< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ІМІДЖ, БРЕНД ТА ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ

Термін "імідж" генетично пов'язаний з латинським "imago" (який похідний від англійського і французького "image", іспанського "imagen", італійського "immagine"), що має значення "образ, зображення, відображення, імітація". У перекладі з англійської імідж (image) – це цілеспрямовано сформований образ (особи, явища, предмета), що виділяє певні ціннісні характеристики і покликаний справити емоційно- психологічний вплив на кого-небудь з метою популяризації, реклами.

Сучасне поняття іміджу включає в себе не тільки зорові та візуальні характеристики об'єкта. В інформаційному суспільстві, де "гіперреальність" продукується засобами масової комунікації й багато в чому підміняє реальність, де швидкість інформаційних потоків і обсяг інформації настільки зростають, що людина не має можливості ефективно її переробляти, де постійно загострюється конкурентна боротьба на всіх "ринках" , включаючи політичний і "ринок символів", тобто культурної продукції – в цьому суспільстві людина вимушено орієнтується на узагальнені уявлення про реальність, позитивно чи негативно забарвлені. Імідж – частина таких "узагальнених уявлень".

Існують два поняття "імідж держави" та "імідж країни", які не варто змішувати та ототожнювати. Так, до іміджу держави відносяться складові, які, логічно віднести до іміджу країни, зокрема, уявлення народу про минуле, об'єктивні характеристики держави з урахуванням історичних особливостей її розвитку. У зв'язку з тим, що в суспільній свідомості поняття держави та її іміджу асоціюється з географічними, економічними, політичними та іншими характеристиками, які є визначальними для суспільності, що проживає в межах певної території, в науковій літературі поняття "імідж держави" та "імідж країни" нерідко інтерпретуються як синоніми. Такий підхід уявляється недостатньо обгрунтованим, оскільки поняття "країна" і "держава" мають різні ключові ознаки. Так, країна – це насамперед територія, на якій проживає та чи інша політично організована соціальна спільність, тоді як визначальною для держави є верховенство влади над населенням країни і незалежність (суверенітет) у міжнародних справах.

Імідж держави – це, в першу чергу, імідж глави держави, органів державної влади та силових структур, правлячої політичної еліти та державної бюрократії. У той час як імідж країни включає в себе характеристики народу, його культури, менталітету, традицій, а також історичні, політичні, географічні та інші параметри.

У контексті бінарної опозиції двох філософських парадигм – цілераціональної і комунікативної дії – імідж держави, будучи компонентом її "м'якої сили", постає як інструмент геополітичної конкуренції, а імідж країни – як сукупність культурно-ціннісного потенціалу країни та її народу. Будучи реалізованим, останній створює новий комунікативний простір, головною цінністю якого є спрямованість на взаємодію.

Імідж країни становить собою актуальний образ, що формується протягом досить тривалого періоду на основі умовно-статичних характеристик – географічного становища, кліматичних особливостей, етнічного та релігійного складу населення та ін. Імідж держави, навпаки, формується в порівняно короткий часовий період і володіє великими можливостями трансформації, грунтуючись переважно на умовно- динамічних характеристиках, таких як політико-правова система, рівень розвитку економіки, ступінь розвитку демократичних інститутів і т.ін. До іміджоформуючих чинників країни відносяться географічне становище, культурно-історичні, етноконфесійні особливості, менталітет її жителів. На імідж країни також впливає етнічний стереотип, який у більшості випадків слугує її' вихідною основою.

У той же час, як вважає А. Федякін, "залежно від політики держави та специфіки її сприйняття суспільством, можливий як частковий, так і повний збіг змісту образів держави та країни".

Дослідники виділяють такі типи іміджу. Об'єктивний – імідж, що формується у свідомості певної аудиторії. Суб'єктивний – імідж, що формується у свідомості самого його носія (індивідуального або корпоративного, групового). Модельований – бажаний імідж, який намагаються сконструювати фахівці.

На основі аналізу наявних визначень структури іміджу держави та способів його формування під іміджем держави слід розуміти сукупність реальних і штучно створених характеристик системи державних інститутів, політичної, правової, економічної систем, інформація про які спрямовується в інформаційно-комунікаційний простір з метою впливу на громадську свідомість всередині держави та за її межами. Це визначення відрізняється від багатьох існуючих визначень тим, що виключає такі фактори, як історичне минуле, географічне положення країни, менталітет народу та ін., які є статичними, а тому пов'язані з іміджем країни. Таким чином, у цьому визначенні не змішуються характеристики іміджу держави та іміджу країни.

Імідж держави – це національна цінність міжнародного значення, що існує в певному просторі та часі. Імідж держави становить "комплекс об'єктивно взаємопов'язаних між собою характеристик державної системи (економічних, географічних, національних, культурних, демографічних тощо), що сформувалися в процесі еволюційного розвитку державності як складної багатофакторної підсистеми світового устрою, ефективність взаємодії ланок якої визначає тенденції соціально-економічних, суспільно- політичних, національно-конфесійних та інших процесів у країні. Це – база, що визначає, якої репутації набуває країна у свідомості світової громадськості в результаті тих чи інших дій її суб'єктів, які взаємодіють із зовнішнім світом".

Імідж – це стратегічно важлива характеристика. Саме від неї залежить діяльність держави, її успішне співробітництво на міжнародному ринку. Адже в сучасному світі країна не може існувати абсолютно ізольовано чи не взаємодіючи з іншими державами на різних рівнях, починаючи від економічної співпраці й закінчуючи обміном досвіду в сфері освіти.

Стратегічним пріоритетом України сьогодні повинна стати розробка ефективної іміджевої стратегії. Імідж України повинен не тільки бути орієнтиром для майбутнього розвитку, сигналом для кожного громадянина держави щодо перспектив цього розвитку, але й презентувати Україну в міжнародному інформаційному просторі. Тому імідж Української держави має бути наповнений позитивним змістом, демонструвати готовність для діалогу з іншими країнами. Держава зацікавлена у створенні позитивного іміджу з кількох причин. По-перше, створити про себе сприятливе враження в очах власного населення і навколишнього світу. По-друге, імідж сприяє зміцненню позицій держави на міжнародній арені, відстоюванню національних інтересів.

Дослідження іміджу держави як чинника інформаційно- комунікаційного забезпечення політичної модернізації в сучасних умовах є однією з найважливіших наукових та практичних проблем. До того ж, інформаційно-комунікаційне забезпечення політичної модернізації поступово стає важливим напрямком державної інформаційної політики України.

Основними питаннями інформаційно-комунікаційного забезпечення політичної модернізації України, які вимагають вирішення, є недостатній рівень інформування суспільства про проведені реформи і негативний, як внутрішній, так і зовнішній імідж Української держави. Успіх політичної модернізації українського суспільства безпосередньо залежить від правильно організованого інформаційно-комунікаційного забезпечення, одним з найважливіших факторів якого є створення позитивного іміджу держави.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >