< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бюджетний процес на місцевому рівні

  • 6.1. Стадії бюджетного процесу.
  • 6.2. Повноваження учасників бюджетного процесу.
  • 6.3. Права та обов'язки органів місцевого самоврядування у бюджетному процесі.
  • 6.4. Взаємодія учасників бюджетного процесу.
  • 6.5. Участь громадськості у бюджетному процесі.
  • 6.6. Організація закупівель товарів, робіт і послуг.
  • 6.7. Необхідність забезпечення прозорості бюджетного процесу.
  • 6.8. Які новації бюджетного процесу на місцевому рівні?

Стадії бюджетного процесу

Бюджетний процес – це організована і скоординована діяльність суб'єктів, що є його учасниками – законодавчих органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, фінансових органів, розпорядників бюджетних коштів й інших суб'єктів. Така діяльність є різноаспектною та включає: формування цілей і завдань, які повинні бути досягнуті завдяки використанню бюджетних ресурсів; складання прогнозу соціально-економічного розвитку; розробку проекту бюджету, його погодження й затвердження; комплекс дій та заходів щодо виконання бюджету; складання і затвердження звіту про його виконання; оцінку одержаних результатів.

Немає жодної країни, в якій би бюджетний процес на місцевому рівні був повністю відособлений від процесу складання та виконання центрального бюджету держави. Безперечно, вони є і повинні бути пов'язані. Однак рівень самостійності органів місцевого самоврядування щодо організації бюджетного процесу в межах загальнонаціональних "рамкових умов", який може бути різним залежно від форми державного устрою, способу організації бюджетної системи, розвиненості інституту місцевого самоврядування, є одним з найважливіших індикаторів, що характеризує ступінь фінансової децентралізації.

Як і в розвинених країнах, в Україні основоположні норми створюють необхідні передумови для проведення органами місцевого самоврядування, хоч і в рамках єдиних загальнонаціональних норм, незалежної бюджетної політики та самостійної організації бюджетного процесу. Втім, ці можливості залишаються нереалізованими внаслідок надмірної централізації бюджетної системи, віднесення до компетенції органів місцевого самоврядування повноважень на здійснення державних видатків без забезпечення їх необхідними джерелами фінансування, недостатнього рівня податкової автономії органів місцевого самоврядування тощо.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, до стадій бюджетного процесу на місцевому рівні належать складання проекту місцевого бюджету, його розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет, виконання місцевого бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет, підготовка і розгляд звіту про виконання місцевого бюджету та прийняття рішення щодо нього (рис. 6.1). На них здійснюються контроль за дотриманням законодавства, аудит і оцінка ефективності управління бюджетними коштами, що ґрунтуються на правових засадах та мають гарантувати дотриманя бюджетної дисципліни.

Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні

Рис. 6.1. Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні

Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні мають визначену послідовність. На стадії складання проекту місцевого бюджету здійснюється підготовка економічного обґрунтування його доходів і видатків; на стадії затвердження – прийняття рішення про бюджет на наступний бюджетний період; на стадії виконання місцевого бюджету – отримання його доходів та розподіл видатків відповідно до затвердженого рішення про бюджет; на стадії контролю за виконанням місцевого бюджету й звітності про його виконання – поточний контроль за використанням бюджетних коштів та підведення підсумків по закінченні бюджетного періоду.

Бюджетний процес на місцевому рівні базується на загальних принципах побудови бюджетної системи. Зокрема, принцип відповідальності учасників бюджетного процесу полягає в тому, що суб'єкти бюджетних відносин несуть відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу; принцип публічності та прозорості – місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідними радами; принцип ефективності – учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнути запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів і забезпечення максимального результату.

Дотичними реалізації до бюджетного процесу на місцевому рівні виступають принцип єдності, що забезпечується єдиною правовою базою, грошовою системою, регулюванням бюджетних відносин, бюджетною класифікацією; принцип самостійності, при якому держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів місцевого самоврядування; принцип справедливості та неупередженості, оскільки бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу багатства між громадянами й територіальними громадами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >