< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Опис виробничої практикиТаблиця 3.1

Структура програми літньої педагогічної практики

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Напрям:

0101 Педагогічна освіта Спеціальність: 6.010106 Соціальна педагогіка

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 6 кредитів

Загальна кількість годин: 216

Тип програми: практична підготовка

Рік підготовки: 2

Семестр: IV

Самостійна робота: 22

Індивідуальна робота: 72 год

Самостійна робота 144 год

Вид контролю: залік

Пояснювальна записка

Відпочинок у літніх оздоровчих таборах є однією з найбільш поширених форм відпочинку дітей, підлітків та юнацтва. Різноманітність завдань, які ставить перед собою заклад, зумовлює взаємодію фахівців мультидисциплінарної команди: педагогів (вихователів, фахівців із музичного й фізичного виховання дітей, соціальних педагогів), практичних психологів, медичних працівників тощо. До сьогодні посада соціального педагога не уведена в штат працівників літнього оздоровчого табору, проте така необхідність уже давно доведена теоретичними й практичними дослідженнями. Соціально-педагогічна діяльність у дитячому закладі потребує професійної компетентності, високої відповідальності, самостійності, ініціативності працівників, уміння творчо застосовувати знання на практиці, висувати гіпотези та оригінальні ідеї, бачити й розв'язувати соціальні проблеми вихованців.

Педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" передбачена навчальним планом у IV семестрі й носить практичний характер.

Майбутній соціальний педагог робить свої перші самостійні кроки, які вимагають мобілізації всіх отриманих у ВНЗ психолого-педагогічних знань.

Мета й завдання літньої педагогічної практики, міждисциплінарні зв'язки

Мета цього виду практики – поглиблення професійно-педагогічних знань та формування в студентів професійних компетенцій, особистісно значущих якостей майбутніх соціальних педагогів, організація дозвілля в закладах літнього відпочинку дітей і підлітків.

Уключення студента в різні види культурно-дозвіллєвої, організаційно-педагогічної та виховної роботи, що мають чітко сформульовані завдання, і його активна позиція сприяють успішному становленню майбутнього фахівця.

Завдання практики

Виходячи з мети літньої педагогічної практики, основними її завданнями є:

  • 1. Організаційно-педагогічна робота – ознайомлення з усталеними традиціями загону й закладу; формування загонів, ознайомлення зі складом загону, перевірка рівня підготовки дітей до виїзду та перебування в оздоровчому закладі; планування роботи на основі орієнтовного календарного плану роботи загону; робота з активом, з органами самоуправління в дитячому колективі, організація й проведення настановних зборів у дитячому колективі (збір-вогник "Будьмо знайомі", організаційний збір, збір-планування);
  • 2. Виховна робота – пізнавальний напрям роботи (розвиток пізнавальних інтересів, спостережливості в дітей, формування світогляду засобами пізнавальних подорожей, естафет, усних журналів, проведення дидактичних, сюжетно-рольових ігор, масових ігор-справ у місті "веселих майстрів тощо); формування національної самосвідомості, виховання в дітей та підлітків любові до рідного краю, до свого народу (інформування, конкурси, вивчення народних звичаїв й обрядів, фестивалів українських народних пісень, ігор, масовок, вогнищ та ін.); трудове виховання (самообслуговування, трудові десанти та операції, збір лікарських рослин, гіллячкового корму, збереження майна дитячого закладу, бесіди про працю, про людей праці); моральне виховання дітей (бесіди, брейн-ринги про гуманізм, дружбу й товаришування, про культуру поведінки, діяльність постів доброти та милосердя); військово-патріотична, туристсько-краєзнавча робота, спортивна й оздоровчо-гігієнічна робота (туристичні походи, походи вихідного дня, походи місцями бойової та трудової слави, пошукова робота, зустрічі з ветеранами війни, визволителями України, спортивні змагання, рухливі ігри, купання, загартовування, дотримання й виконання режимних моментів у таборі);
  • 3. Натуралістична та природоохоронна робота й культурно- дозвіллєва робота (екскурсії в природу, виставки-конкурси "Витвори природи", бесіди про природу та раціональне використання її ресурсів, організація трудових десантів з озеленення території, діяльність "зелених", "голубих" патрулів й ін.); організація художньо-творчої роботи, розвиток творчих здібностей (конкурси малюнків, фестивалі читців, співаків, танцюристів, тіньовий та ляльковий театри, робота гуртків художньої самодіяльності).

Міждисциплінарні зв'язки – із загальною педагогікою, соціологією, спеціальною педагогікою, психологією, новими інформаційними технологіями.

Знання й уміння студента після проходження практики:

  • • визначати мету та завдання виховної роботи з дітьми в умовах оздоровчих закладів, пришкільних майданчиків, трудових об'єднань школярів;
  • • складати план роботи загону на оздоровчу зміну, щоденний план роботи з урахуванням інтересів й індивідуальних особливостей дітей;
  • • співпрацювати з органами дитячого самоуправління в дитячих колективах;
  • • організовувати та проводити різноманітні форми з напрямів виховної роботи в оздоровчих закладах;
  • • організовувати колективну, групову й індивідуальну роботу з дітьми; налагоджувати дружні відносини з дітьми та підлітками в специфічних умовах;
  • • аналізувати досвід своєї педагогічної діяльності.

Під час літньої педагогічної практики студенти беруть участь у виробничих нарадах, педагогічних радах, вивчають й аналізують досвід кращих педагогів-організаторів, вихователів, ведуть педагогічний щоденник, документацію студента-практиканта.

Програму літньої педагогічної практики розроблено відповідно до документів МОН України: "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого наказом

МОН України №161 від 2.06.1993 р., "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого наказом МОН України № 93 від 8.04.1993 р., наказу МОН України № 351 від 20.12.1994 р. "Про внесення змін до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", наказу МОН України № 943 від 16.10.2009 р. "Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи", відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Указу Президента України № 10ІЗ/2005 від 4.07.2ОО5 р. "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", Державної програми розвитку вищої освіти на 2010-2015 роки; Положення про проведення навчальних і виробничих практик студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2014 р.)

Таблиця 3.2

2. Структура залікового кредиту літньої педагогічної практики

Тема

Самостійна

робота

Індивідуальна робота

Усього

Тема 1. Основні види закладів відпочинку та оздоровлення дітей у літній період

4

6

10

Тема 2. Основні тенденції розвитку позашкільного виховання

6

6

Тема 3. Юридично-правові основи діяльності закладу оздоровлення та відпочинку

-

6

6

Тема 4. Особливості організації життєдіяльності дітей і підлітків в умовах оздоровчої зміни

4

6

10

Тема 5. Організація діяльності студента-практиканта в дитячому оздоровчому таборі

2

6

8

Тема 6. Специфіка формування тимчасового дитячого колективу в умовах дитячої оздоровчої зміни

4

6

10

Тема 7. Функції педагога-вихователя

.

6

6

Тема 8. Елементи прикладної . методики роботи літнього оздоровчого табору

6

6

12

Тема 9. Аналіз програми літньої педагогічної практики в дитячих оздоровчих таборах

6

6

Тема 10. Організація та проведення різноманітних ігор

6

6

12

Тема 11. Табірне літо в питаннях і відповідях

6

6

Тема 12. Звітна документація студента-практиканта з літньої практики

6

6

12

Виконання функцій педагога – вихователя дитячого оздоровчого табору

112

122

Усього годин

144 год.

72 год

216 год

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >