання мови, фольклору, традицій та інших засобів передачі основних цінностей, переконань, ідеології, що спрямовують діяльність підприємства в потрібне русло" (Р. Морган).

АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ІСБ ТА ЙОГО ПІДРОЗДІЛІВ

 • 1. Визначити об'єднуючи та відокремлюючи норми, загальні для членів певного колективу, що допомагають легко відрізняти своїх від чужих.
 • 2. Виявити орієнтувальні і спрямувальні норми, що визначають
 • • ставлення до "своїх" і "чужих", співробітників рівних, нижчестоящих і вищестоящих;
 • • цінності, потреби, цілі і способи досягнення;
 • • комплекси знань, умінь, навичок, необхідних для ефективного здійснення професійної діяльності;
 • • типові для певного колективу способи комунікації;
 • • традиції, правила поведінки;
 • • значущі для ІСБ (його підрозділу) символи, герої, легенди, якими пишаються і на які орієнтуються.
 • 3. Провести аудит внутрішньосистемних зв'язків ІСБ (його підрозділу), для чого визначити:
  • • стійкість, ефективність і надійність внутрішньосистемних організаційних зв'язків; дисципліну і культуру їх виконання;
  • • динамізм й адаптивність до нововведень в ІСБ; загальноприйнятий (на всіх рівнях) стиль управління;
  • • наявність самоорганізації працівників.
 • 4. Простежити історію становлення ІСБ (його підрозділу як частини історії), формування колективу і сформовані традиції. Визначити кредо ІСБ і відповідність йому корпоративної культури співробітників.

Таким чином, формування корпоративного іміджу передбачає розробку і позиціювання всіх названих складових, а також подальший аналіз ефективності іміджу. Розглянуті параметри є базисом іміджу, головною вимогою якій вони повинні відповідати, – реальність і правдивість, інакше імідж, що формується, буде короткочасним.

Технології розбудови іміджу ІСБ

Технології розбудови іміджу мають бути стратегічно орієнтованими на тривалий період, що передбачає вжиття комплексного підходу.

ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ІМІДЖУ ІСБ

 • 1. Правдива інформація як основа побудови іміджу.
 • 2. Унікальність місії, цілей, цінностей, корпоративної культури.
 • 3. Висока довіра цільових аудиторій, відповідність їхнім емоційно-психологічним очікуванням.
 • 4. Комунікативна ефективність.

Механізм побудови корпоративного іміджу ІСБ представлений Схемою 1, де враховані всі зазначені в попередньому підрозділі складові.

Якщо ІСБ враховує зазначений механізм, то його корпоративний імідж є ефективним. У Блоці представлений фрагмент сайту МІ-5, де використано механізм побудови корпоративного іміджу спецслужби, описаний вище: бачення та місія МІ-5 одночасно визначають функції, цінності, призначення спецслужби й обумовлюються враженням, справленим МІ-5, розумінням служби та її підрозділів власного призначення, корпоративну культуру.

Схема 1. Механізм побудови корпоративного іміджу ІСБ

Механізм побудови корпоративного іміджу ІСБ

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >