< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Процедура проведення ФВА (на прикладі розробки виробу "Кабельні введення" )

1. Підготовчий етап. Об'єктом аналізу вибрана апаратура автоматизації забійного устаткування для вугільної промисловості, зокрема кабельні введення згідно з ДСТУ 165.189.0020-75, що виготовляються на заводі шахтної автоматики із заготовок, які отримуються в результаті кооперації. Загальний річний випуск – 77000 штук.

Задачею ФВА є розробка рекомендацій щодо зниження витрат на виробництво виробу шляхом покращення його конструкції, технології виготовлення, зниження матеріалоємності за умови збереження або збільшення термінів служби, надійності і експлуатаційних характеристик. Вугільна промисловість є однією з найбільш фондоємних галузей і тому будь-які заходи, направлені на зниження вартості основних фондів, приведуть зрештою до зниження собівартості вугілля.

Наказом директора підприємства на базі відділу економіки і організації НДДКР для проведення робіт з ФВА була створена робоча група, до складу якої увійшли інженери, конструктори, економісти. Керівництво групою здійснював заступник директора з наукової роботи.

На підготовчому етапі був розроблений і затверджений робочий план проведення ФВА, що включав формулювання конкретних завдань з проведення аналізу, склад виконавців, терміни робіт, а також джерела покриття витрат.

2. Інформаційний етап.

На даному етапі здійснюється всебічний аналіз досліджуваного об'єкту з точки зору його споживчої значущості та конструкторського рішення, а також збір, систематизація і вивчення інформації відносно його аналогів.

Вихідна конструкція виробу показана на рис. 7.2. У апаратурі автоматизації кабельні введення у вибухобезпечному виконанні застосовуються згідно з ДСТУ 165.189.0020-75. Типорозміри кабельних введень визначаються величиною діаметру прохідного отвору та перекривають необхідний діапазон діаметрів шахтних кабелів. Найширше застосовуються кабельні введення з діаметром прохідного отвору 20,20мм, 20.25 мм і 32 мм.

Конструкторське вирішення цих виробів полягає в зміцненні кабелю в гнізді і затиску його за допомогою притискної планки.

Структурна схема взаємозв'язку деталей кабельного введення наведена на рис. 7.3.

Вихідна конструкція виробу

Рис. 7.2. Вихідна конструкція виробу

Структурна схема взаємозв

Рис. 7.3. Структурна схема взаємозв'язків вузлів і деталей кабельного введення

3. Аналітичний етап.

Відповідно до основного призначення об'єкту аналізу і згідно його структурної моделі проведене розділення функцій деталей кабельних введень, на основні, допоміжні і непотрібні (табл. 7. 2., рис. 7.4.).

З таблиці видно, що наявність допоміжних функцій обумовлена функціонуванням притискної планки і пов'язаних з нею елементів. Отже, при вдосконаленні конструкції слід звернути увагу саме на цю деталь.

Крім того, аналіз функціональної значущості елементів виробу дозволив виявити наступні недоліки:

– порушення вибухобезпечності за рахунок того, що конструкція кабельного введення допускає затиск кабелю планкою без його попереднього ущільнення в гнізді (тобто іммобілізація здійснюється лише притискною планкою);

Таблиця 7.2.

Розподілення функцій деталей кабельних введень

Вузли і деталі

Матеріал

деталей

Зміст функцій

Функції

Основні

Допоміжні

Непотрібні

Введення

-

Вводить кабель

+

-

-

Утримує кабель

+

-

-

Запобігає вибуху

+

-

-

Гніздо (1)

Сталь Ст. 3 кп ДСТУ14737- 79

Утримує муфту

+

-

-

Утримує кільце

+

-

-

Утримує притискну планку

-

+

-

Запобігає вибуху

+

-

-

Муфта (2)

Сталь Ст. 3 кп ДСТУ 14737- 79

Стискає кільце

+

-

-

Утримує притискну планку и болти

-

+

-

Прижимна планка(3)

Сталь 25Л ДСТУ 977 – 79

Утримує кабель

-

+

-

Шайба (4)

Сталь Ст. 3 кп ДСТУ 14737- 79

Оберігає кільце

-

+

-

Кільце (5)

Резина

Ущільнює кабель

+

-

-

Запобігає вибуху

+

-

-

Болт(6)

Сталь Ст. 3 кп ДСТУ 14737- 79

Утримує притискну планку

-

+

-

Шайба (7)

Сталь 65Н ДСТУ 6402- 70

Передбачає самовідвинчування

-

+

-

  • – порушення цілісності кабелю за рахунок наявної небезпеки передавлювання його планкою;
  • – зсув осі кабелю від осі ущільнюючого елемента при затиску його планкою;
  • – недовговічність болтів притискної планки;
  • – значні габарити кабельного введення;
  • – велика кількість типорозмірів високої точності.

Таким чином, конструкція кабельного введення хоча і виконує свої основні функції, але має ряд істотних недоліків, які необхідно усунути.

4. Творчий етап. У результаті засідань творчої групи була висунута ідея замінити існуючу конструкцію на нову (рис. 7.4.), яка усуває вище перелічені недоліки і за попередніми розрахунками має менші трудові витрати.

У запропонованому кабельному введенні притискна планка замінюється дужкою особливої конструкції, що вирівнює кабель, унаслідок чого ущільнення і затиск його відбуваються послідовно, тобто виключається затиск кабелю без ущільнення. Кільце ущільнювача повинне відповідати лише даному типорозміру, що істотно підвищує вибухобезпечність уведення в експлуатаційних умовах. Кабель затискається об'ємно (виключається притискання) і знаходиться виключно на осі введення. Спрощується конструкція муфти і значно зменшуються її габарити.

Діапазон перекриття діаметрів кабелів у новій конструкції значно вищий, що дає можливість скоротити приблизно в 2 рази кількість типорозмірів кабельних уведень і відповідно устаткування для їх виготовлення.

Відсутність притискної планки з болтовим кріпленням дозволяє введення встановлювати щільніше один до одного в експлуатаційних умовах, тобто, зменшити габарити коробок.

5. Дослідницький етап. Підрахунок витрат, пов'язаних з виготовленням нової конструкції, дасть можливість визначити орієнтовний річний економічний ефект від впровадження її у

Нова конструкція кабельного введення: 1 – гніздо; 2 – муфта; 3 – скоба; 4 – скоба; 5 – болт; 6 – кільце

Рис. 7.4. Нова конструкція кабельного введення: 1 – гніздо; 2 – муфта; 3 – скоба; 4 – скоба; 5 – болт; 6 – кільце

виробництво, що у свою чергу дозволить зробити висновки щодо доцільності використання запропонованого варіанта. Орієнтовний річний економічний ефект від упровадження заходів за результатами проведення ФВА визначається відповідно до "Методики визначення економічної ефективності використання у вугільній промисловості нової техніки, винаходів і раціоналізаторських пропозицій" за формулою:

(7.4.)

де і приведені витрати на одиницю виробу, що виготовляється до і після проведення ФВА;

Аr – річний обсяг виробництва виробів після проведення ФВА.

Приведені витрати на одиницю виробу визначаються за формулою:

(7.5.)

де С – собівартість одиниці виробу, грн.;

К – питомі капітальні вкладення на одиницю виробу до і після проведення ФВА, грн.;

Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.

Оскільки в результаті впровадження заходів щодо ФВА питомі капітальні вкладення залишаються незмінними (К1 = К2), то формула (5.4.) набуває вигляду:

(7.6.)

де С1 і С2 – собівартість одиниці продукції, що виробляється до і після проведення ФВА.

Зниження вартості матеріалів визначається за формулою:

(7.7.)

де – вартість матеріалу до проведення ФВА, грн.;

– вартість матеріалу після проведення ФСЛ, грн.

Зниження вартості закуплених виробів розраховується за формулою:

(7.8.)

де і – вартість купувальних виробів до і після проведення ФВА, грн.

Економія заробітної плати основних робітників з обліком додаткової заробітної плати і відрахувань до фонду соціального страхування обчислюється за формулою:

(7.9.)

де і – основна заробітна плата робітників до проведення ФВА і після проведення ФВА, грн.;

і – додаткова заробітна плата основних робітників до і після проведення ФВА, %;

і - відрахування на соцстрахування до і після проведення ФВА, %.

Зниження транспортно-заготівельних витрат можливо розрахувати таким чином:

(7.10.)

де і транспортно-заготівельні витрати до і після проведення ФВА, %.

Скорочення витрат на освоєння визначається за формулою:

(7.11.)

де і – витрати на освоєння відповідно до і після проведення ФВА, %.

Скорочення цехових витрат знаходимо за формулою:

(7.12.)

де і – цехові витрати, %.

Скорочення загальнозаводських витрат встановлюємо таким чином:

(7.13.)

де і загальнозаводські витрати до і після проведення ФВА, %.

Скорочення витрат на експлуатацію устаткування розраховуємо за допомогою формули:

(7.14.)

де і – витрати на експлуатацію обладнання, %.

Загальне зниження собівартості в результаті проведення ФВА складе:

(7.15.)

Зниження витрат матеріалів визначається таким чином:

(7.16.)

де і – витрати матеріалу до і після проведення ФВА, кг.

Зниження трудомісткості виготовлення визначається за формулою:

(7.17.)

де і трудомісткість виготовлення виробу до і після проведення ФВА, нормо-часи.

Дані для розрахунку економічного ефекту за запропонованим варіантом наведені в таблиці 7.3.

Зниження вартості матеріалів згідно з формулою (7.7.) дорівнює: грн.

Зниження транспортно-заготівельних витрат за формулою (5.10.):

Таблиця 7.3.

Вихідні дані для розрахунку орієнтовного річного економічного ефекту від упровадження заходів за результатами ФВА кабельних введень

Показник

Одиниці виміру

До проведення ФВА

Після проведення ФВА

Умовні позначення

Кількісна характеристика

Умовні позначення

Кількісна характеристика

Виробнича програма

шт.

А1

77000

А2

77000

Вартість матеріалів

грн.

м1

1.54

М2

0,09

Витрата матеріалів

кг

Р1

1,18

Р2

0,6

Основна заробітна плата

грн.

Зп1

0,369

Зп2

0,24

Трудомісткість виготовлення

норм о-ч

Н1

0,51

Н2

0,33

Вартість оснащення

грн.

Ocн1

-

Осн2

2000

Транспортно-заготівельні витрати

%

Т1

6,7

т2

6,7

Додаткова заробітна плата виробничих робітників

%

Д1

11

Д2

11

Відрахування до фонду соціального страхування

%

Сс1

9

Сс2

9

Витрати по освоєнню

%

О1

3,63

О2

3,63

Витрати за змістом і експлуатації устаткування

%

Е1

57,4

е2

57,4

Цехові витрати

%

Ц1

46,0

Ц2

46,0

Загальнозаводські витрати

%

З1

108,6

З2

108,6

Економія заробітної плати основних робітників з обліком додаткової заробітної плати і відрахувань до фонду соціального страхування: Езп = 0,369 + 0,11*0,369 + 0,09*(0,369 + 0,041) – 0,24 + 0,11 *0,24 + 0,89*(0,24 + 0,026) =0,179 грн.

Скорочення витрат на освоєння: Е0 = 0,0363*0,369 – 0,0363*0,24 = 0,0043 грн.

Скорочення загальнозаводських витрат: Е3 = 1,086*0,369 – 1,086* *0,24 = 0,14 грн.

Скорочення витрат на експлуатацію устаткування: Еэ = 0,574*0,369 – 0,574*0,24 = 0,072 грн.

Загальне зниження собівартості кабельного введення: С1 – С2= 1,45 + 0,097+ 0,179 + 0,0043 + 0,059 + 0,14 + 0,072 = 2 грн.

Орієнтовний річний економічний ефект визначається: Еф = 2*77 000 – 2000= 152 000 грн.

Зниження трудомісткості виготовлення: Еи = (0,51 – 0,33)* *77 000 = 12 860 нормо-годин.

Зниження витрат сталі марки 25Л ДСТУ 977–79: Ер= (1,18 – 0,6)*77 000 = 44,7 т.

Таким чином, реалізація пропозицій ФВА щодо кабельних введень може дати орієнтовний річний економічних ефект близько 152 000 грн., а також дозволить знизити трудомісткість їх виготовлення на 12 860 нормо-годин і зменшити витрати сталі марки 25 Л ДСТУ 977-79 на 44,7 т.

  • 6. Рекомендаційний етап. На рекомендаційному етапі формуються пропозиції щодо зниження собівартості виготовлення кабельних введень за рахунок зміни їх конструкції з техніко- економічним обгрунтуванням доцільності їх впровадження. Внаслідок того, що в результаті проведення функціонально- вартісного аналізу собівартість виробу знизилася на 2 грн. і впровадження нової конструкції принесе підприємству річний економічний ефекту сумі 152 000 грн., рекомендується:
    • • змінити конструкцію кабельних введень згідно з ДСТУ 165.189.0020-75 на нову;
    • • враховуючи те, що в масштабі об'єднання економічний ефект може бути перевищений більш ніж у 10 разів, то можна запропонувати заміну кабельних введень старої конструкції на нову в масштабі ВПО "Союзуглеавтоматика" і організувати їх централізоване виготовлення.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >