< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Освітня субвенція та механізм її надання

Освітня субвенція надається місцевим бюджетам з метою фінансового забезпечення реалізації делегованих органам місцевого самоврядування повноважень у сфері освіти. Ця субвенція може надаватись бюджету Автономної Республіки Крим, обласним і районним бюджетам, міським (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетам та бюджетам об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Кошти освітньої субвенції спрямовується на фінансування певних типів навчальних закладів, до яких відносяться:

 • – загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів;
 • – шкільні відділення навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад";
 • – спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);
 • – вечірні (змінні) школи;
 • – загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей);
 • – спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри.

Освітня субвенція спрямовуються на оплату поточних видатків навчальних закладів. Лише у разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками ця субвенція може спрямовуватися на капітальні видатки освітніх закладів, зокрема на:

 • – придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть реорганізовані;
 • – оновлення навчальної та матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, які оптимізовані, об'єднані, реорганізовані або які повністю укомплектовані і до яких будуть довозиться учні загальноосвітніх навчальних закладів;
 • – придбання підручників і посібників загальноосвітніх навчальних закладів (за погодженням з Міністерством освіти і науки України);
 • – оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, під'єднаний до комп'ютера вчителя, учнівське комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, електронні підручники, комутаційне обладнання тощо);
 • – підключення загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету, насамперед у сільській місцевості;
 • – здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження.

Освітня субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі навчальних закладів У складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг якого не може перевищувати 1% загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування формули розподілу субвенції між місцевими бюджетами. Схематично рух коштів освітньої субвенції відображено на рис. 5.3.

Рух коштів освітньої субвенції

Рис. 5.3. Рух коштів освітньої субвенції[1]

Не допускається спрямування субвенції на:

 • – закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов'язані з оплатою поточних видатків відповідних типів навчальних закладів;
 • – оплату посередницьких послуг;
 • – здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

Обсяги освітньої субвенції затверджуються у законі про Державний бюджет України на відповідний рік окремо для кожного місцевого бюджету, що отримує таку субвенцію з державного бюджету. Головним розпорядником освітньої субвенції виступає Міністерство освіти і науки України, яке розподіляє між відповідними місцевими бюджетами цю субвенцію на основі формули, яка ним розробляється та затверджується Кабінетом Міністрів України[2]. Формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами має враховувати такі параметри:

 • – кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах;
 • – наповнюваність класів;
 • – коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів та залежно від місцевості, в якій розташований заклад.

Розрахунковий показник обсягу видатків освітньої субвенції (за винятком резерву коштів для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування формули) визначається залежно від її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня загальноосвітнього навчального закладу, приведених контингентів учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному.

Невикористані залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

За результатами місячного (квартального) звіту про виконання місцевих бюджетів обласна, Київська міська держадміністрації мають право подати Міністерству освіти і науки України як головному розпоряднику бюджетних коштів пропозиції щодо перерозподілу видатків субвенції між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами (у межах видатків регіону), включаючи їх спрямування на капітальні видатки.

Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в законі про Державний бюджет України на відповідний рік. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції на поточне утримання (крім заробітної плати) і оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Відповідні місцеві ради мають право розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду відповідними рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних та капітальних видатків навчальних закладів, визначених у Бюджетному кодексі України, включаючи погашення бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.

Перерахування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам здійснює Казначейство України у відповідності до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном. Казначейство двічі на місяць до 10 та до 25 числа місяця перераховує субвенцію на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету.

Інформацію про перераховані суми коштів в розрізі обласних і районних бюджетів, міських (м. Києва, міст обласного значення) бюджетів та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей та м. Києва Міністерству фінансів України та Міністерству освіти і науки України подає Казначейство двічі на місяць. Обласні та Київська міська держадміністрації подають звіти про використання субвенції Міністерству освіти і науки України кожного місяця до 10 числа. Міністерство освіти України інформує Міністерству фінансів України про використання освітньої субвенції до 20 числа кожного місяця.

Розглянувши механізм фінансування освітньої субвенції, можемо відобразити усе це схематично (рис. 5.4).

Механізм фінансування освітньої субвенції

Рис. 5.4. Механізм фінансування освітньої субвенції

 • [1] Освітня субвенція може спрямовуватися на капітальні видатки освітніх закладів лише у разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками.
 • [2] Формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 435 (див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-2015-%D0%BF).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >