< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Доходи місцевих бюджетів

 • 3.1. Склад доходів місцевих бюджетів України.
 • 3.2. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень.
 • 3.3. Місцеве оподаткування.
 • 3.4. Рентна плата за користування природних ресурсів.
 • 3.5. Неподаткові надходження місцевих бюджетів.
 • 3.6. Доходи від операцій з капіталом.
 • 3.7. Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів.
 • 3.8. Надходження до цільових фондів, утворених місцевими радами.
 • 3.9. Які нові можливості органів місцевого самоврядування у формуванні бюджетних доходів?

Склад доходів місцевих бюджетів України

Бюджет як план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення виконання функцій і завдань, які покладаються на органи державної влади та місцевого самоврядування, містить у своєму складі доходи і видатки. Причому доходам місцевих бюджетів відводиться особлива роль, адже за їх рахунок фінансуються програми і заходи у галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення тощо. Ефективне планування й управління бюджетними доходами дасть змогу перетворити територіальні громади з дотаційних на суб'єкти, які зможуть самостійно забезпечити суспільний добробут своїх мешканців.

Доходи місцевих бюджетів можна розглядати з різних позицій. По-перше, як економічні відносини вони пов'язані з формуванням централізованих фондів грошових коштів місцевої влади. По-друге, відповідно до суспільного призначення ці доходи мобілізуються до бюджетів різних рівнів й використовуються для фінансування соціально-економічних потреб територій. По-третє, за матеріальним змістом доходи місцевих бюджетів являють собою податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом і трансферти. Згадані визначення мають комплексний характер та пояснюють їх економічну природу.

Крім бюджетних доходів, на практиці використовується й дещо ширше поняття – "надходження" (наприклад, у Бюджетному кодексі України подано склад доходів загального фонду і надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів[1]). Якщо доходи включають податкові, неподаткові й інші надходження (в тому числі трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ), то надходження – це ті ж доходи, а також повернення кредитів до місцевих бюджетів, кошти від місцевих запозичень, повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу або пред'явлення цінних паперів (рис. 3.1).

Склад надходжень і доходів місцевих бюджетів

Рис. 3.1. Склад надходжень і доходів місцевих бюджетів

Найпоширенішою класифікацією доходів місцевих бюджетів є їх поділ на податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом й трансферти. Податкові надходження – це встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі), а також місцеві податки та збори (обов'язкові платежі). Зокрема, до загальнодержавних податкових платежів, які формують дохідну частину місцевих бюджетів, належать податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, акцизний податок, екологічний податок, рентна плата тощо.

Практика фінансового забезпечення місцевого самоврядування свідчить про високу залежність місцевих бюджетів від податкового механізму формування доходів (табл. 3.1). Незважаючи на збільшення обсягу податкових надходжень із 67575,6 млн грн в 2010 році до 87333,7 млн грн у 2014 році, місцева влада й досі не володіє достатніми фінансовими ресурсами для виконання покладених на неї функцій і завдань. Різноманіття податків з неоднорідною базою оподаткування призводить до організації складного механізму їх справляння та зростання адміністративних витрат податкового апарату держави. Тобто деякі з них є збиткові й недоцільні.

Таблиця 3.1

Податкові надходження місцевих бюджетів України за 2010-2014 роки (млн грн)

Доходи

2010

2011

2012

2013

2014

Податкові надходження

67575,6

73086,9

85852,0

91191,1

87333,7

Податок на доходи фізичних осіб

51029,3

54422,6

61066,0

64586,0

62557.2

Податок на прибуток підприємств

389,9

357,5

443,3

675,4

259.5

Податок з власників транспортних засобів

1905,4

285,1

25,5

-

-

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

-

-

659,6

568.8

395.2

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

49,3

176,3

213,6

241.5

417.4

Збір за спеціальне використання води

12,2

594,9

693,5

748.2

634.5

Платежі за користування надрами

179,3

1445.2

1751.1

1205,1

1421,4

Плата за землю

9539.9

10700.9

12581.7

12802,9

12083,9

Акцизний податок із вироблених в Україні товарів

695.4

908.0

1243.1

1358,7

158,7

Місцеві податки і збори

819.4

2504.1

5455.0

7316,2

8055,2

Фіксований сільськогосподарський податок

124.9

121.9

131.0

130,2

122,2

Всього

159397.1

181530.4

225273.5

221019,4

231702,0

У 2014 році частка податкових надходжень в доходах місцевих бюджетів становила 37,7%. При цьому основними джерелами їх наповнення були податок на доходи фізичних осіб (62557,2 млн грн, або 27,0% від загального обсягу доходів місцевих бюджетів) і плата за землю (12083,9 млн грн, або 5,2%). Водночас, було мобілізовано 8055,2 млн грн місцевих податків і зборів, або 3,5% від загального обсягу доходів місцевих бюджетів. Це потверджує критичний стан фінансового забезпечення місцевого самоврядування, що негативно позначається на виконанні конституційно закріплених повноважень та якості наданих суспільних послуг.

Для місцевих податків і зборів характерні здебільшого ті самі принципи побудови, що й для загальнодержавних податкових платежів, проте мають деякі особливості. Зокрема, вони встановлюються органами місцевого самоврядування, обов'язкові для сплати на певній території та надходять виключно до тих бюджетів, на території яких встановлюються. Згідно з Податковим кодексом України, до них відносяться податок на майно, єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір. При цьому забороняється встановлення якихось інших місцевих податків та зборів, не передбачених у нормативно-правовому полі.

За даними дохідної частини місцевих бюджетів можна побачити зростання обсягу надходжень місцевих податків і зборів із 819,4 млн грн в 2010 році до 8055,2 млн грн у 2014 році (табл. 3.2). Поштовхом до цих зрушень, незважаючи на скасування податку з реклами, комунального податку, ринкового збору, збору за видачу ордера на квартиру, збору за право використання місцевої символіки, збору за право проведення кіно- і телезйомок, збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі, збору із власників собак й інших, стало зменшення заборгованості та посилення контрольних дій за справлянням.

Таблиця 3.2

Надходження місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів України за 2010-2014 роки (млн грн)

Доходи

2070

20/7

2072

2073

2074

Місцеві податки і збори

819,4

2504,1

5455,0

7316,2

8055,2

Податок з реклами

55,7

-

-

-

-

Комунальний податок

151,2

-

-

-

-

Збір за припаркування автотранспорту

41,1

-

-

-

-

Ринковий збір

513,5

-

-

-

-

Збір за видачу ордера на квартиру

0,1

-

-

-

-

Курортний збір

2,7

-

-

-

-

Збір за право використання місцевої символіки

27,1

-

-

-

-

Збір за право проведення кіно- і телезйомок

0,07

-

-

-

-

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу

0,2

-

-

-

-

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

27,7

-

-

-

-

Збір із власників собак

0,2

-

-

-

-

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

-

-

0,1

22,5

44,9

Збір за місця для паркування транспортних засобів

-

56,5

68,4

64,5

61,2

Туристичний збір

-

27.7

38,4

41,7

24,8

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

-

431.9

532,5

546,9

511,1

Єдиний податок

-

1987.9

4815,6

6640.5

7413,3

Всього

159397.1

181530.4

225273,5

221019.4

231702,0

Оцінюючи роль місцевих податків і зборів, не потрібно нехтувати той факт, що вони є міськими податковими платежами. Адже переважна більшість коштів від їх загальної суми надходить до бюджетів великих міст (наприклад, Дніпропетровська, Запоріжжя, Києва, Одеси та Харкова), до того ж, значно переважаючи загальнодержавний показник. Аналогічно, за територіально малими населеними пунктами через нерівномірний географічний розподіл об'єктів оподаткування, надходження місцевих податків і зборів є мізерні, а їх питома вага в структурі доходів селищних та сільських бюджетів не перевищує й 1%.

Неподаткові надходження поділяються на наступні види:

 • – доходи від власності та підприємницької діяльності (частина чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність; частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету; дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність; плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів);
 • – адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності (плата за надання адміністративних послуг; плата за ліцензії на певні види господарської діяльності; плата за утримання дітей у школах-інтернатах; надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном; державне мито; орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами).

Упродовж довгого періоду неподаткові надходження мали незначну частку в структурі доходів місцевих бюджетів (табл. 3.3). Їх збільшення із 8769,2 млн грн у 2010 році до 12257,5 млн грн в 2014 році пов'язане зі зростанням обсягу адміністративних зборів і доходів від некомерційного продажу на 548,0 млн грн, або 58,4%, та власних надходжень бюджетних установ на 2957,7 млн грн, або 44,6%. Разом з тим, обсяг доходів від власності та підприємницької діяльності зменшився на 591,5 млн грн, або 63,7%. Такий механізм формування бюджетних доходів не забезпечує фінансову незалежність органів місцевого самоврядування.

Таблиця 3.3

Неподаткові надходження місцевих бюджетів України за 2010-2014 роки (млн грн)

Доходи

2010

2011

2012

2013

2014

Неподаткові надходження

8769,2

10915,9

12635,7

12127,8

12257,5

Доходи від власності та підприємницької діяльності

929,0

401,8

608,2

455,9

337,5

Адміністративні збори, доходи від некомерційного продажу

999,3

1905,8

1738,2

1924,9

1583,3

Інші неподаткові надходження

210,6

342,6

795,7

875,9

748,7

Власні надходження бюджетних установ

6630,4

8265,7

9493,6

8871,0

9588,1

Всього

159397,1

181530,4

225273,5

221019,4

231702,0

У 2014 році за рахунок власних надходжень бюджетних установ було мобілізовано 9588,1 млн грн, або 78,2% від загального обсягу неподаткових надходжень місцевих бюджетів. Дане джерело доходів являє собою сукупність коштів, отриманих бюджетними установами як плату за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації продукції або іншої діяльності. Як свідчать статистичні дані, в структурі власних надходжень бюджетних установ найбільшу питому вагу мають надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством.

До доходів від операцій з капіталом належать, з одного боку, надходження від продажу основного капіталу (кошти від реалізації скарбів, безхазяйного майна, знахідок тощо; надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності), з іншого боку, кошти від продажу землі та нематеріальних активів (кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; кошти від продажу прав на такі землі; кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності).

На відміну від неподаткових надходжень місцевих бюджетів, доходи від операцій з капіталом мали тенденцію до зменшення із 2556,3 млн грн у 2010 році до 1127,7 млрд грн в 2014 році (рис. 3.2). У той же час, органами місцевого самоврядування заплановано мобілізувати 2339,9 млн грн даного джерела доходів. Цього не вдалося досягнути через невиконання плану з доходів від продажу основного капіталу (майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, яке перебуває в комунальній власності) і коштів від продажу землі (несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності).

Надходження доходів від операцій з капіталом до місцевих бюджетів України зо 2010-2014 роки

Рис. 3.2. Надходження доходів від операцій з капіталом до місцевих бюджетів України зо 2010-2014 роки

Трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі. Місцевим бюджетам можуть передбачатися такі трансферти: базова дотація; субвенції на здійснення державних програм соціального захисту; додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання пільг, встановлених державою; субвенція на виконання інвестиційних проектів; освітня субвенція; субвенція на підготовку робітничих кадрів; медична субвенція; інші (рис. 3.3).

Частко міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів України за 2010-2014 роки

□ Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) ■ Офіційні трансферти

Рис. 3.3. Частко міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів України за 2010-2014 роки

Велика частка міжбюджетних трансфертів в структурі доходів місцевих бюджетів (49,5-56,4%) є усталеною практикою. З одного боку, держава повинна бути зацікавлена, щоб фінансування заходів соціально-економічного характеру відбувалося у належному обсязі в усіх регіонах, виступаючи контролером витрачання бюджетних коштів. З іншого боку, надмірний вплив міжбюджетних трансфертів ставить місцеву владу в залежність від центральних органів державного управління. Ключовим чинником має стати ефективне планування й управління доходами місцевих бюджетів, здатних забезпечити територіальні громади достатніми та стабільними фінансовими ресурсами.

 • [1] Склад доходів загального фонду га надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів подано в статтях 64, 66, 69 і 69-1 Бюджетного кодексу України (див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >