< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Аналіз підготовки фахівців з інформаційної безпеки в Україні

Створення та становлення молодої європейської держави – незалежної України припали на переломний етап розвитку сучасної цивілізації – перехід до інформаційного суспільства, як нової суспільно-економічної формації. Тільки за умов своєчасної адаптації до цих фундаментальних змін можливе формування єдиного, достатньо захищеного інформаційно-комунікаційного простору країни, як частини світового інформаційного простору, забезпечення рівноправної участі України в процесах інформаційної та економічної інтеграції, адекватного реагування на сучасні виклики її суверенітету та територіальної цілісності.

Саме тому кадрове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні в Доктрині інформаційної безпеки України визначене, як одна з основних складових інформаційної безпеки держави. Зокрема, одним з напрямів державної політики у сфері інформаційної безпеки України (у воєнній сфері) визначено: "...підготовку спеціалістів з питань інформаційної безпеки у воєнній сфері..."

В Україні на основі значних власних потенційних можливостей, з урахуванням світового досвіду за останні роки створена відповідна система підготовки фахівців ІБ, їх підготовка приведена до державних і, певною мірою, до міжнародних стандартів.

Підготовка фахівців ІБ була розпочата відповідно спільного наказу Державної Служби України з питань технічного захисту інформації та Міністерства освіти України від 28.12.1995р. № 66/358 "Про співробітництво між Міністерством освіти України і Державної Служби України з питань технічного захисту інформації".

До "Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо- кваліфікаційними рівнями", який був затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507, вперше було внесено напрям 1601 "Інформаційна безпека" у складі 5 спеціальностей.

З прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" і цього часу система підготовки фахівців з інформаційної безпеки в Україні включала:

групу стандартів системи стандартів вищої освіти (ССВОЇ галузі знань 1701 "Інформаційна безпека" (напрями: безпека інформаційних і комунікаційних систем; системи технічного захисту інформації; управління інформаційною безпекою);

групи стандартів ССВО інших галузей, суміжних з 1701:

 • 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка (комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, програмна інженерія)";
 • 0502 "Автоматика і управління (системна інженерія)";
 • 0509 "Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок (радіотехніка, телекомунікації)";
 • 0403 "Системні науки та кібернетика (прикладна математика, інформатика)";

групи стандартів ССВО деяких галузей знань та напрямів соціальних наук, бізнесу і права:

 • 0302 "Міжнародні відносини" (міжнародні відносини, міжнародна інформація);
 • 0303 "Журналістика та інформація (журналістика, реклама, зв'язки з громадськістю)";
 • 0304 "Право" (право);
 • 0301 "Соціально-політичні науки" (соціологія, практична психологія, політологія) та деякі інші;

ВНЗ різної відомчої приналежності, шо здійснюють підготовку Фахівців із зазначених напрямів (спеціальностей!:

систему відповідних державних та комерційних курсів підвищення кваліфікації:

профільні наукові організації й установи.

Таким чином, на рівні стандартизації змісту освіти вже у 2006 році була забезпечена гармонізація підготовки технічних фахівців ІБ в Україні з міжнародними рекомендаціями Computing Curricula ("Рекомендации по преподаванию информатики в университетах"), прийнятими Європейською та американською науковою та освітянською спільнотами щодо якісної підготовки ІТ-фахівців, яка передбачає підготовку бакалаврів і магістрів в галузі інформаційних технологій (IT) за такими напрямами (документи Computing Curricula 2001-2005):

 • • Computer Science (Комп'ютерні науки),
 • • Computer Engineering (Комп'ютерна інженерія),
 • • Software Engineering (Програмна інженерія),
 • • Information Technology (Інформаційні технологі'0,
 • • Information Systems (Інформаційні системи).
 • (На даний час є чинним Computer Science Curricula 2013навчальний план з підготовки бакалаврів (undergraduate) з інформатики. Розроблений об'єднаним комітетом АСМ/ІЕЕЕ у складі експертів з провідних американських університетів, ABB Corporation и Microsoft).

Розроблені та затверджені протягом 2009 – 2011 pp. галузеві стандарти вищої освіти із зазначених напрямів підготовки ІТ-фахівців за освітньо- кваліфікаційним рівнем "бакалавр" відповідають міжнародним рекомендаціям, програмам академічної мобільності студентів з ІТ-напрямів та навчальним програмам провідних університетів світу.

Провідними ВНЗ з підготовки фахівців ІБ в Україні є:

Національний авіаційний університет (м. Київ);

Національний технічний університет України (НТУУ "КГП"); Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка;

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (м. Київ);

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ);

Запорізький національний технічний університет та ін.

Серед ВВНЗ Міністерства оборони України та відповідних відомств:

Національна академія Служби безпеки України (м. Київ);

Національний університет внутрішніх справ (м. Харків);

Житомирський військовий інститут ім. С.П.Корольова;

Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації (м. Київ);

Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації НТУУ "КПІ";

Військовий інститут Київського національного університету.

Національні університети Києва, Львова, Харкова, Донецька, Одеси мають договори про співпрацю та проходження виробничих і переддипломних практик у провідних в Україні IT-компаніях: "ЕРАМ Systems", ЗАТ "Софтлайн", "Global Logic Ukraine", "ІНКОМ", "NetCrecker", "Cisco Systems", "Sun Microsystems", BMS-консалтинг та ін.

Як і у вище розглянутих країнах, обсяги підготовки фахівців ІБ в Україні в порівнянні з загальними обсягами підготовки фахівців вкрай недостатні. В таблиці 1 наведені дані про обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у напрямі 1601 "Інформаційна безпека" (за Переліком 1997 року), для державних потреб у 2007 році (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2007 р. N 892).

Таблиця 1.

Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, для державних потреб у 2007 році (витяг)

Замовник, освітньо- кваліфікаційний рівень (ОКР)

Випуск усього

Випуск денна форма

Набір усього

Набір денна форма

Спеціаліст (на основі ОКР бакалавра, усього)

89295

68947

91355

71730

інформаційна безпека

325

296

396

"ззї

Магістр (на основі ОКР бакалавра, усього)

29337

25546

32924

27292

інформаційна безпека

78

78

127

125

У 2011 році за даними (на той час) голови Держінформнауки Володимира Семиноженка дефіцит фахівців у галузі інформаційних технологій в Україні становив 30 %, при тому, незважаючи на такий дефіцит, знайти роботу в IT-компаніях могли лише 25 % випускників – інші не відповідали потребам за рівнем своєї кваліфікації. Таким чином на 2015 рік дефіцит фахівців у сфері IT можливо було спрогнозувати на рівні майже 80 %. Отже, підготовка IT-спеціалістів, кваліфікація та рівень компетенцій яких відповідають сучасним потребам IT-ринку та світовим вимогам, є насущною проблемою.

Як вже було відмічено, особливістю підготовки фахівців ІБ є динамічний розвиток їх майбутнього об'єкту діяльності і, відповідно, змісту навчання. Ця проблема має вирішуватись своєчасним оновленням змісту навчання та інтеграцією базової освіти і більш гнучкої курсової підготовки. В цьому зв'язку негативними факторами є:

а) надмірно часта зміна державних Переліків галузей знань, напрямів та спеціальностей підготовки фахівців з вищою освітою (внесення структурних змін до Переліків) замість своєчасного оновлення змісту стандартів освіти за відповідними спеціальностями, в умовах:

традиційної затримки розробки і затвердження стандартів освіти за кожним новим Переліком та відповідного перенесення зусиль науково- педагогічних працівників ВНЗ від безпосередньо навчального процесу до перманентної переробки плануючих документів (освітньо-професійних програм, навчальних планів і програм тощо);

надмірного узагальнення (поєднання) напрямів і спеціальностей підготовки фахівців без врахування диференціації об'єктів їх майбутньої діяльності та поглядів фахівців ВНЗ. Так постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 з 01.09.2015 вводиться новий "Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", в якому кількість галузей знань зменшується до 27, поняття напрямів підготовки як і галузь знань 1701 "Інформаційна безпека" вилучено, в новій галузі знань 12 "Інформаційні технології" передбачено 5 спеціальностей:

 • 121 Інженерія програмного забезпечення;
 • 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології;
 • 123 Комп'ютерна інженерія;
 • 124 Системний аналіз;
 • 125 Кібербезпека.

Можливо вважати, що нова галузь знань поєднує за змістом освіти 4 галузі знань попереднього Переліку (1701, 0501, 0502, 0403), але є питання зі збереженням змістовного зв'язку з галузями знань 0509 та 0304, а також у якій мірі стандарт спеціальності 125 Кібербезпека зможе врахувати зміст освіти багатьох спеціальностей за бувшими трьома напрямами галузі знань 1701 (безпека інформаційних і комунікаційних систем; системи технічного захисту інформації; управління інформаційною безпекою).

Таким чином розпочинається новий етап переробки усіх стандартів ССВО та навчально-методичного забезпечення навчального процесу, ліцензування та акредитації спеціальностей підготовки фахівців ІБ, що може ускладнити набір і навчання студентів (курсантів) у найближчі кілька років (не зважаючи на те, що набір 2915 року проводиться ще за Переліком 2006 року).

 • б) недостатні обсяги перепідготовки і своєчасного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес;
 • в) недостатній рівень модернізації навчально-лабораторної бази ВНЗ за

відповідними напрямами і спеціальностями;

 • г) недостатні обсяги залучення до курсової підготовки (перепідготовки і підвищення кваліфікації) з питань ІБ державних службовців і фахівців органів державного (корпоративного) управління, особливо середнього і старшого віку;
 • д) недостатній рівень взаємодії між міністерствами і відомствами з питань підготовки фахівців ІБ, обміну програмами підготовки. Практика навчання державних службовців на курсах в Національному Університеті оборони України на протязі тривалого часу була призупинена;

є) надмірна комерціалізація курсів з інформаційної безпеки. Значна частина комерційного сегменту курсів є фактично представництвами іноземних компаній-виробників програмного продукту, що не зменшує інформаційну залежність України та не сприяє підвищенню ступеня контрольованості запозичених інформаційних технологій, впроваджених у різні сфери державного і корпоративного управління, забезпечення життєдіяльності країни.

В цілому, в Україні завершено перший етап – створення та становлення системи підготовки фахівців ІБ. Але в контексті світового досвіду, сучасних і перспективних загроз в інформаційній сфері ця система потребує подальшого суттєвого розвитку в структурному і змістовному плані, а також покращення кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >