< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Типологія та особливості реалізації товарної інноваційної стратегії

Протягом здійснення процеса реалізації товарної інноваційної стратегії постійно відслідковується відповідність внутрішніх умов розвитку підприємства зовнішнім, і в разі її порушення вносяться відповідні корективи в товарну інноваційну політику: вводяться нові асортименті групи чи, навпаки, знімаються з виробництва; модифікується склад асортиментних груп (уводяться нові модифікації товарів у межах груп або ж скорочується їх кількість); модифікуються окремі товарні одиниці (рис. 5.2). Відповідні корективи можуть вноситись за результатами контролю в інші заходи комплексу маркетингу.

Підприємство у своїй діяльності може використовувати такі типи товарних інноваційних стратегій:

наступальну стратегію, яка передбачає активне проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), що, у свою чергу, теж передбачає розробку й впровадження нових продуктів і технологій. Вона може бути рекомендована підприємствам, які мають потужні науково-дослідні й дослідно-конструкторські підрозділи та відповідну базу;

захисну стратегію, яка передбачає поліпшення продуктів і технологій. Такого роду стратегію доцільно застосовувати на підприємствах, що мають потужні маркетингові підрозділи, стійкі до конкурентного тиску, здатні активно протидіяти конкурентам;

змішану стратегію як комбінацію перших двох, вона характерна для підприємств зі значною диверсифікацією продукції й ринків збуту;

ліцензування, яке рекомендують невеликим підприємствам, що не можуть самостійно організовувати великомасштабне впровадження своїх розробок.

Вибір стратегії зумовлений ринковим становищем фірми, її конкурентним статусом, стадією життєвого циклу галузі й характером портфеля бізнес-проектів (стратегічних зон господарювання). Останнє – для диверсифікованого підприємства.

Алгоритм управління товарним асортиментом у межах товарної інноваційної політики

Рис. 5.2. Алгоритм управління товарним асортиментом у межах товарної інноваційної політики

Узагальнені оцінки ймовірності реалізації різних типів інноваційних стратегій залежно від зазначених факторів наведені в табл. 5.1.

Таблиця 5.1.

Імовірність успішного застосування інноваційної стратегії

Стадія розвитку галузі

Варіанти стратегії

наступальна (нові продукти і технології)

захисна

ліцензування

поліпшення продуктів

поліпшення технології

Зростання

висока

низька

низька

низька

Уповільнення зростання

середня

висока

середня

висока

Зрілість

низька

середня

висока

середньо-висока

Залежно від ступеня новизни товару щодо товаровиробника та ринку, виділяють інноваторів-піонерів та інноваторів-послідовників, а також відповідні інноваційні маркетингові стратегії (табл. 5.2.). Стратегічне управління інноваційним процесом відбувається відповідно до вимог системного підходу – від загального до окремого – при цьому через зворотні зв'язки відбувається уточнення (коригування) стратегій більш високих рівнів. Тобто, процес є ієрархічним і циклічним, він може містити декілька ітерацій (їх кількість визначається на підставі розрахунків економічної доцільності).

Слід зазначити, що за останні 50 років відбулася значна еволюція підходів до управління й планування як одного із його елементів: 1950-ті роки – суто управлінські рішення, 1960-ті – довготермінове внутрішньофірмове планування, 1970-ті – стратегічне планування, 1980-ті – стратегічний менеджмент, 1990-ті – дослідження стратегічних процесів.

Таблиця 5.2.

Порівняльні характеристики інноваторів-піонерів і послідовників.

Характеристика

Тип інноваторів

Піонер

Послідовник

Ступінь новизни товару

новий для ринку і виробника

Модифікація нового

Умови успіху прийнятої стратегії

 • • високий потенціал ринку збуту;
 • • висока якість продукції;
 • • захищеність від конкуренції (наявність патентів на технічні і технологічні рішення, ноу-хау, захисні бар'єри для входу на ринок, тощо);
 • • достатня ресурсна база; інтенсивні заходи з просування інновації на ринок;
 • • можливість розширення асортименту продукції
 • • низькі бар'єри для виходу на ринок; наявність незадоволеного попиту;
 • • диференціація запитів споживачів, що дозволяє орієнтуватися на окремі сегменти чи "ніші" ринку;
 • • можливість використання помилок піонера

Переваги

 • • високі прибутки;
 • • можливість застосування цінової стратегії "зняття вершків"; зайняття позиції ринкового лідера; впливати на маркетингову політику ринку (товарну, цінову, збутову, комунікаційну тощо), встановлювати вхідні бар'єри на ринку;
 • • імідж інноватора і товарної марки;
 • • конкурентні переваги в постачанні сировиною і збуті продукції;
 • • економія на масштабах виробництва
 • • порівняно низький комерційний ризик;
 • • порівняно невеликі кошти на розробку і виведення товару на ринок;
 • • можливість уникнути помилок піонера чи

скористатися ними на свою користь

Недоліки

 • • високий комерційний ризик;
 • • високі витрати на розробку і просування інновації на ринку
 • • менші, ніж у піонера, прибутки;
 • • більш слабкі, ніж у піонера, ринкові позиції

Автори визначають такі основні риси сучасних підходів до планування:

 • • підприємства мають постійно модифікувати свої конкурентні переваги, якщо прагнуть утримати позиції лідера;
 • • слід уникати логічно раціональних, тривіальних рішень, оскільки вони легко передбачаються конкурентами: необхідні нетрадиційні рішення;
 • • стратегія, у цілому має бути короткотерміновою, оскільки умови господарювання швидко змінюються й ці тенденції все посилюються, що вимагає постійного перегляду стратегічних рішень.

З урахуванням викладеного, вважаємо необхідним переходити від планування до організації як функції управління. На наш погляд, у цій ситуації слід формувати стратегічне бачення як можливий напрямок розвитку підприємства, а в його руслі відповідно до існуючих тенденцій на ринку, формувати інноваційну стратегію розвитку. Вона повинна містити декілька можливих сценаріїв (принаймні – найбільш імовірні) і відповідних їм дій, у тому числі варіанти зміни (модифікації чи реструктуризації) організаційної структури підприємства.

Згідно з концепцією сталого розвитку, підприємство є елементом економіки, але одночасно – елементом суспільної й економічної системи, а тому, якщо воно зможе віднайти свою оригінальну форму включення в ці структури, його очікує успіх на ринку.

Підприємство, яке робить акцент на інновації, повинне мати певний потенціал достатній для його реалізації. Розглянемо більш детально методи , що застосовуються для вибору стратегічних напрямків інноваційного розвитку (інноваційних стратегій) підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >