< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Орієнтовна схема написання психолого-педагогічної

характеристики тимчасового дитячого колективу (загону)

 • 1. Склад загону:
  • • кількість вихованців (хлопців, дівчат);
  • • кількість дітей-сиріт, напівсиріт, їхні опікуни.
 • 2. Загальна характеристика загону:
  • • особливості активу, його вплив на інших вихованців (коротка характеристика особистості лідерів);
  • • рівень розвитку колективу;
  • • відносини між хлопцями та дівчатами, характер загального "емоційного клімату" в колективі (позитивний, нестійкий, негативний);
  • • авторитет і вплив на колектив вихователя, директора закладу.
 • 3. Дисциплінованість, культура поведінки колективу:
  • • характерні приклади порушень, їх причини;
  • • правопорушення (крадіжки, жорстоке ставлення до інших, грубі порушення суспільного порядку);
  • • ставлення до провин (байдужість, хвилювання, виправдання, засудження);
  • • схильність учнів до адиктивної поведінки (куріння, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія; комп'ютерні адикції);
  • • результативність роботи активу загону, вихователя з вихованцями девіантної поведінки.
 • 4. Участь вихованців загону в громадській роботі:
  • • активна, пасивна;
  • • співпраця загону з іншими загонами закладу.
 • 5. Висновки, рекомендації:
  • • загальна оцінка рівня розвитку колективу загону, позитивні й негативні аспекти його життя;
  • • програма соціально-педагогічної діяльності, спрямованої на згуртування колективу, підвищення якості знань, профілактику девіантної поведінки вихованців.
  • (підпис студента-практиканта)

Таблиця 3.6

Соціальний паспорт закладу

Загін

Вік дітей

Кількість дітей

із повних сімей

із неповних сімей

із матір'ю

із бабусею

із батьком

усього

Із багатодітних сімей

інвалідів

сиріт

обдарованих

девіантної

поведінки

 • (підпис студента-практиканта)
 • (підпис директора установи)

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ЗВІТНОЇ МЕТОДИЧНОЇ ПАПКИ

Міністерство освіти і науки України

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Педагогічний інститут

Кафедра соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

З ЛІТНЬОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

(Наказ №__ від ___________________20___ р.)

студента (-ки) II курсу

напряму підготовки "Соціальна педагогіка"

(Прізвище, ім'я,

по батькові в родовому відмінку)

Луцьк-2015

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ЩОДЕННИКА ЛІТНЬОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

ЩОДЕННИК

ЛІТНЬОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

(Прізвище, ім'я, по батькові студента)

Студента (-ки) II курсу

напряму підготовки "Соціальна педагогіка"

педагогічного інституту

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

База проходження практики:_______________

Термін проходження практики_______________

Керівник практики в закладі:_______________

Керівник практики від кафедри соціальної педагогіки: До захисту допущено:__________________________

(підписи, ГПБ керівників практики)

Загальні вимоги до ведення щоденника літньої педагогічної практики

Щоденник є обов'язковим документом практики, який засвідчує цілеспрямовану систематичну роботу студента-практиканта в процесі проходження літньої практики.

Зміст щоденника:

 • 1. Мета й завдання літньої педагогічної практики.
 • 2. Відомості про структуру бази практики, основні напрями діяльності, аналіз нормативних документів, що її регулюють, склад фахівців, їхні професійні обов'язки.
 • 3. План роботи оздоровчої зміни.
 • 4. Список дітей загону з відомостями про них:

Таблиця 3.7

№ з/п

ПІБ

Дата, рік народження

Школа, у якій навчається

Інтереси й захоплення

Захворювання, проблеми

ПІБ батьків, місце роботи, телефон

Примітка

5. План робота загону на зміну.

Індивідуальний план робота практиканта:

Таблиця 3.8

№ з/п

Дата

Зміст діяльності

Оцінка керівника

Кількість балів

Підпис керівника

Примітки:

 • 1. У графі "Зміст діяльності" практикант записує всі види діяльності, коментар-самоаналіз до них (труднощі, пропозиції, зауваження).
 • 2. У графі "Оцінка керівника" керівник записує оцінне судження щодо якості виконаного завдання, аргументує його кількісне вираження в балах.
 • 6. Рекомендована література та інтернет-ресурси до програми педагогічної практики
 • 1. Абдуліна О. А. Педагогічна практика студентів / О. А. Абдуліна, Η. М. Зазразкіна. – М.: Просвіта, 1989.
 • 2. Бартків О. С. Організація літньої педагогічної практики в літніх оздоровчих таборах: [навч.-метод. вид.) / О. С. Бартків, Л. К. Гриціок, Є. А. Дурманенко. – Луцьк: [б. в.], 2006. – 98 с.
 • 3. Безпалько О. В. Молодь і дозвілля / О. В. Безпалько, А. Й. Капська, В. Т. Куєвда, К. В. Щербакова. – К.: Академпрес, 1994. – 125 с.
 • 4. Виховна робота в закладах освіти України: зб. нормативних док. та метод, рек. з питань організації виховної роботи / МО України, ІСДО; упоряд.: С. В. Кириленко, С. І. Кривонос. – К.: ІСДО, 1995. – 136 с.
 • 5. Горбинко В. М. Концепція діяльності дитячого оздоровчого закладу "Астра" / В. М. Горбинко // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 6. – С. 57-60.
 • 6. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: навч, посіб, для педагогів серед, закл. освіти та позашк. закл. викладачів і студ. вузів Ι-Π-ΙΠ-Γν рівнів акредитації / МО України, ІЗМН; уклад. Є. І. Коваленко, А. І. Конончук, В. М. Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с.
 • 7. Стародубцева И. В. Организация работы в летнем детском оздоровительном комплексе "Алсу" / И. В. Стародубцева, А. С. Ефимчук, Т. И. Криволуцкая // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 6. – С. 20-36.; № 7. – С. 34-44.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >