< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Участь органів місцевого самоврядування в управлінні фінансами комунального підприємства

Відносини органів місцевого самоврядування з комунальними підприємствами регулюються Господарським та Бюджетним кодексами України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" й іншими нормативно-правовими документами. Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України[1] комунальне унітарне підприємство утворюється органом місцевого самоврядування на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Дане підприємство очолює керівник підприємства, що призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові.

Даним нормативно-правовим документом передбачено, що майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за ним на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або оперативного управління (комунальне неко- мерційне підприємство). Статутний капітал даного підприємства утворюється органом, до сфери управління якого воно належить, а його розмір визначається відповідною місцевою радою. При цьому статутний капітал підлягає сплаті до закінчення першого року з періоду державної реєстрації комунального унітарного підприємства.

Пунктом 35 статті 64 Бюджетного кодексу України[2] передбачено, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств вилучається до бюджету в порядку, визначеному відповідними місцевими радами. Зокрема, про це мова йде в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні": виключною компетенцією сільських, селищних і міських рад є встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету[3].

Наприклад, рішенням Тернопільської міської ради затверджено "Порядок відрахування до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, що належать до комунальної власності міста Тернополя" від 26 квітня 2014 року № 6/31/6. Пунктом 17 рішення Тернопільської міської ради "Про бюджет міста Тернополя на 2015 рік" від 27 січня 2015 року № 55/17 відрахування становлять: для комунальних підприємств "Тернопільміськтеплокомуненерго" та "Тернопільводоканал" – 0%; для інших комунальних підприємств – 30% (за 7 місяців 2015 року надійшло 105,7 тис. грн).

Оцінювання фінансового стану підприємств комунального господарства

Проблеми в комунальному секторі економки притаманні практично усім постсоціалістичним державам. Особливої гостроти вони набувають для України сьогодні, коли через неефективну систему менеджменту багато комунальних підприємств перебувають у стані банкрутства. Це позначається на неналежному задоволенні соціально-побутових потреб населення, не кажучи про те, що саме суб'єкти комунальної власності повинні створювати передумови для ефективного розвитку територіальних громад. Не менш важливим є і той факт, що за кордоном даний сектор забезпечує місцеві бюджети достатніми фінансовими ресурсами.

Оцінити фінансовий стан підприємств комунального господарства можна за допомогою різних способів. Із цією метою розроблено широкий спектр методик, що включають моделі оцінки ефективності діяльності комунальних підприємств. Дані моделі базуються на методах багатовимірного дискримінантного аналізу, скорингового аналізу, методах розрахунково-аналітичного характеру і дають змогу визначити ступінь фінансової стійкості й спрогнозувати ефективність функціонування[4]. Утім застосовувати їх необхідно на превентивному або поточному рівні з тим, аби попередити негативні наслідки ведення господарської та іншої діяльності.

Значну увагу оцінці фінансово стану комунальних підприємств приділено в навчальному посібнику "Муніципальні фінанси"[5]. Зокрема, до показників, за допомогою яких можна це зробити, а також забезпечити ефективність діяльності, віднесено показники майнового стану, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності (табл. 4.7). При цьому інформаційними матеріалами оцінки фінансового стану підприємств комунального господарства є форми фінансової звітності: баланс (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма № 2); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).

Таблиця 4.7

Показники оцінки фінансово стану комунальних підприємств

Показники

Характеристика

Показники майнового стану

Питома вага активної частини необоротних активів в їх структурі

Показує частку активної частини основних засобів (або нематеріальних активів) у структурі необоротних активів підприємства.

Коефіцієнт зносу основних засобів

Показує, яка частка вартості основних засобів списана на витрати у попередніх періодах у первісній вартості.

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Показує, яку частину основних засобів від наявних на кінець звітного періоду становлять нові основні засоби

Коефіцієнт вибуття основних засобів

Показує частку вибулих протягом звітного періоду основних засобів та визначається відношенням їх первісної вартості до первісної вартості наявних на балансі підприємства.

Показники ліквідності

Коефіцієнт покриття

Показує достатність оборотних коштів для погашення короткострокових зобов'язань і визначається відношенням величини оборотних активів до суми короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності

Визначається відношенням високоліквідних активів (грошових коштів, короткострокових фінансових вкладів, розрахунків із дебіторами) до короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно і визначається діленням суми коштів та короткострокових фінансових вкладень на суму короткострокових зобов'язань.

Показники фінансової стійкості

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

Визначається відношенням власного капіталу підприємства до підсумку його балансу й показує питому вагу першого в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність.

Коефіцієнт фінансування

Розраховується співвідношенням залучених і власних коштів та характеризує залежність підприємства від залучених фінансових ресурсів.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Показує, яка частина фінансових ресурсів використовується для фінансування поточної діяльності та розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами

Показує забезпеченість підприємства власними оборотними коштами.

Показники ділової активності

Коефіцієнт оборотності активів

Показує ефективність використання підприємством усього майна, незалежно від джерел їх залучення.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Показує швидкість її обороту за певний період, а також розширення або ж зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

показує швидкість її обороту за певний період, а також розширення або ж зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

Характеризує швидкість реалізації матеріальних запасів підприємства.

Коефіцієнт оборотності основних

засобів

Показує ефективність використання основних засобів.

Показники рентабельності

Рентабельність активів

Показує ефективність використання активів підприємства й розраховується відношенням чистого прибутку до середньорічної вартості активів.

Рентабельність власного капіталу

Показує ефективність інвестування коштів, тобто який прибуток приносить кожна гривня інвестована у підприємство й розраховується співвідношенням чистого прибутку до власного капіталу.

Рентабельність діяльності

Показує ефективність діяльності підприємства і розраховується відношенням чистого прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації товарів, робіт і послуг.

Рентабельність продукції

Показує, скільки прибутку припадає на одну грошову одиницю витрат, які формують собівартість продукції, тобто характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства.

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Інформація

щодо проекту тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП "Тернопільводоканал" на 2015 рік

(Витяг)

КП "Тернопільводоканал" здійснює надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для абонентів м. Тернополя та ряду навколишніх сіл. Станом на 1 січня 2015 року користувачами цих послуг є більше 80 тис. абонентів фізичних осіб (близько 200 тис. мешканців) та 3 тис. абонентів юридичних осіб. Послуги надаються цілодобово та в достатній кількості.

Водопостачання

Джерелом централізованого питного водопостачання м. Тернопіль є підземні води верхньокрейдяного водоносного горизонту. В даний час в експлуатації знаходяться два водозабори: "Тернопільський" та "Верхньо-Івачівський".

Водовідведення

На сьогодні в м. Тернопіль існує схема загальносплавної системи водовідведення. Система водовідведення складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій (КНС) № 1, № 2, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10, напірних трубопроводів та каналізаційних очисних споруд (КОС).

Незважаючи на встановлення тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення, з 1 липня 2014 року, рівень відшкодування фактичних витрат в тарифах для населення м. Тернополя склав у 2014 році 92,0% і 92,4% по водопостачанню і водовідведенню відповідно.

Це викликано об'єктивним зростанням собівартості наданих послуг централізованого водопостачання та водовідведення і неможливістю своєчасного перегляду тарифів з метою приведення їх до економічно – обґрунтованого рівня.

За 2014 року підприємство зазнало збитків від послуг централізованого водопостачання та водовідведення в сумі 377,2 тис. грн

Основними причинами зростання собівартості основної діяльності є:

 • – зростання витрат на електроенергію через підвищення тарифів на електроенергію, зокрема підвищення цін на електроенергію на 29,5% (фактичний тариф у квітні 2015 року – 1,401 грн/ кВт., а в чинних тарифах – 1,082 грн/кВт.). З 1 травня 2015 року відбулося корегування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, в частині електроенергії на вартість 1,389 грн/кВт.
 • – зростання витрат на амортизацію – в зв'язку з придбанням нових основних засобів. В чинних тарифах сума амортизаційних відрахувань становить 2647,8 тис. грн. У проекті тарифів ця сума становить 3078,5 тис. грн
 • – зростання витрат на податки і збори – у зв'язку із змінами в Податковому кодексі України, збільшилася рентна плата за користування надрами на 634,7 тис. грн, Крім того, у зв'язку з проведеною індексацією нормативної грошової оцінки на коефіцієнт 1,249, зросла сума земельного податку на 165,7 тис. грн
 • – зростання цін на паливно-мастильні матеріали: бензин – на 36,4% (в чинних тарифах – 12,825 грн/л., в проекті тарифів – 17,4917 грн/л.); дизпаливо – на 46,3% (в чинних тарифах – 12,24167 грн/л., в проекті тарифів – 17,4917 грн/л.); газ зріджений (для заправки автомашин) – на 75% (в чинних тарифах-5,79657 грн/л., в проекті тарифів -10,16984 грн/л.). Зростання витрат на паливно-мастильні матеріали становить 619,8 тис. грн
 • – ріст ціни на газ для опалення виробничих приміщень – на 55% (в чинних тарифах-5,19318 грн/м. куб., в проекті тарифів – 8,05310 грн/м. куб.)
 • – зростання витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи:

У проекті тарифів на послуги на 2015 рік плановий фонд оплати праці розрахований, виходячи із законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати – 1218 грн (січень-листопад 2015 року) та 1378 грн (грудень 2015 року), передбаченого Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" та виходячи із положень Галузевої угоди і колективного договору. Крім того, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" в розрахунку тарифу враховано індексацію грошових доходів.

Крім того, зросли інші витрати, зокрема, на проведення планово-попереджувальних ремонтів, охорону об'єктів, послуги банків по збору коштів від населення, витрати на комунальні послуги (дератизація та дезинфекція, опалення, освітлення адмінприміщення, вивезення побутових відходів та твердих виробничих відходів) тощо.

Відбулися зміни і в обсягах підйому води, реалізації послуг.

Незважаючи на заходи, які підприємство вживало щодо:

 • – зменшення нераціональних втрат і витрат води;
 • – мінімізації видатків підприємства – жорсткий контроль за споживанням: електроенергії (на підприємстві за останній час виконано великий обсяг робіт, направлених на удосконалення технологічних процесів подачі води, перекачки та очистки стоків, впроваджено цілий ряд енергоощадних заходів для зниження споживання енергоресурсів, ведеться щоденний контроль за їх використанням);
 • – інтенсифікації роботи щодо своєчасних розрахунків абонентів та ін., все-таки підприємство гостро відчуває недостатність обігових коштів.

А це, в свою чергу, постійно ставить під загрозу своєчасність оплати за спожиту електроенергію, податків, виплату заробітної плати працівникам.

Враховуючи вищенаведене, КП "Тернопільводоканал" підготувало розрахунок проекту тарифів на 2015 рік на централізоване водопостачання та водовідведення відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" від 01.06.2011р. № 869 та Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національною комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 29.11.2013 № 253.

Згідно з поданими розрахунками, плановий тариф становитиме:

 • – на централізоване водопостачання – 3,179 грн (без ПДВ);
 • – на централізоване водовідведення – 4,455 грн (без ПДВ);

Прибуток в даних тарифах не планується.

Структура планових тарифів додається.

Начальник планово-економічного

відділу КП "Тернопільводоканал" В.Є. Водовіз

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради

26.03.2015 № 891

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", Указу Президента "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" України від 10 вересня 2014 року №715 та Постанови Кабінету Міністрів України "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" від 1 червня 2011 року № 869 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 • 1. Установити комунальному підприємству "Житомирводоканал" Житомирської міської ради тарифи:
  • – на централізоване водопостачання – 3,33 грн за 1 куб. м. (без ПДВ);
  • – на централізоване водовідведення – 5,16 грн за 1 куб. м. (без ПДВ).
 • 2. Установити комунальному підприємству "Житомирводоканал" Житомирської міської ради структуру тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення згідно з додатками 1, 2.
 • 3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 23 травня 2014 року № 555 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради".
 • 4. Ця постанова набирає чинності з 1 травня 2015 року.

В.о. Голови Комісії

Д. Вовк

ПЕРЕЛІК

послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

 • 1) Прибирання прибудинковоїтериторії.
 • 2) Прибирання сходових клітин.
 • 3) Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронения).
 • 4) Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі.
 • 5) Технічне обслуговування ліфтів.
 • 6) Обслуговування систем диспетчеризації.
 • 7) Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
  • – гарячого водопостачання;
  • – холодного водопостачання;
  • – водовідведення;
  • – централізованого опалення;
  • – зливової каналізації.
 • 8) Дератизація.
 • 9) Дезінсекція.
 • 10) Обслуговування димових та вентиляційних каналів.
 • 11) Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності.
 • 12) Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків).
 • 13) Поливання дворів, клумб і газонів.
 • 14) Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.
 • 15) Експлуатація номерних знаків на будинках.
 • 16) Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води.
 • 17) Енергопостачання ліфтів.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА

26.02.2015 № 220

Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню

(Витяг)

Відповідно до статті 12 Закону України "Про електроенергетику", підпункту 7 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 • 1. Встановити:
 • 1) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 1 квітня 2015 року по 31 серпня 2015 року включно, що додаються;
 • 2) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 1 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно, що додаються;
 • 3) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 1 березня 2016 року по 31 серпня 2016 року включно, що додаються;
 • 4) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 1 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно, що додаються;
 • 5) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, з 1 березня 2017 року, що додаються.
 • 4. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики забезпечити подання цієї постанови у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 • 5. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2015 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови Комісії

Д. Вовк

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.11.2009 № 1175

Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту

Відповідно до статті 10 Закону України "Про автомобільний транспорт" та з метою реалізації єдиної тарифної політики у сфері пасажирських автомобільних перевезень НАКАЗУЮ:

 • 1. Затвердити Методику розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, що додається.
 • 2. Державній адміністрації автомобільного транспорту (Логутов К.В.) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 • 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 • 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – голову Державної адміністрації автомобільного транспорту Кравчука П.К.

Перший заступник Міністра В. Шевченко

ПОГОДЖЕНО:

Виконуючий обов'язки Голови

Антимонопольного комітету України 0.1. Мельниченко

Міністр економіки України Б.М. Данилишин

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

О. Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України

17.11.2009 № 1175

МЕТОДИКА

розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту

(Витяг)

І. Загальні положення

 • 1.1. Ця Методика визначає механізм формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, автобусних маршрутах спеціальних перевезень та автобусних маршрутах нерегулярних перевезень, а також тарифів на послуги з перевезення пасажирів у таксі та легковими автомобілями на замовлення і застосовується органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та автомобільними перевізниками незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форми власності та організаційно-правової форми господарювання (далі – Перевізники).
 • 1.2. Методика є обов'язковою для застосування під час встановлення регульованого тарифу органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на послуги пасажирського автомобільного транспорту (далі – Послуги) і носить рекомендаційний характер під час формування вільних тарифів на ці послуги.

Додаток

до Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту

ФОРМУЛИ РОЗРАХУНКУ

окремих елементів прямих матеріальних витрат та інших прямих витрат, які включаються до планової виробничої собівартості Послуг

I. Розрахунок витрат на паливо для роботи автомобільних транспортних засобів

Витрати на паливо на 1 км. пробігу розраховуються за формулою

B = В' × Ц = 0,01 Η × (1 + 0,01 К) X Ц,

де В' – загальні нормативні витрати палива на 1 км. пробігу за конкретних умов експлуатації; Н – базова лінійна норма витрат палива для конкретної марки автомобільного транспортного засобу; К – сумарний коригуючий коефіцієнт базової лінійної норми, яким враховуються конкретні умови експлуатації;

Ц – прогнозована ціна палива..

II. Розрахунок витрат на мастильні матеріали для роботи автомобільних транспортних засобів

Витрати на мастильні матеріали на 1 км. пробігу розраховуються пропорційно до витрат палива за формулою:

В = 0,01 × В' × (Nм × Цм + Νтр × Цтр + Nпл × Цпл + Nc × Цс),

де Nн, Νтр, Nпл, Nc – норми витрат відповідно моторних, трансмісійних, спеціальних олив та пластичних мастил;

Цн, Цтр, Цпл, Цс – прогнозована ціна відповідно моторних, трансмісійних, спеціальних олив та пластичних мастил.

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті затверджені наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43.

III. Технічне обслуговування і ремонт автомобільних транспортних засобів

Витрати на матеріали та запчастини на 1 км. пробігу автомобільного транспортного засобу розраховуються за формулою:

В = 1 / L [Nщо × Нмщо + Νто-1 × Нмто-1 + Νто-2 × Нмто-2 + (L × (Нмр + Нзчр)) /1000],

де Nm,o, Ντο-1, Ντο-2 – кількість ЩО, ТО-1, ТО-2 за пробіг L автомобільного транспортного засобу;

Нмщо, Нмто-1, Нмто-2 – норми витрат матеріалів на одне обслуговування;

Нмр, Нзчр – норми витрат відповідно матеріалів і запасних частин на ремонт на 1000 км. пробігу.

IV. Автомобільні шини

Витрати на автомобільні шини на 1 км. пробігу автомобільного транспортного засобу визначаються за формулою:

В = (Цш × Кш) / (Нш × Кк),

де Цш – прогнозована ціна автомобільної шини;

Кш – кількість шин, встановлених на одному автомобільному транспортному засобі;

Нш – експлуатаційна норма середнього ресурсу шин;

Кк – коефіцієнт коригування, який враховує умови експлуатації.

V. Акумуляторні батареї

Витрати на акумуляторні батареї на 1 км. пробігу визначаються за формулою:

В = (Цаб × Каб) / (Наб × Кк × І),

де Цаб – прогнозована ціна акумуляторної батареї;

Каб – кількість акумуляторних батарей, встановлених на одному автомобільному транспортному засобі;

Наб – експлуатаційна норма середнього ресурсу акумуляторних батарей, місяців;

К – коефіцієнт коригування, який враховує умови експлуатації;

І – фактична інтенсивність експлуатації автомобільного транспортного засобу.

Управління розвитку транспорту та зв'язку Кіровоградської міської ради оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування м. Кіровограда на 30 грудня 2013 року

 • (Витяг)
 • 1. Організатор – управління розвитку транспорту та зв'язку Кіровоградської міської ради.
 • 2. Порядковий номер, основні характеристики кожного об'єкта конкурсу та умови конкурсу:

№ об'єкта конкурсу

№ та назва маршруту

Кількість

автобусів

Кількість

резерву

Клас автобусів

Режим руху

Розклад

руху

Періодичність виконання

1

№1-ц (Центральний) "вул. Генерала Жадова -АС"

11

5

I, II (не менше 40 місць)

Маршрутне

таксі

Затверджене

паспортом

маршруту

Постійно

 • 3. Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводяться відповідно до статті 43 Закону України "Про автомобільний транспорт" та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (далі – Порядок проведення конкурсу), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081.
 • 4. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатком 1 Порядку проведення конкурсу, і такі документи:
  • – нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);
  • – перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN – коду транспортного засобу, державного номерного знаку, року випуску транспортного засобу;
  • – копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується для використання на автобусному маршруті;
  • – копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;
  • – копію документа, що підтверджує проведення процедури санації(за умови проведення санації);
  • – перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонується для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;
  • – анкету відповідно до пункту 3.2 та додатку 5 Порядку проведення конкурсу;
  • – копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) за останні два квартали.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та закріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах) з позначками № 1 (з документами для участі у конкурсі) та №2 (з документами, що містять інформацію про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент).

ДОГОВІР №__________

на регулярні перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в м. Кіровограді (Витяг)

м. Кіровоград

20 року

Організатор: Управління розвитку транспорту та зв'язку Кіровоградської міської ради в особі начальника управління, що діє на підставі положення про управління розвитку транспорту та зв'язку затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 4 липня 2013 року №2402 з однієї сторони, та Перевізник: ____________________ в особі директора ________________________, що діє на підставі статуту підприємства з іншої сторони, відповідно до протоколу засідання конкурсного комітету з визначення перевізника на автобусному маршруті загального користування від _____________ та наказу управління розвитку транспорту та зв'язку Кіровоградської міської ради від ___________________ уклали договір на перевезення пасажирів у м. Кіровограді (далі – договір) про наступне.

І. Предмет Договору

1.1. Організатор надає Перевізникові право на регулярні перевезення пасажирів за маршрутом:

№ маршруту

Назва маршруту

Режим руху

Клас автобусів

Кількість автобусів без урахування резерву

а Перевізник зобов'язується надавати транспортні послуги населенню на умовах, передбачених цим Договором.

II. Права та обов'язки сторін

 • 2.1. Права організатора:
 • 2.1.1. У разі виникнення потреби в короткочасному залученні додаткової кількості автобусів для задоволення підвищеного попиту на перевезення міським маршрутом організатор видає перевізникові наказ про використання додаткових автобусів для перевезення пасажирів на строк до трьох діб.
 • 2.1.2. Організатор здійснює постійний контроль за виконанням умов цього Договору з боку перевізника на підставі чинних нормативних актів та враховуючи інформацію територіальних органів міністерств та відомств, що забезпечують нагляд за безпекою дорожнього руху та пасажирськими перевезеннями, а також за власною ініціативою та на підставі скарг на роботу перевізника на маршрутах, зазначених у пункті 1.1 даного договору.
 • 2.1.3. Контроль організатором може здійснюватись шляхом проведення перевірок щодо виконання умов цього договору за ініціативи організатора шляхом створення своїм наказом відповідної комісії з числа працівників організатора (у складі не менше 3 осіб).
 • 2.2. Обов'язки організатора:
 • 2.2.1. Затверджує паспорт автобусного маршруту відповідно до вимог чинного законодавства.
 • 2.2.2. Затверджує (погоджує) вартість разового проїзду пасажира у розмірі 2,50 грн. У випадку перегляду (зміни) тарифу до даного договору вносяться зміни шляхом укладання додаткової угоди.
 • 2.2.3. У разі наявності підстав ініціює здійснення перегляду вартості разового проїзду пасажира відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту" від 17 листопада 2009 року № 1175 за письмовим обґрунтованим зверненням перевізника із розрахунками тарифу та доданням необхідних підтвердних документів. Тариф встановлюється (погоджуються) рішенням виконавчого комітету Кіровоградською міської ради.
 • 2.2.4. Забезпечує облаштування маршрутів та підтримку проїзної частини автомобільної дороги та під'їзних шляхів у належному стані за дорученням керівництва міської ради або виконавчого органу через головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради.
 • 2.3. Права перевізника:
 • 2.3.1. Вимагати від організатора виконувати умови даного договору.
 • 2.4. Обов'язки перевізника:
 • 2.4.1. Забезпечує безпечне, якісне і своєчасне перевезення пасажирів.
 • 2.4.2. Дотримується вимог чинного законодавства, що регламентують питання перевезення пасажирів та безпеки дорожнього руху.
 • 2.4.3. Забезпечує самостійно у повному обсязі перевезення пасажирів відповідно до умов договору про організацію перевезень, в тому числі резервними автобусами, на випадок виходу автобуса з ладу.

III. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору відповідно до умов цього договору і чинного законодавства України.

IV. Термін дії договору

 • 4.1. Договір діє .
 • 4.2. Термін дії договору не може бути продовжено.

V. Інші умови договору

5.1. Зміни до договору допускаються лише за згодою сторін, якщо інше не передбачено даним договором або законом.

VI. Юридичні адреси сторін:

"Організатор" "Перевізник"

Управління розвитку транспорту та зв'язку

Кіровоградської міської ради

м. Кіровоград,

вул. Велика Перспективна, буд. 41

Таблиця 12

Зведений рахунок тарифу на перевезення пасажирів по м. Кіровограду

Про затвердження Порядку проведення розрахунків компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування

Керуючись статтею 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 37 Закону України "Про автомобільний транспорт", постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету", постановою Кабінету Міністрів України "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги", з метою створення чіткої та прозорої методики розрахунку перевізниками розмірів витрат від перевезення пасажирів пільгових категорій, врегулювання механізму визначення розміру компенсаційних виплат, який підлягає відшкодуванню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

ВИРІШИВ:

 • 1. Затвердити Порядок проведення розрахунків компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування (додається).
 • 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Кіровоградської міської ради від 3 грудня 2009 року № 2905.
 • 3. Кіровській та Ленінській районним у місті Кіровограді радам та управлінню розвитку транспорту та зв'язку Кіровоградської міської ради забезпечити приведення у відповідність до даного порядку свої установчі документи та підготувати зміни щодо своїх функціональних повноважень у місячний термін.
 • 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Васильченка С.С.

Секретар міської ради

І. Марковський

Додаток 1

до рішення міської ради

від_____________ №___

Порядок

проведення розрахунків компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування

 • (Витяг)
 • 1. Цей Порядок визначає механізм проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електро- та автомобільним транспортом окремих категорій громадян, які мають право пільгового проїзду, згідно з законодавством України на маршрутах загального користування, за рахунок субвенції з державного бюджету підприємству, яке здійснює перевезення населення на міських маршрутах загального користування (далі – Перевізник), згідно з договором укладеним між управлінням розвитку транспорту та зв'язку Кіровоградської міської ради та Перевізником.
 • 2. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електро- та автомобільним транспортом окремих категорій громадян здійснюються на підставі договору між Перевізником та Управлінням праці та соціального захисту населення Кіровської та Ленінської районних у місті Кіровограді рад.

Для укладання договору Перевізник подає наступний пакет документів:

 • – виписка з Єдиного державного реєстру про реєстрацію юридичної особи;
 • – довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • – договір на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування;
 • – копія ліцензії;
 • – копія довідки про взяття на облік платника податків або копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
 • – копія статуту.
 • 3. Перевезення окремих категорій громадян, які мають право пільгового проїзду, згідно з законодавством України на маршрутах загального користування, здійснюються на підставі пільгового посвідчення.

 • 6. До 2 числа кожного місяця на підставі розрахунків Перевізник оформлює з Управлінням праці та соціального захисту населення Кіровської та Ленінської районних у місті Кіровограді рад двосторонні акти звіряння розрахунків за фактично надані перевезення.
 • 7. Виплата компенсації на відшкодування фактично понесених збитків за перевезення пільгової категорії громадян здійснюється в межах кошторисних призначень, виділених на ці цілі, при надходженні державних коштів у вигляді субвенції через місцевий(районний) бюджет. Оплата здійснюється на підставі актів звіряння розрахунків впродовж 5 банківських днів з дня надходження бюджетних коштів на розрахунковий рахунок Управляння праці та соціального захисту населення Кіровської та Ленінської районних у місті Кіровограді рад.
 • 8. Форма розрахунку – платіжне доручення. Вид розрахунку – безготівковий.

Секретар міської ради

І. Марковський

Додаток 2

до рішення міської ради від_____ №________

Кому подається: Управління праці та соціального захисту населення Кіровської (Ленінської) районної ради

Найменування підприємства:

РОЗРАХУНОК

суми компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремим категоріям громадян в міському автомобільному транспорті загального користування

За 20 року

Всього

Перевезено:

пасажирів, які мають право

пільгового проїзду, чол.

Тариф (вартість квитка) на 1 пасажира

на міських маршрутах, грн

Сума компенсаційних виплат, грн

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Розрахунок прийняв:

(посада) (П.І.П.)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Теплицької районної ради "Про порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

Станом на 1 липня 2011 року в спільній комунальній власності територіальних громад Теплицького району перебуває 4 підприємства (майно закріплено на праві господарського відання).

Відрахування частини чистого прибутку на 2011 рік встановлено в розмірі 5%.

Податковий борг (недоїмка) по комунальним підприємствам відсутній.

Обґрунтування необхідності державного регулювання:

З метою ефективного використання комунального майна, поповнення бюджету та забезпечення рентабельності комунальних підприємств району відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" готується проект рішення "Про Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств".

На даний час відсутнє чинне регулювання для вирішення даної проблеми.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект регуляторного акта спрямований на розв'язання проблеми, зазначеної в попередньому розділі. Основними цілями прийняття є:

 • – зменшення адміністративних витрат комунальних підприємств;
 • – ефективне використання комунального майна;
 • – поповнення районного бюджету;
 • – зменшення кількості збиткових підприємств.
 • 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Під час розробки проекту рішення "Про Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств" було розглянуто альтернативні способи досягнення визначених цілей:

 • 1) Залишення поточної ситуації без змін. У разі залишення ситуації без змін неможливе вирішення проблеми, оскільки на сьогодні спостерігається тенденція погіршення стану комунальних підприємств, неефективне використання комунального майна і фінансових ресурсів. Відсутність чітких вимог до діяльності комунальних підприємств може призвести до їх банкрутства.
 • 2) Прийняття цього регуляторного акта. Введенням в дію проекту рішення Теплицької районної ради "Про Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств" передбачає розв'язання визначеної проблеми в цілому.

В проекті визначені основні вимоги до комунальних підприємств які передбачають виконання умов порядку в установлений термін, встановлення граничних обсягів витрат комунальних підприємств, порядок внесення змін до затвердженого фінансового плану комунальних підприємств. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей з дня прийняття та дасть змогу покращити фінансовий результат комунальних підприємств.

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для розв'язання проблеми

Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств передбачає:

 • – виконання умов порядку в установлений термін;
 • – встановлення граничних обсягів витрат комунальних підприємств;
 • – порядок внесення змін до затвердженого фінансового плану комунальних підприємств.

Таким чином, даний регуляторний акт надасть можливість ефективно використовувати комунальне майно і фінансові ресурси, посилить відповідальність керівників підприємств щодо проведення обов'язкових заходів, спрямованих на забезпечення беззбитковості комунальних підприємств.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта як позитивно, так і негативно можуть вплинути зміни в чинному законодавстві, а саме – в податковому, та зміни в інших законодавчих актах документів, якими керуються комунальні підприємства, залежно від роду діяльності.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з місцевого та державного бюджетів, оскільки здійснюється в межах повноважень органів місцевого самоврядування.

Для комунальних підприємств додаткові витрати відсутні.

 • 6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, розрахунок витрат та вигод
 • 1) Ефективне використання комунального майна, фінансових ресурсів комунальних підприємств.
 • 2) Збільшення надходжень до районного бюджету за рахунок стабільності та прибутковості комунальних підприємств.
 • 3) Покращення фінансово-бюджетної дисципліни комунальних підприємств.

Інтереси суб'єктів господарювання: покращення фінансового стану комунальних підприємств та недопущення збитковості.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта – необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його скасування у разі зміни чинного законодавства та інших необхідних випадках.

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання

Тринадцята сесія

РІШЕННЯ

30.03.2012 № 14

Про Порядок складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Василівського району

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись пунктом 9 статті 75, пункту 8 статті 77, пункту 5 статті 89 Господарського кодексу України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 року № 95-р "Про складання фінансових планів підприємств", наказом Міністерства економіки України від 21 червня 2005 року № 173 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) належить державі, та їх дочірніх підприємств", Василівська районна рада ВИРІШИЛА:

 • 1. Затвердити Порядок складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Василівського району (додається).
 • 2. Керівникам комунальних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Василівського району забезпечити своєчасне складання та подання на розгляд та затвердження головою районної ради річних фінансових планів у паперовому та електронному вигляді до виконавчого апарату районної ради.
 • 3. Відділу організаційно-правової роботи виконавчого апарату районної ради опрацювати та подати на затвердження голові районної ради фінансові плани та забезпечити контроль за їх виконанням.

Голова районної ради

С.В. Джуган

Додаток 1

до Порядку складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища міст Василівського району

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА _____ рік

Основні фінансові показники підприємства

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

І

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Формування прибутку підприємства

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

Податок на додану вартість

002

Акцизний збір

003

Інші непрямі податки (розшифрувати)

004

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)

005

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

006

Інші операційні доходи (розшифрувати)

007

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

008

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

Інші доходи (розшифрувати)

010

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

Усього доходів

012

Витрати

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)

013

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

014/1

витрати на консалтингові послуги

014/2

витрати на страхові послуги

014/3

витрати на аудиторські послуги

014/4

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5

Витрати на збут (розшифрувати)

015

Інші операційні витрати (розшифрувати)

016

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

Інші витрати (розшифрувати)

019

Податок на прибуток від звичайної діяльності

020

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

Усього витрати

022

Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)

023

Фінансовий результат від операційної діяльності

024

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

025

Частка меншості

026

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

027

прибуток

027/1

збиток

027/2

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:

028

державними унітарними підприємствами, їх об'єднаннями

028/1

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі

028/2

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік

029

у тому числі на державну частку

029/1

Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року

030

X

X

X

X

X

X

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

031

Розвиток виробництва

032

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

032/1

Резервний фонд

033

Інші фонди (розшифрувати)

034

Інші цілі (розшифрувати)

035

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

036

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

037

податок на прибуток

037/1

акцизний збір

037/2

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

037/3

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

037/4

рентні платежі

037/5

ресурсні платежі

037/6

інші податки, у тому числі (розшифрувати):

037/7

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

037/7/1

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

038

погашення реструктуризован их та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету

038/1

до державних цільових фондів

038/2

неустойки (штрафи, пені)

038/3

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

039

внески до Пенсійного фонду України

039/1

внески до фондів соціального страхування

039/2

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

040

місцеві податки та збори

040/1

інші платежі (розшифрувати)

040/2

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МІСТА"

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36, тел. 36-11-27, e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.

Директору департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового плану комунального підприємства "Інститут розвитку міста"

Черкаської міської ради на 2015 рік

Відповідно до рішення Черкаської міської ради "Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансового плану комунальних підприємств міста Черкаси" від 22 листопада 2011 року № 1771 направляємо на розгляд пояснювальну записку до фінансового плану на 2015 рік по комунальному підприємству "Інститут розвитку міста" Черкаської міської ради.

Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста" Черкаської міської ради, зареєстроване в Черкаському міськвиконкомі 10 червня 2010 року (реєстраційний № 5-683), є правонаступником Черкаського комунального підприємства "Служба енергоефективності" Черкаської міської ради, є самостійним суб'єктом господарювання, створене для задоволення суспільних та особистих потреб, шляхом систематичного здійснення діяльності в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Основними напрямками діяльності Підприємства є:

 • – діяльність у галузі будівництва;
 • – енергоефективності;
 • – у галузі інформатизації;
 • – комп'ютерної технології та зв'язку.

В 2014 році Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста" Черкаської міської ради працювало у режимі економії, було проведено скорочення штатної чисельності працівників у зв'язку з відсутністю фінансування. Підприємство здійснювало діяльність у сфері будівництва та надавало послуги з обслуговування комп'ютерної техніки департаменту архітектури, містобудування та інспектування, департаменту економіки і розвитку Черкаської міської ради.

У 2014 році статутний фонд підприємства було поповнено на 87114 грн. На ці кошти було придбано 2 багатофункційні пристрої Kyocera FS – 6525 MFP 377 для здійснення статутної діяльності.

Формування дохідної частини фінансового плану на 2015 рік передбачає отримання дохідної частини за рахунок надання послуг в галузі будівництва, проведенні енергетичного аудиту, створенні та удосконаленні інформаційної системи міської ради, виконавчого комітету та виконавчих

органів ради.

У 2015 році пріоритетними напрямками роботи комунального підприємства стає впровадження та супровід інформаційних технологій, а саме – обслуговування комп'ютерної техніки для департаментів міської ради, впровадження системи електронного документообігу.

Для цього комунальним підприємством в 2015 році передбачено поповнення статутного фонду підприємства на придбання комп'ютерної техніки та ліцензії на програмне забезпечення в сумі 200 тис. грн. Також порівняно с 2014 роком буде збільшено витрати на зв'язок та господарчі товари, оскільки ці витрати потрібні для здійснення робіт з обслуговування комп'ютерної техніки.

Фінансовим планом підприємства на 2015 рік передбачено обсяг доходів від реалізації послуг в сумі 1467 тис. грн, в тому числі від комерційної діяльності по плану – 1267 тис. грн. Витрати передбачені в сумі 1214,30 тис. грн без ПДВ.

В фінансовому плані передбачено фонд оплати праці в сумі 310 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата передбачена в розмірі 3229,0 грн. Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості – 8 осіб. Збільшення штатної чисельності працівників у 2015 році пов'язано зі збільшенням обсягів надання послуг департаментам з обслуговування комп'ютерної техніки.

Фінансовий план можливий до виконання при наявності бюджетних асигнувань на виконання проектів, запропонованих комунальним підприємством на 2015 рік.

Директор П.О. Чернявський

Головний бухгалтер М.В. Горопацька

Про затвердження фінансового плану

комунальному підприємству

"Інститут розвитку міста" Черкаської міської ради

Керуючись статтею 17, пунктом 4 статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктом 8 Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 17 лютого 2011 року № 2-261 "Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" та з метою контролю за повним і якісним наданням послуг, отримання позитивного фінансового результату діяльності комунальних підприємств (прибутків), запобігання причин збитковості, виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

 • 1. Затвердити фінансовий план на 2015 рік комунальному підприємству "Інститут розвитку міста" Черкаської міської ради згідно з додатком.
 • 2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту архітектури, містобудування та інспектування Савіна А.О.

Міський голова

С.О. Одарич

Додаток 2

до Порядку складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за ___________________

(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення

(+, -)

Виконання (%)

1

2

3

4

5

6

1. Формування прибутку підприємства

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

Податок на додану вартість

002

Акцизний збір

003

Інші непрямі податки (розшифрувати)

004

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)

005

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

006

Інші операційні доходи (розшифрувати)

007

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

008

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

Інші доходи (розшифрувати)

010

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

Усього доходів

012

Витрати

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)

013

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

014/1

витрати на консалтингові послуги

014/2

витрати на страхові послуги

014/3

витрати на аудиторські послуги

014/4

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5

Витрати на збут (розшифрувати)

015

Інші операційні витрати (розшифрувати)

016

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

Інші витрати (розшифрувати)

019

Податок на прибуток від звичайної діяльності

020

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

Усього витрати

022

Фінансові результати діяльності

Валовий прибуток (збиток)

023

Фінансовий результат від операційної діяльності

024

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

025

Частка меншості

026

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

027

прибуток

027/1

збиток

027/2

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:

028

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

028/1

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі

028/2

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік

029

у тому числі на державну частку

029/1

Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року

030

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

031

Розвиток виробництва

032

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

032/1

Резервний фонд

033

Інші фонди (розшифрувати)

034

Інші цілі (розшифрувати)

035

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

036

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

037

податок на прибуток

037/1

акцизний збір

037/2

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

037/3

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

037/4

рентні платежі

037/5

ресурсні платежі

037/6

інші податки, у тому числі (розшифрувати):

037/7

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

037/7/1

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

038

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету

038/1

до державних цільових фондів

038/2

неустойки (штрафи, пені)

038/3

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

039

внески до Пенсійного фонду України

039/1

внески до фондів соціального страхування

039/2

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

040

місцеві податки та збори

040/1

інші платежі (розшифрувати)

040/2

Термінологічний словник

Житлове господарство – складова соціальної інфраструктури адміністративно-територіальних формувань, покликана задовольнити потребу в житлі.

Житлово-комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Комунальне господарство – складова житлово-комунального комплексу й одна із пріоритетних сфер місцевого господарства, яка забезпечує надання необхідного обсягу санітарно-технічних, санітарно-гігієнічних, енергетичних і транспортних послуг жителям населених пунктів, а також здійснює відповідне комунальне обслуговування суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

Планова собівартість послуг – планові економічно обґрунтовані витрати з операційної діяльності перевізника та фінансові витрати.

Право комунальної власності – право територіальної громади володіти, економно, ефективно користуватися та розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

Суб'єкти господарювання комунального сектора економіки суб'єкти, які діють на основі лише комунальної власності, а також суб'єкти, у статутному фонді яких частка комунальної власності перевищує 50% чи становить величину, яка забезпечує органам місцевого самоврядування право впливу на господарську діяльність цих суб'єктів.

Тариф вільний – тариф на послуги, який встановлюється перевізником самостійно за згодою сторін, за винятком тих послуг, на які встановлено регульовані тарифи.

Тариф на житлово-комунальні послуги – встановлена органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування ставка плати за утримання житлових будинків і прилеглих територій або надання комунальної послуги населенню та суб'єктам господарювання, що забезпечує мінімально необхідний рівень відшкодування експлуатаційних витрат і фінансування програм розвитку об'єктів житлово-комунальної сфери при дотриманні вимог щодо якості вказаних послуг.

Тариф регульований – тариф на послуги, який відповідно до законодавства встановлюється (затверджується або погоджується) органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

Транспортна робота – кількість виконаних пасажиро-кілометрів за певний період.

Фінансове планування – процес визначення доходів та напрямів здійснення витрат підприємства з метою забезпечення його ефективної господарської діяльності.

Фінансові ресурси комунальних підприємств – сукупність грошових коштів, резервів і надходжень цільового призначення, які знаходяться у їх розпорядженні та закріплені на правах оперативного управління чи повного господарського відання і використовуються на передбачені статутом потреби.

 • [1] Див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 • [2] Див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 • [3] Див.: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вp.
 • [4] Див.: kpi.khrkov.ua/arhive/Наукова_періодика/vestnik/Актуальні%20проблеми%20управління/2013/53/МЕТОДИ%20ОЦІНЮВАННЯ%20ЕКОНОМІЧНОЇ%20ЕфЕКТИBHOCTI.pdf/
 • [5] Див.: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=h2J8(AAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&ots=vZiLFxGdF1&sig=o99UVKErim5Fzq08gPPoXsBPZlw&redіr_esc=y#v=onepage&q&f=false.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >