< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління ресурсами державного фонду регіонального розвитку

Утворення Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) було однією з умов прискорення соціально-економічного розвитку регіонів України, переведення державних інструментів розвитку регіонів на нову основу, відхід від старої практики фінансування виключно будівництва все нових об'єктів, передусім бюджетної сфери, які домінували в переліках фінансування за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів, субвенцій на соціально-економічний розвиток окремих територій, державних цільових програмах. Створення ДФРР дозволило започаткувати в Україні фінансування проектів регіонального розвитку на конкурсній основі та відповідно до регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації.

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України Державний фонд регіонального розвитку створюється у складі загального фонду державного бюджету.

При складанні проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди державний фонд регіонального розвитку передбачається в обсязі не менше 1% прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.

Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об'єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.

Механізм підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачає попередній конкурсний відбір. Для проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації утворюють відповідні регіональні комісії.

Регіональна комісія формується з представників органу, який її утворив, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також представники громадських об'єднань, наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками). До роботи регіональної комісії можуть залучатися незалежні експерти (за згодою).

Оголошення про проведення відбору розміщується регіональною комісією на офіційному веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій не пізніше ніж за ЗО днів до початку проведення оцінки та відбору. В оголошенні зазначаються перелік технічних завдань на інвестиційні програми і проекти за формою, встановленою Мінрегіоном, умови проведення відбору, місце прийому документів, адреса електронної пошти та номер телефону, за яким надаються роз'яснення. У відборі беруть участь підготовлені в установленому законодавством порядку органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими і центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування інвестиційні програми і проекти.

Відбір інвестиційних програм і проектів розвитку транскордон ного співробітництва здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 року № 339. Створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків здійснюється відповідно до Законів України "Про індустріальні парки" та "Про інноваційну діяльність". Проекти співробітництва територіальних громад повинні відповідати вимогам Закону України "Про співробітництво територіальних громад". Проекти, спрямовані на підтримку об'єднання територіальних громад, повинні відповідати пріоритетам, визначеним регіональною стратегією розвитку, та бути спрямованими на посилення інфраструктурної спроможності об'єднаної громади, утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

Для участі у відборі заявники у визначений в оголошенні строк подають відповідній регіональній комісії інвестиційні програми і проекти за формою, встановленою Мінрегіоном, а також документи за переліком, встановленим зазначеним Міністерством, які підписуються заявником та подаються в трьох примірниках.

Інвестиційні програми і проекти повинні відповідати одній з таких умов:

  • – відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації;
  • – впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробітництва територіальних громад;
  • – підтримка добровільно об'єднаних територіальних громад.

Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх відповідність таким критеріям:

  • – для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;
  • – календарний план реалізації становить від одного до трьох років;
  • – співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10%;
  • – спроможність суб'єктів, на фінансування об'єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Формування узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися на відповідній території, здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за результатами оцінки та відбору, проведених регіональними комісіями. Про результати проведеної оцінки та відбору Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інформують заявника.

Відповідні державні адміністрації до 1 травня року, що передує плановому, подають (Мінрегіону) пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що пройшли попередній конкурсний відбір відповідно до законодавства та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у наступному бюджетному періоді.

Мінрегіон на підставі поданих пропозицій здійснює оцінку та відбір зазначених програм і проектів на конкурсних засадах у межах індикативного прогнозного обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку з дотриманням таких критеріїв розподілу між Автономною Республікою Крим, областями та містами Києвом і Севастополем:

  • – 80% коштів – відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;
  • – 20% – з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75% середнього показника по Україні).

Для оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства Мінрегіон утворює комісію. Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин членів комісії. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Комісія проводить оцінку та перевірку відповідності поданих відповідними держадміністраціями документів вимогам законодавства. У випадках, якщо документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог, Мінрегіон у 30-денний строк з дня їх подання надає зауваження для усунення виявлених недоліків. У разі усунення виявлених Мінрегіоном недоліків держадміністрації мають право подати документи повторно.

За результатами здійснення оцінки та відповідності поданих інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку вимогам законодавства Мінрегіон, до 1 серпня року, що передує плановому, подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів.

Програми і проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні 10%.

Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у тримісячний строк із дня набрання чинності законом про Державний бюджет України. Головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетною програмою "Державний фонд регіонального розвитку" визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >