< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансове планування на комунальних підприємствах

Фінансовий план комунального підприємства складається за відповідною формою (див. інформ. матеріали)[1] на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Даний план повинен містити довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року і планових показників поточного року. Він забезпечує отримання чистого прибутку, розмір якого не може бути меншим ніж фактично досягнутий показник попереднього року. У разі його зменшення комунальне підприємство обов'язково має надати аналітичний висновок з обґрунтуванням причин такого зменшення.

Алгоритм фінансового планування на комунальних підприємствах

Рис. 4.7. Алгоритм фінансового планування на комунальних підприємствах[2]

Проект фінансового плану з пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками у двох примірниках за відповідною формою (див. інформ. матеріали) у паперовому та електронному вигляді подається до органу управління (місцевої ради) для опрацювання до 1 червня року, що передує плановому. До проекту фінансового плану комунального підприємства додаються:

  • – пояснювальна записка, яка включає результати аналізу фінансово-господарської діяльності за попередній рік, показники господарської діяльності й розвитку підприємства у поточному році та на плановий рік;
  • – баланс підприємства станом на 31 грудня минулого року та на останню звітну дату з розшифруванням статей, що становить більше 10% валюти балансу;
  • – звіти про фінансові результати підприємства, про рух грошових коштів, про власний капітал за 12 місяців минулого року, примітки до річної фінансової звітності за минулий рік;
  • – декларація з податку на прибуток за 12 місяців минулого року.

Таблиця 4.6

Структура фінансового плану комунального підприємства

Джерела

Характеристика

І. Формування прибутку підприємства

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): ПДВ: акцизний збір: інші непрямі податки: інші вирахування з доходу.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

Інші операційні доходи: дохід від участі в капіталі: інші фінансові доходи: інші доходи: надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій. стихійного лиха, пожеж тощо).

Витрати

Собівартість реалізованої продукції: адміністративні витрати: витрати на збут: інші операційні витрати: фінансові витрати: втрати від участі в капіталі: інші витрати: надзвичайні витрати.

Фінансові результати діяльності

Валовий прибуток (збиток); фінансовий результат від операційної діяльності; фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування.

Чистий прибуток (збиток)

Прибуток: збиток.

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету

Відрахування державними унітарними підприємствами, їх об'єднаннями: господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі.

Відрахування до фонду на виплату дивідендів

Відрахування господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році.

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

Розвиток виробництва: резервний фонд: інші фонди.

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата податків до державного бюджету

Податок на прибуток: акцизний збір: ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету: ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету: рентні платежі: ресурсні платежі: інші податки.

Погашення податкової заборгованості

Погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету: до державних цільових фондів: неустойки (штрафи, пені).

Внески до державних цільових фондів

Внески до Пенсійного фонду України; внески до фондів соціального страхування.

Інші обов'язкові платежі

Місцеві податки та збори; інші платежі.

Відділ організаційно-правової роботи виконавчого апарату місцевої ради після надходження проекту фінансового плану комунального підприємства, пояснювальної записки та висновку до нього, в місячний строк опрацьовує матеріали або повертає фінансовий план на доопрацювання. У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання, комунальне підприємство протягом 10 днів з дня надходження проекту забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень органу управління. Відділ організаційно-правової роботи після опрацювання фінансового плану із урахуванням зауважень щодо його складання подає його на затвердження голові місцевої ради.

Звіт про виконання фінансового плану комунальне підприємство надає органу управління щокварталу в строки, встановлені для подання фінансової звітності, разом з пояснювальною запискою про результати діяльності за квартал та із зазначенням за окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників від планових (див. інформ. матеріали). Разом з тим, важливо забезпечити достовірність поданої інформації з тим, аби зменшити корупційну складову у витрачанні бюджетних коштів, не допустити не цільові витрати, звести до мінімуму втрати ресурсів у результаті господарської діяльності комунального підприємства.

  • [1] Загалом же. в інформаційних матеріалах подано: аналіз регуляторного впливу до проекту рішення про порядок складання, затвердження га контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств; рішення про порядок складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст; пояснювальна записка до фінансового плану комунального підприємства; рішення про затвердження фінансового плану комунальному підприємству; приклад оформлення звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства.
  • [2] Див.: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=h2J8CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&ots=vZiLFxGdF1&sig=o99UVKErim5FzqO8gPPoXsBPZlw&r edir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >