< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінанси комунальних підприємств

  • 4.1. Фінансові ресурси комунальних підприємств.
  • 4.2. Порядок розрахунку та затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги.
  • 4.3. Порядок розрахунку та затвердження тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту.
  • 4.4. Фінансове планування на комунальних підприємствах.
  • 4.5. Участь органів місцевого самоврядування в управлінні фінансами комунального підприємства.
  • 4.6. Оцінювання фінансового стану підприємств комунального господарства.

Фінансові ресурси комунальних підприємств

Складовою частиною місцевого господарства є комунальні підприємства, функції яких зводяться до забезпечення функціонування місцевої інфраструктури та побутової сфери, фінансування органів місцевого самоврядування. Щоправда, в Україні дані підприємства відіграють усе менш важливу роль як в обслуговування населення та підприємств щодо виконання робіт чи надання послуг, так і у наповненні дохідної частини місцевих бюджетів. Основними причинами цього є надмірне фізичне спрацювання основних засобів, неконтрольований ріст цін на сировину й енергоресурси, обмежений обсяг фінансових ресурсів та неефективне управління ними.

За даними ЄДРПОУ, в 2014 році частка комунальних підприємств у загальній кількості підприємств становила більше 1%. При цьому ці підприємства мали чи не найгірші показники фінансово-господарської діяльності. Наприклад, їх фондовіддача удвічі нижча, ніж державних підприємств, у чотири рази – ніж підприємств колективної форми власності, в 11 разів – ніж приватних підприємств[1]. Незадовільне забезпечення комунальних підприємств фінансовими ресурсами для ведення господарської діяльності призводить до їх нездатності перетворюватися у матеріальні, людські й інші ресурси.

Фінансові ресурси комунальних підприємств – це сукупність грошових коштів, резервів і надходжень цільового призначення, які перебувають у їх розпорядженні та закріплені на правах оперативного управління чи повного господарського відання і використовуються на передбачені статутом потреби[2]. Джерелами їх формування можуть бути власні та залучені кошти (табл. 4.1). До перших належать статутний фонд, амортизаційні відрахування, прибуток тощо, до других – бюджетні асигнування, благодійні внески, кредити банків тощо. Зрештою, останнє джерело відносять до позичених коштів, які підприємство отримує на засадах платності, строковості та поверненості.

Таблиця 4.1

Фінансові ресурси комунальних підприємств

Види

Характеристика

Власні кошти

Статутний фонд, амортизаційні відрахування, резервний фонд, валовий дохід, прибуток, кошти від реалізації майна.

Залучені кошти

Бюджетні асигнування, кредити банків, кредиторська заборгованість, страхові відшкодування, благодійні внески.

Позичені кошти

Кошти, що підприємство отримує на певних умовах (кредити банків, емісія облігацій тощо).

Незалежно від того, чи комунальні підприємства належать до соціальної інфраструктури, чи комерційних об'єктів, важливим джерелом їх фінансових ресурсів є власні кошти. Утім, для успішного функціонування вони мають використовувати усі інструменти фінансування. В ринкових умовах господарювання однією з потенційних її форм є кредитні ресурси, що дають змогу ефективно контролювати їх використання та спрямовувати у потрібне русло. Ще однією формою фінансування комунальних підприємств можуть бути інвестиції приватних структур та міжнародних фінансових організацій.

Головним чином, фінанси комунальних підприємств формуються за рахунок бюджетних коштів, тому їх необхідно використовувати дуже обачно. Адже надмірне відволікання ресурсів з бюджету, особливо, коли мова йде про депресивні регіони, може призвести до посилення кризових явищ. Виникає необхідність у вдосконаленні процесу планування та управління фінансовими ресурсами на даних підприємствах, від чого залежатиме їх фінансова стійкість, виконання робіт чи надання послуг. Для цього необхідно забезпечити функціонування ефективної системи поточного, оперативного та стратегічного планування, організації, контролю й аналізу їх діяльності`[3].

Разом з тим, органи місцевого самоврядування володіють й іншими можливостями впливу на забезпечення фінансовими ресурсами комунальних підприємств, тим самим, стримувати або сприяти розвитку їх фінансово-господарської діяльності. Це реалізується через відповідну тарифну та цінову політику, надання різного роду бюджетних дотацій, кредитів і податкових пільг (рис. 4.1). Реформування в Україні комунального сектору економіки вимагає проведення низки заходів у сфері активізації місцевої влади в пошуку інноваційних методів роботи, адекватних наявним ресурсним обмеженням і викликам часу.

Вплив органів місцевого самоврядування на формування фінансових ресурсів комунальних підприємств

Рис. 4.7. Вплив органів місцевого самоврядування на формування фінансових ресурсів комунальних підприємств

Передумовою до створення фінансово стійких комунальних підприємств є вирішення проблемних питань шляхом: збільшення кількості об'єктів комунальної форми власності за рахунок тих, які необхідні для функціонування регіону або мають важливе значення для забезпечення побутових і соціально-культурних потреб територіальних громад; вдосконалення принципів організації органами місцевого самоврядування належної роботи з управління об'єктами місцевої інфраструктури; інтенсифікації процесів передачі комунальних підприємств суб'єктам малого і середнього бізнесу з відповідним розмежуванням функцій володіння, розпорядження та користування.

  • [1] Див.: kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2014-4/doc/2/06.pdf.
  • [2] Див.: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=h2J8CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&ots=vZiLFхGdF1&sig=o99UVKErim5FzqO8gPPoXsBPZlw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
  • [3] Див.: journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/viewFile/230/245
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >