< Попер   ЗМІСТ   Наст >

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЕКТОМ

Інноваційний проект: поняття та основні види

Основою концепції управління проектами є погляд на проект як на зміну будь-якої системи, пов'язану з витратами часу і ресурсів, а процес змін, що здійснюється за розробленими правилами і процедурами, є основою управління інноваційними проектами.

Інноваційний проект – комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених з метою створення, виробництва та просування на ринок нових високотехнологічних продуктів за встановлених ресурсних обмежень. Як правило, він ґрунтується на інновації, що дає змогу радикально вирішувати актуальні для організації проблеми.

Внаслідок різноманітності видів інноваційної діяльності інноваційні проекти можна класифікувати так (рис. 6.1).

З ініціативи комерційних організацій найчастіше реалізуються промислові проекти, проекти дослідження і розвитку та організаційні проекти.

Промислові проекти – проекти, спрямовані на випуск і продаж нових продуктів і пов'язані з будівництвом споруд, удосконаленням технологій, розширенням присутності на ринку та ін.

Проекти дослідження і розвитку – проекти, зосереджені на науково-дослідній діяльності, розробленні програмних засобів опрацювання інформації, нових матеріалів і конструкцій тощо. Над такими проектами, як правило, працюють спеціалізовані науково- дослідні організації чи підрозділи великих підприємств.

Організаційні проекти – проекти, скеровані на реформування системи управління, створення нового структурного підрозділу організації, проведення науково-практичних конференцій і семінарів тощо. Організаційні проекти зазвичай не потребують великих коштів і фінансуються підприємствами, які їх здійснюють.

Класифікація видів інноваційних проектів

Рис. 6.1. Класифікація видів інноваційних проектів

Найчастіше підприємства реалізують промислові проекти, які передбачають реалізацію як повного життєвого циклу інновацій, так і лише тих стадій, що пов'язані з їхнім використанням.

Залежно від глибини охоплення етапів інноваційного процесу проекти поділяють на повні і неповні. Повний інноваційний проект охоплює всі етапи інноваційного процесу: від проведення фундаментальних досліджень до реалізації інноваційного продукту. Такому проекту притаманна висока міра новизни; він під силу лише великим організаціям, що мають спеціалізовані науково-дослідні, конструкторські лабораторії та фахівців відповідного рівня, або ж кільком організаціям чи країнам, які спільно розв'язують важливі завдання (наприклад, міжнародний космічний проект “Морський старт”). Неповний інноваційний проект передбачає виконання лише окремих стадій інноваційного процесу. Це можуть бути фундаментальні дослідження, дослідження пошукового і прикладного характеру, які здійснюються спеціалізованими науково-дослідними закладами і скеровані на створення дослідного зразка новинки, або ж роботи, пов'язані з використанням новинки для комерційних цілей, чим переважно займаються промислові підприємства. З огляду на таке неповні проекти поділяють на:

  • – неповний інноваційний проект першого типу (охоплює перші етапи інноваційного процесу: від проведення фундаментальних досліджень до створення новинки);
  • – неповний інноваційний проект другого типу (охоплює завершальні етапи інноваційного процесу: промислове використання інноваційного продукту, наприклад, через придбання ліцензії у його власника).

Залежно від масштабності вирішуваних завдань інноваційні проекти поділяють на: монопроекти; мультипроекти; мегапроекти.

Монопроекти виконує, як правило, одна організація або один підрозділ. Наприклад, створення конкретного виробу, технології. Вони мають жорсткі часові та фінансові рамки. Мультипроекти спрямовані на досягнення складної інноваційної цілі, наприклад, створення науково-технічного комплексу, вирішення великої технологічної проблеми. Вони об'єднують велику кількість монопроектів. Для управління такими проектами створюють координаційні підрозділи. Мегапроекти – це багатоцільові комплексні програми, які потребують централізованого фінансування та керівництва з координаційного центру. Наприклад, проекти технічного переозброєння галузей, вирішення проблем конверсії, підвищення конкурентоспроможності продукції та технологій.

За періодом реалізації проекту: короткострокові (1-2 роки), середньострокові (до 5 років) і довгострокові (понад 5 років).

За характером цілей проекту: кінцеві і проміжні.

За видом потреб, що задовольняються: орієнтовані на задоволення існуючих потреб або на створення нових потреб.

За рівнем прийнятих рішень можуть мати міжнародний, національний, регіональний, галузевий і внутрішньорганізаційний характер.

Основні характеристики інноваційного проекту незалежно від типу подано на рис. 6.2.

Основні характеристики інноваційного проекту

Рис. 6.2. Основні характеристики інноваційного проекту

Інноваційні проекти є різновидом інвестиційних, проте вони мають свої ознаки, притаманні інноваційній діяльності. Відповідно до цього особливостями інноваційних проектів є:

  • організаційні особливості – передінвестиційний етап проекту повинен передбачати розроблення альтернативних варіантів реалізації проекту та додаткового обгрунтування учасників реалізації проекту, кількість яких зростає разом із динамікою зовнішнього середовища;
  • фінансово-економічні особливості – нетрадиційність джерел фінансування (венчурні фонди, позабюджетні фонди, бізнес- ангели) внаслідок вищої рентабельності на впроваджувальних етапах життєвого циклу за підвищеного ризику;
  • ризик і невизначеність реалізації інноваційного проекту – високий ступінь невизначеності на всіх стадіях інноваційного процесу: від первинної стадії обгрунтування ідеї до реалізації інновації;
  • особливості оцінювання ефективності: крім фінансової ефективності інноваційних проектів, необхідним вважається оцінювання принципової новизни, що визначає його життєвий цикл, показників патентної чистоти, ліцензійного захисту, відповідності інновацій пріоритетним напрямам розвитку країни та регіону, конкурентоспроможності впроваджуваного нововведення. Розраховуючи ефективність, необхідно враховувати технічну здійсненність інновації, соціальну доцільність інновації, виробничі та ресурсні можливості організації, яка реалізує проект;
  • інформаційні особливості, пов'язані з неадекватністю і неточністю інформації про затребуваність нововведення на ринку, особливо на початкових етапах його життєвого циклу.

Основні розділи інноваційного проекту подано на рис. 6.3.

Основні розділи інноваційного проекту

Рис. 6.3. Основні розділи інноваційного проекту

Отже, інноваційний проект являє собою складну систему взаємозумовлених і взаємопов'язаних за ресурсами, термінами і виконавцями заходів, спрямованих на досягнення конкретних цілей і завдань інноваційного розвитку організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >