< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок та умови надання субвенції на підготовку робітничих кадрів

Субвенція на підготовку робітничих кадрів надається з державного бюджету місцевим бюджетам для фінансування професійно-технічних та інших навчальних закладів державної та комунальної власності, які надають послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення. Ця субвенція з державного бюджету може спрямовуватись лише до обласних бюджетів та до бюджету м. Києва.

Місцеві бюджети можуть спрямовувати отриману з державного бюджету субвенцію на підготовку робітничих кадрів на:

  • – оплату поточних видатків професійно-технічних та інших навчальних закладів державної та комунальної власності, які надають послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення;
  • – реалізацію заходів з оптимізації мережі вище зазначених навчальних закладів;
  • – у разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками зазначених навчальних закладів ця субвенція може спрямовуватися на їх капітальні видатки.

Не допускається використання коштів субвенції на підготовку робітничих кадрів на:

  • – закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов'язані з оплатою поточних видатків професійно-технічних та інших навчальних закладів державної та комунальної власності, які надають послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення;
  • – оплату посередницьких послуг;
  • – здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

Обсяги субвенції на підготовку робітничих кадрів затверджуються у законі про Державний бюджет України на відповідний рік окремо для обласних бюджетів та бюджету міста Києва. Розрахунок цієї субвенції здійснюється на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти (Міністерство освіти і науки України), та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:

  • – кількість учнів, включаючи учнів у гірських населених пунктах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • – коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів та залежно від місцевості, в якій розташований заклад.

Також у загальному обсязі субвенції на підготовку робітничих кадрів передбачається резерв коштів, обсяг якого не може перевищувати 1% загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.

Розрахунковий показник обсягу видатків субвенції на підготовку робітничих кадрів (за винятком резерву коштів для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування формули) визначається з урахуванням її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня, приведених контингентів учнів професійно-технічних навчальних закладів та інших навчальних закладів, які надають послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, станом на 1 січня року, що передує планованому.

Відповідні місцеві ради при затверджені місцевих бюджетів враховують показники передбачуваної їм субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету, однак мають право додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних та капітальних видатків навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів, включаючи погашення бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.

Механізм фінансування субвенції на підготовку робітничих кадрів

Рис. 5.6. Механізм фінансування субвенції на підготовку робітничих кадрів

Видатки місцевих бюджетів на підготовку робітничих кадрів, що перевищують обсяги наданої їм відповідної субвенції фінансуються за рахунок власних надходжень місцевих бюджетів. Також місцеві ради мають право розподіляти залишки невикористаної субвенції на кінець бюджетного періоду відповідними своїми рішеннями.

Залишки коштів за субвенцією на підготовку робітничих кадрів на кінець бюджетного періоду можуть зберігатися на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Перерахування субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам забезпечується органами Казначейства двічі на місяць до 10 та до 25 числа. Відповідно двічі на місяць Казначейство подає інформацію про перераховані суми коштів субвенції на підготовку робітничих кадрів в розрізі бюджетів областей та м. Києва Міністерству фінансів України та Міністерству освіти України. В свою чергу обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 10 числа звіт про використання відповідної субвенції Міністерству освіти України, яке до 20 числа щомісяця відповідно інформує Міністерство фінансів України про використання субвенції.

Розглянувши механізм фінансування субвенції на підготовку робітничих кадрів, можемо відобразити усе це схематично (рис. 5.6).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >