< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи оцінки інвестиційного проекту

В залежності від основних принципів оцінювання ефективності інвестиційних проектів використовується ряд методів, які умовно можна поділити на такі, у розрахунках який використовується дисконтування, та такі, у розрахунках який дисконтування не використовується.

До методів, в яких використовується дисконтування відносять:

 • • Метод розрахунку чистого приведеного доходу (NPV);
 • • Метод визначення індексу рентабельності інвестицій (РІ);
 • • Метод визначення внутрішньої норми доходності інвестицій (IRR).

До методів, які не передбачають використання концепції дисконтування відносять:

 • • Метод визначення строку окупності інвестицій(РР);
 • • Метод визначення ефективності інвестиції (ARR).

Далі більш детально зупинимося на їх розгляді.

1. Метод розрахунку чистого приведеного доходу (NPV). Це метод аналізу інвестицій, який базується на визначені величини, одержаної шляхом дисконтування різниці між усіма річними відтоками та притоками реальних грошей, які накопичуються протягом всього життя проекту.

Чиста дійсна (теперішня) вартість проекту визначається як різниця між сумою дійсних вартостей всіх грошових потоків доходів і сумою дійсних вартостей всіх грошових потоків витрат, тобто як чистий грошовий потік від проекту, наведений до дійсної вартості. Коефіцієнт дисконтування при цьому приймається рівним середньої вартості капіталу. Проект схвалюється, якщо чиста дійсна вартість проекту більше нуля.

Даний метод не дозволяє судити про поріг рентабельності й запас фінансової міцності проекту. Використання даного методу ускладнюється труднощами прогнозування ставки дисконтування (середньої вартості капіталу) і/або ставки банківського відсотка.

При розгляді єдиного проекту або виборі між незалежними проектами застосовується як метод, рівноцінний методу внутрішньої ставки рентабельності

При виборі між взаємовихлючними проектами застосовується як метод, що відповідає основному завданню фінансового менеджменту – збільшення доходів власників підприємства.

Розрахунок чистого приведеного доходу (NPV) визначається за такою формулою:

(8.1)

де, – річні грошові надходження протягом n-років;

– стартові інвестиції;

і – ставка дисконту;

– загальна сума дисконтованих надходжень за проектом.

В випадку, коли NPV > 0 проект варто приймати до реалізації; якщо NPV<0, проект варто відхилити, бо він збитковий; NPV = 0 – проект не прибутковий і не збитковий.

До переваг методу NPV можна віднести те, що він:

 • 1) враховує зміну вартості грошей у часі та ризик конкретного інвестування;
 • 2) враховує ввесь строк функціонування проекту.

До недоліків та обмежень в використанні методу можна віднести:

 • 1) метод дозволяє оцінити ефект прийняття проекту в абсолютному вимірі (як ріст ринкової оцінки), але не показує, наскільки реальна дохідність проекту перевищує вартість капіталу. Рішення по інвестуванню в проекти неможливо порівняти з варіантами портфельних інвестицій з відомою доходністю;
 • 2) в класичному своєму вигляді метод не дозволяє порівнювати взаємовиключаючі ефективні проекти з відмінними інвестиційними витратами та з різними строками функціонування.

Задача 1. За інвестиційним проектом вартістю 30 млн. грн. передбачають грошові надходження р1 = 10 млн. грн., р2 = 16 млн. грн., р3 = 15 млн. грн. Визначити чистий приведений доход за проектом, якщо ставка дисконту ставить 15%.

Розрахунок оформимо у вигляді таблиці.

Таблиця 8.2

Розрахунок чистої теперішньої вартості проекту

Рік, t

Грошовий

потік

Дисконтний множник (15%) 1/(1+0,15)

Дисконтований грошовий потік

0-й

-30

1,0

-30

1-й

10,0

0,8696

8,696

2-й

16,0

0,7561

12,0976

3-й

15,0

0,6575

9,8625

Відповідь: NPV – -0,7 – проект варто відхилити, бо він збитковий

 • 2. Метод визначення індексу рентабельності інвестицій (РТ), він є продовженням попереднього. Однак, на відміну від показника NPV, показник РІ
 • – це відносна величина, яка визначається за такою формулою:

(8.2)

Якщо РІ = 1, то це означає, що доходність інвестицій точно відповідає нормативу рентабельності. Якщо РІ > 7, то проект прибутковий, і, навпаки РІ <1

– проект збитковий.

РІ =1, необхідна особливі обґрунтування.

Індекс прибутковості є відносним показником і дозволяє на відміну від методу NPV кількісно співставити витрати та ефект від них.

3. Метод визначення внутрішньої норми доходності (IRR) – ставки дисконту, використання якої б забезпечило рівність поточної вартості очікуваних грошових відтоків та поточної вартості очікуваних грошових притоків. Показник внутрішньої норми доходності – IRR характеризує максимально допустимий відносний рівень витрат, які мають місце при реалізації інвестиційного проекту.

Практичне застосування цього методу зводиться до того, що в процесі аналізу вибирається два значення ставки дисконтутаким чином, щоб в інтервалі функція NPV=f(i) змінювала своє значення з "+" на "-" або навпаки. Таким чином, використовують таку формулу.

(8.3)

Даний метод припускає складні обчислення й не завжди виділяє самий прибутковий проект. Метод припускає малореалістичну ситуацію реінвестування всіх проміжних грошових надходжень від проекту по ставці внутрішньої прибутковості. Однак метод ураховує зміни вартості грошей у часі.

Задача 2. Знайти значення внутрішньої норми доходності інвестиційного проекту вартістю 20 млн. грн., який передбачає такі грошові надходження р1=6 млн. грн., р2=8 млн. грн., р3=14 млн. грн., якщо середньо галузева норма доходності за подібними проектами знаходиться в межах 15 – 20%. Розрахунок оформимо у вигляді таблиці.

Таблиця 8.3

Визначення внутрішньої норми доходності інвестиційного проекту

Рік, t

Потік

і1=15%,

1/(1+0,15)t

NPV15

i2=20%,

1/(1+0,2)t

NPV20

0-й

-20

1.0

-20

1,0

-20

1-й

6,0

0,8696

5,2176

0,8333

4,9998

2-й

8,0

0,7561

6,0488

0,6944

5,5552

3-й

14,0

0,6575

9,2050

0,5787

8,1018

0,4714

-1,3432

Відповідь: NPV = 0,4714 при ставці 15% і: NPV=-1,3432 при ставці 20%. Отже, вигідніше приймати інвестиційний проект за ставкою 15%.

1. Метод визначення строку окупності інвестицій (PP).

Період окупності (payback period) – це мінімальний часовий інтервал (вимірюваний в місяцях, чи роках) від початку здійснення проекту, за який інвестиційні витрати окупляться чистими грошовими надходженнями від проекту.

Метод періоду окупності є недостатнім з огляду на те, що він охоплює завдання суб'єктивного встановлення терміну окупності, не надає інформації стосовно того, чи створює цей проект багатство, а також може ігнорувати значні виплати поза межею (у часі) точки окупності. Хоча на практиці значення показника періоду окупності дає змогу фінансовому менеджеру оцінити, протягом якого часу кошти знаходяться в зоні ризику.

Дисконтований період окупності відрізняється від періоду окупності тільки тим, що він розраховується після дисконтування грошових потоків і, отже, завжди є довшим ніж період окупності, який ігнорує дисконтування. Як і період окупності, дисконтований період окупності потерпає від неможливості точно визначити значення періоду окупності. Дисконтований період окупності не показує, чи дійсно інвестиція приносить гроші, задовольняючи потреби споживача на конкурентних ринках.

Формула розрахунку показника періоду окупності інвестицій (PP) має вигляд:

(8.4)

Якщо не враховувати фактор часу, то показник строку окупності інвестицій можна визначити за такою формулою:

(8.5)

де, – спрощений показник строку окупності;

ІС – розмір інвестицій;

Pd – щорічний середній чистий прибуток.

Таким чином, строк окупності інвестицій – це тривалість часу, протягом якого не дисконтовані прогнозні надходження грошових коштів перевищують не дисконтовану суму інвестицій, тобто це число років, необхідних для відшкодування інвестицій.

Задача 3. За даними попереднього прикладу визначити строк окупності інвестицій.

Спочатку визначимо середній щорічний доход за проектом:

Рс = (6 + 8 + 14): 3 – 9,3 млн. грн.

А строк окупності інвестицій буде становити:

ny = 20 : 9,3 – 2,15 року (2 роки та 54 дні).

Відповідь: строк окупності інвестицій становить 2 роки та 54 дні і інвестиційний проект може бути прийнятий до реалізації.

2. Метод розрахунку коефіцієнту ефективності інвестицій (ARR).

Для цього коефіцієнта характерні дві риси:

по-перше, дохід характеризується показником чистого прибутку; по-друге, не припускається дисконтування доходу.

(8.6)

де RN – середньорічний прибуток (прибуток з урахуванням відрахувань до бюджету); RY – залишкова чи ліквідаційна вартість.

Основними причинами для невизначеності є – інфляція, зміни в технології, хибна одиниця проектної потужності, порушення строків будівництва тощо. Проблема невизначеності посилюється також порушенням часових строків на виконання кожної фази проекту. Тому, вкладаючи кошти в інвестиційний проект, інвестор має визначити вплив інфляції на оцінку інвестицій, оцінити результати аналізу чутливості проекту, аналізу беззбитковості та аналізу, еквівалента певності та прийняття рішення щодо вкладання коштів.

1) Вплив інфляції на оцінювання інвестицій.

Інфляція – це загальне підвищення цін. Коли росте інфляція, реальна вартість сподіваних грошових потоків падає. Якщо не враховувати ризик інфляції, то NVP та IRR можуть бути штучно завищені. У процесі аналізу інвестиційного проекту варто враховувати інфляцію, коригуючи грошові потоки за проектом або ставку дисконту.

Для визначення оцінки ефективності проекту з урахуванням інфляції необхідно: скорегувати грошові потоки на середньорічний індекс інфляції, а потім на ставку дисконту; або визначити ставку дисконту, яка б враховувала індекс інфляції і скоригувати грошові потоки за новою ставкою.

Дисконтна ставка (Ri) з урахуванням інфляції визначається за формулою:

(8.7)

де, Ri – ставка дисконту, яка враховує інфляцію;

R – ставка дисконту без урахування інфляції;

і – середньорічний індекс інфляції.

Приклад: нехай необхідна ставка доходності становить 17%;

середньорічний індекс інфляції 15 %. Визначити .

2) Аналіз чутливості проекту.

За допомогою цього аналізу можна показати, як змінюється чистий прибуток або прибутковість інвестицій при різних значеннях заданих перемінних (ціна продаж, витрати, обсяг продаж вартість ОФ та інше).

Аналіз чутливості повинен прийматися на етапі планування проекту і використовуватися для вибору параметрів ризику, які є критичними для економічної життєздатності проекту. У проектному аналізі прийнято перевіряти чутливість внутрішньої ставки доходу проекту (IRR) та (NVP) до зміни найважливіших вхідних показників. Будується графік чутливості для усіх невизначених факторів ("Spider Graph"). Даний графік дозволяє зробити висновок про критичні фактори інвестиційного проекту з тим, щоб у процесі реалізації проекту звернути увагу на ці фактори з метою скорочення ризику невиконання інвестиційного проекту.

3) Аналіз беззбитковості.

Мета цього аналізу – визначити точки рівноваги, в яких надходження від продаж дорівнюють витратам на продану продукцію. Коли об'єм продаж нижче цієї точки, то фірма несе збитки, а в точці, де надходження рівні витратам, фірма веде справи беззбитково. Точку беззбитковості можна визначити в показниках виробленої продукції або рівня використання виробничої потужності, при якій надходження від продаж та витрат виробництва рівні. Математично беззбиткове виробництво визначається так:

– кількість одиниці продукції V, яке необхідно виробити та продати, щоб повністю покрити річні постійні витратипри даній продажній ціні одиниці продукції та перемінних витратах , або:

(8.8)

або

(8.9)

де, – ціна одиниці продукції;

– перемінні (змінні) витрати;

V – кількість одиниць випущеної продукції;

– річні постійні витрати.

4) Аналіз еквівалентної певності.

Ідея методу полягає в тому, щоб розподілити грошовий потік на безпечну та ризиковану частини. Грошові потоки переводяться у безпечні (певні), потім дисконтуються за безпечною ставкою. В Україні це може бути облікова ставка НБУ.

Головним акцентом інвестиційної політики є впровадження у районах та містах області інвестиційних проектів з урахуванням генеральних схем розвитку територій та сприяння впровадженню інвестиційних проектів, спрямованих на економію енергоресурсів (див. табл. 8.4).

Таблиця 8.4

Перелік найбільших інвестиційних об'єктів, які реалізовані в Київській області за 2010-2012 роки [64]

Інвестор

Обсяг

інвестицій

Очікувані результати

Місце реалізації проекту

1

2

3

4

5

1

ТОВ "Нібулон" (Україна)

50 млн. дол США

Будівництво 2-х зернових елеваторів потужністю 150 тис. тон, 200 робочих місць

Переяслав

Хмельницький,

Тетіївський

райони

2

ТОВ "Комплекс "Агромарс" (Данія, Україна)

170 млн. дол. США

Забійний цех потужністю 9 тис. голів на годину, бройлерні ферми, потужністю 760 тис. голів на рік, інкубаційний цех, 400 робочих місць

Вншгородський

район

3

Фермерське

господарство

"Кегичівськс"

(Україна)

45 млн. дол. США

Будівництво київського обласного хлібокомбінату потужністю 320 тон на добу, 3500 робочих місць.

Васильківський j район

4

ТОВ "Нива Переяславщини", (Великобританія)

16 млн. дол. США 16 млн. дол. США

Введено в дію черговий свинокомплекс №4, 30 робочих місць Будівництво свинокомплексу №6, потужністю 30 тис.голів, 100 робочих місць.

Згурівський

район

Баришівський

район

5

"Марсвсн Фуд Україна" (В'єтнам)

30 млн. дол. США

Фабрика з виробництва продуктів швидкого приготування, 600 робочих місць

м. Біла Церква

часових строків на виконання кожної фази проекту. Тому, вкладаючи кошти в інвестиційний проект, інвестор має визначити вплив інфляції на оцінку інвестицій, оцінити результати аналізу чутливості проекту, аналізу беззбитковості та аналізу, еквівалента певності та прийняття рішення щодо вкладання коштів.

1) Вплив інфляції на оцінювання інвестицій.

Інфляція – це загальне підвищення цін. Коли росте інфляція, реальна вартість сподіваних грошових потоків падає. Якщо не враховувати ризик інфляції, то NVP та IRR можуть бути штучно завищені. У процесі аналізу інвестиційного проекту варто враховувати інфляцію, коригуючи грошові потоки за проектом або ставку дисконту.

Для визначення оцінки ефективності проекту з урахуванням інфляції необхідно: скорегувати грошові потоки на середньорічний індекс інфляції, а потім на ставку дисконту; або визначити ставку дисконту, яка б враховувала індекс інфляції і скоригувати грошові потоки за новою ставкою.

Дисконтна ставка (Ri) з урахуванням інфляції визначається за формулою:

(8.7)

де, – ставка дисконту, яка враховує інфляцію;

R – ставка дисконту без урахування інфляції;

і – середньорічний індекс інфляції.

Приклад: нехай необхідна ставка доходності становить 17%;

середньорічний індекс інфляції 15 %. Визначити .

2) Аналіз чутливості проекту.

За допомогою цього аналізу можна показати, як змінюється чистий прибуток або прибутковість інвестицій при різних значеннях заданих перемінних (ціна продаж, витрати, обсяг продаж вартість ОФ та інше).

Аналіз чутливості повинен прийматися на етапі планування проекту і використовуватися для вибору параметрів ризику, які є критичними для економічної життєздатності проекту. У проектному аналізі прийнято перевіряти чутливість внутрішньої ставки доходу проекту (IRR) та (NVP) до зміни найважливіших вхідних показників. Будується графік чутливості для усіх невизначених факторів ("Spider Graph"). Даний графік дозволяє зробити висновок про критичні фактори інвестиційного проекту з тим, щоб у процесі реалізації проекту звернути увагу на ці фактори з метою скорочення ризику невиконання інвестиційного проекту.

3) Аналіз беззбитковості.

Мета цього аналізу – визначити точки рівноваги, в яких надходження від продаж дорівнюють витратам на продану продукцію. Коли об'єм продаж нижче цієї точки, то фірма несе збитки, а в точці, де надходження рівні витратам, фірма веде справи беззбитково. Точку беззбитковості можна визначити в показниках виробленої продукції або рівня використання виробничої потужності, при якій надходження від продаж та витрат виробництва рівні. Математично беззбиткове виробництво визначається так:

– кількість одиниці продукції V, яке необхідно виробити та продати, щоб повністю покрити річні постійні витрати при даній продажній ціні Р, одиниці продукції та перемінних витратах , або:

(8.8)

або

(8.9)

де, – ціна одиниці продукції;

– перемінні (змінні) витрати;

V – кількість одиниць випущеної продукції;

– річні постійні витрати.

4) Аналіз еквівалентної певності.

Ідея методу полягає в тому, щоб розподілити грошовий потік на безпечну та ризиковану частини. Грошові потоки переводяться у безпечні (певні), потім дисконтуються за безпечною ставкою. В Україні це може бути облікова ставка НБУ.

Головним акцентом інвестиційної політики є впровадження у районах та містах області інвестиційних проектів з урахуванням генеральних схем розвитку територій та сприяння впровадженню інвестиційних проектів, спрямованих на економію енергоресурсів (див. табл. 8.4).

Таблиця 8.4

Перелік найбільших інвестиційних об'єктів, які реалізовані в Київській області за 2010-2012 поки 1641

Інвестор

Обсяг

інвестицій

Очікувані результати

Місце реалізації проекту

1

2

3

4

5

1

ТОВ "Нібулон" (Україна)

50 млн. дол США

Будівництво 2-х зернових елеваторів потужністю 150 тис. тон, 200 робочих місць

Переяслав Хмельницький, і Тегіївський райони

2

ТОВ "Комплекс "Агромарс" (Данія, Україна)

170млн. дол. США

Забійний цех потужністю 9 тис. голів на годину, бройлерні ферми, потужністю 760 тис. голів на рік, інкубаційний цех, 400 робочих місць

Вишгородський

район

3

Фермерське

господарство

"Кегичівське"

(Україна)

45 млн. дол. США

Будівництво київського обласного хлібокомбінату потужністю 320 тон на добу, 3500 робочих місць.

Васильківський

район

4

ТОВ "Нива Переяславщини", (Великобританія)

16 млн. дол.США 16 млн. дол. США

Введено в дію черговий свинокомплекс №4,30 робочих місць Будівництво свинокомплексу №6, потужністю 30 тис.голів, 100 робочих місць.

Згурівський

район

Баришівський

район

5

"Марсвен Фуд Україна" (В'єтнам)

30 млн. дол. США

Фабрика з виробництва продуктів швидкого приготування, 600 робочих місць

м. Біла Церква

6

"PepsiCo" (CШA)

15 млн. дол. США

Будівництво заводу дитячого харчування "Агуша",5 8 робочих місць

Києво- Святошинський район

7

ТТЛ "Кока-Кола Бенеріджес Україна Лімітед" (Нідерланди)

26 млн. дол. США

Будівництво енергозберігаючої електростанції для забезпечення власного виробництва, 100 робочих місць

Броварський

район

8

Компанія "Столичний комфорт" (Україна)

170 млн. дол. США

Будівництво оптового ринку сільськогосподарської продукції "Столичний", 4000 робочих місць

Києво- Святошипський район

9

ТОВ "Київ• Кетерінг" (Україна)

25 млн. дол. США

Будівництво цеху бортового харчування в ДМА "Бориспіль", потужністю 24 тис. раціонів харчування на добу, 120 робочих місць

м. Бориспіль

10

ТОВ "Міжнародна логіст ична компанія"

(У країна)Компанія "Amtcl Properties", (Сінгапур)

57 млн. дол. США

Будівництво офісно-складського комплексу, 600 робочих місць. Введено першу чергу, розпочато будівництво другої черги

Києво- Святошинський район

11

ТОВ "Баришівська зернова компанія", (Україна)

2,5 млн. дол.СЛІА

Будівництво корівникана 500 голів, 50 робочих місць

Баришівський район

12

ТОВ "Перший столичний хлібозавод" (Україна)

15 млн. дол. США

Будівництво хлібокомбінату потужністю 130 тон на добу, 110 робочих місць

Вишгородський район

13

ТОВ "Агро Холдинг" (У країна)

75 млн. дол. США

Будівництво та реконструкція розподільчого комплексу по зберіганню свіжих овочів потужністю 72 тис. тон. Введено першу чергу потужністю 14 тис. тон, введення другої черги потужністю 5 тис. тон, 100 робочих місць

Ірпінський регіон,смт. Гостомель

14

Компанія "Сінтал Агрікол" (Україна)

40 млн. дол. США

Будівництво комбікормового заводу, свиноферми, молочної ферми, елеватора потужністю 50 тис. тон, 200 робочих місць

канівський, Поліський райони

1 15

Фермерське господарство "Агро Трейд 2006" (Україна)

5 млн. дол. США

Введення в експлуатацію елеватора, потужністю до 60 тис. тон

Білоцерківський район

Усі перелічені нами методи оцінки інвестиційних проектів корисні в певних визначених ситуаціях. Для кожного із них існують переваги та недоліки. А вибір того чи іншого показника буде залежати від сподівань інвестора, міри регулювання галузі, чи сфери діяльності, ризику, способів фінансування, грошових потоків, порівняння взаємовиключних альтернатив, чи чітко окреслених строків та обсяги інвестицій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >