< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мета, завдання, цілі Національної стратегії розвитку соціальної відповідальності бізнесу

Метою Стратегії є визначення напрямів сприяння розвитку СВБ в Україні, організаційних механізмів та умов для інтеграції СВБ у діяльність підприємств для забезпечення сталого розвитку України, зростання суспільного добробуту та вирішення питань, визначених у національних програмних документах.

Основними завданнями Стратегії є:

 • • сприяння розвитку СВБ як чинника модернізації економіки, підвищення її конкурентоспроможності з метою визнання українського бізнесу на світовій арені як соціально відповідального, полегшення його інтеграції на зовнішні ринки;
 • • запровадження єдиних підходів до розуміння соціальної відповідальності бізнесу в Україні всіма групами заінтересованих осіб;
 • • сприяння розвитку системи нефінансового звітування з метою більшої поінформованості суспільства щодо реалізації суб'єктами господарювання заходів із СВБ;
 • • удосконалення існуючих і розвиток нових форм державно-приватного партнерства для економічного, соціального й екологічного розвитку громад і територій;
 • • створення передумов для забезпечення прав людини, етичного виховання та освіти членів суспільства; розвиток програм ресурсозбереження та енергоефективності;
 • • розвиток процесів ділового вдосконалення підприємств, установ і організацій.

Основні цілі Стратегії формуються в економічній, соціальній і екологічній площині.

Економічними цілями є:

 • • розвиток внутрішнього ринку і підвищення ефективності його функціонування;
 • • формування привабливої національної інноваційної інфраструктури шляхом спрямування інвестицій у новітні технології;
 • • надання сучасного інструментарію для державного регулювання: чіткі сигнали від держави щодо важливості СВБ, стимулювання без посилення адміністративного тиску, сприяння та заохочення до СВБ всіх учасників ринку (відсутність вибірковості);
 • • підвищення конкурентоспроможності національної економіки шляхом застосування принципів прозорості і підзвітності діяльності компаній в Україні, збільшення інвестицій у підвищення кваліфікації працівників, їх безперервне навчання та працевлаштування;
 • • поширення в Україні систем управління якістю (ISO 9000);
 • • підвищення бізнес-культури в країні: рівень поінформованості та ступінь розуміння СВБ серед власників, керівників підприємств, бізнес- партнерів, працівників, постачальників, представників засобів масової інформації, державних і недержавних організацій та інших груп.

Соціальними цілями є:

 • • позитивне сприйняття населенням бізнесу як явища;
 • • сприяння забезпеченню прав людини, подоланню бідності, залучення більшої кількості представників з уразливих груп населення та безперервне навчання працівників;
 • • сприяння розвитку інновацій у соціальній сфері через створення відповідних умов праці;
 • • розвиток культури споживання та підвищення рівня обізнаності споживачів щодо екологічних, економічних та соціальних аспектів товарів/послуг, репутації виробника або надавача послуг:
 • • залучення підприємств до реалізації соціальних проектів, благодійності спонсорства.

Екологічними цілями є:

більш раціональне використання природних ресурсів та зниження рівня викидів, що досягається за рахунок інвестуванням компаніями в еко-інновації та створення системи екологічного менеджменту, що передбачає цілеспрямовані екологічні акції, закупівлю енергоефективного обладнання, перехід на альтернативні джерела енергії тощо.

До заінтересованих сторін або цільових груп Стратегії належать:

 • • органи державної влади і місцевого самоврядування;
 • • суб'єкти господарювання;
 • • громадські об'єднання;
 • • вищі навчальні заклади;
 • • науково-дослідні інституції.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >