< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

"Соціальна відповідальність" – навчальна дисципліна, що вивчає відповідальність держави, бізнесу, громади та людини за вплив їх дій та рішень, які вони приймають, на суспільство і навколишнє середовище.

Основною метою вивчення дисципліни "Соціальна відповідальність" є формування у слухачів фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності з позиції сучасних стандартів соціальної політики, соціальної звітності, етики бізнесу й прав людини в умовах інтеграції концепції стійкого розвитку і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних положень і практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства; визначення можливостей використання зарубіжного досвіду та аналіз можливостей використання елементів зарубіжних моделей соціальної відповідальності в національній економіці; формування розуміння значення соціальної відповідальності держави, бізнесу, суспільства та людини.

Об'єктом навчальної дисципліни є соціальна відповідальність як система.

Предметом навчальної дисципліни є теоретико- методологічні, методичні та організаційно-економічні аспекти формування і розвитку соціальної відповідальності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухачі повинні:

знати:

 • • сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні соціальної відповідальності;
 • • особливості соціальної відповідальності різних суб'єктів суспільного розвитку;
 • • місце соціальної відповідальності в діяльності підприємства;
 • • нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності;
 • • моделі корпоративної соціальної відповідальності і становлення різних типів корпоративної культури;
 • • критерії, показники та методику оцінювання соціальної відповідальності;
 • • особливості прояву соціальної відповідальності бізнесу в українських реаліях;
 • • сутність соціальних інвестицій як форми вияву корпоративної відповідальності роботодавців;
 • • сутність, складові та пріоритети розвитку соціально відповідальної політики стосовно співпрацівників підприємства;
 • • екологічні аспекти соціальної відповідальності та їх нормативно-правове регулювання;
 • • сутність, структуру, вимоги та особливості міжнародних стандартів соціальної звітності.

вміти:

 • • формувати механізм управління соціальною відповідальністю;
 • • формувати ефективну взаємодію роботодавців зі співробітниками на засадах соціальної відповідальності;
 • • формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на засадах корпоративної соціальної відповідальності;
 • • визначати напрями активізації індивідуальної та колективної екологічної відповідальності;
 • • посилювати соціальну відповідальність суб'єктів суспільного розвитку через соціальне партнерство;
 • • здійснювати моніторинг соціальної відповідальності;
 • • оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності;
 • • розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник підвищення конкурентоспроможності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >